Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie i wydanie wskazanym przez Ośrodek osobom codziennie gorącego posiłku – „ zupy z wkładką”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ogłasza przetarg na przygotowanie i wydanie wskazanym przez Ośrodek osobom codziennie gorącego posiłku – „ zupy z wkładką”

  1.   Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907).

 

  1.    Opis przedmiotu zamówienia

         Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie wskazanym przez Ośrodek osobom codziennie gorącego posiłku – „ zupy z wkładką”

Zupa musi być przygotowana od podstaw, na wywarach mięsnych, na bazie świeżych produktów z zachowaniem odpowiednich terminów ważności. Nie dopuszcza się przygotowywania zup z gotowych koncentratów (np. gotowe zupy w koncentracie, zupy w proszku bądź tzw. „gorące kubki”).

Dostarczana jedna porcja zupy musi mieć pojemność z wkładką 0,485 l. Wkładka musi mieć wagę minimum 100 gram. Do jednej porcji zupy dostarcza, się również jedną porcję chleba, który musi mieć wagę nie mniej niż 100 gram. Przygotowywane i wydane zupy muszą być różnego rodzaju. Przygotowywać i wydawać należy, co najmniej 10 rodzajów zupy w okresie jednego miesiąca kalendarzowego. Zamawiający dopuszcza wydawanie posiłku na sobotę , niedzielę i święta w formie tzw. suchego prowiantu o wartości kalorycznej odpowiadającej gorącemu  posiłkowi.

Zamawiający szacuje, że wydawanych będzie szacunkowo 50 posiłków dziennie przez 365 dni .

Kod CPV :  55321000- 6 - usługi przygotowywania posiłków,

55320000- 9 - usługi podawania posiłków,

55322000- 3 – usługa gotowania posiłku.

 

4. Termin wykonania zamówienia -  od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia  2015 roku.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania: 

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j: 

- posiadają na terenie m. Brzeziny własną bazę do przygotowywania i

  wydawania posiłków tj: pomieszczenia kuchenne i stołówkę na co

  najmniej 25 miejsc.

- prowadzą działalność w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków

  przez okres nie krótszy niż 3 lata.

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców według formuły spełnia/ nie spełnia.

6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

 

  1. oświadczenie o spełnieniu warunków według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. przykładowy jadłospis

7. Strony postępowania porozumiewają się w formie pisemnej. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest Pani Joanna Nielepkowicz.

 tel. 0-46-874-12-95 w godz. 8-16.

8. Zamawiający  nie żąda wniesienia wadium.

  1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni.

10. Oferty winny być sporządzone w języku polskim, napisane na maszynie lub pismem komputerowym. Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferty należy  składać w zamkniętych kopertach zawierających oznaczenie oferenta,   nazwę i adres zamawiającego oraz widoczny napis Przetarg – posiłek  dla dorosłych .

11. Miejsce składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57,                                   95-060 Brzeziny

                   Termin składania ofert: 29.12.2014 godz. 1000

                             Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.12.2014  godz. 1030

 

12. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia przy uwzględnieniu szacunkowej liczby posiłków podanych w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca winien również odrębnie określać cenę za 1 gorący posiłek.  Ofertę cenową składa się na załączonym formularzu.

13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena - 100%

Punkty za cenę zostaną przyznane według następującego wyliczenia:

                        C min

C p =                * 100 p

         C bad

 

gdzie:

C p – punkty za cenę

C min – cena oferty najniższej

C bad – cena oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełnia warunki określone w niniejszej SIWZ i uzyska najwyższą ocenę według kryterium cena.

 

14.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę którego oferta została wybrana o terminie zawarcie umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

15.  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne postanowienia umowy określone są w załączniku do niniejszej SIWZ  stanowiącym wzór umowy.

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18. Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia  zamówień uzupełniających przypadku gdy podana szacunkowa liczba posiłków  okaże się niewystarczająca.

 

Brzeziny, dn. 19.12.2014

                                                                           Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

               w Brzezinach

                                                                      Teresa Kwiecień

Metadane

Data publikacji : 19.12.2014
Data modyfikacji : 02.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry