Program ochrony środowiska

Data publikacji 29.12.2006

Uchwala Nr XXIII/ 75/04

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia "Gminnego programu ochrony srodowiska obejmujacego gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny".

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959) oraz art. 14 ust. 1,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co nastepuje:

 

 

 

1. Uchwala sie "Gminny program ochrony srodowiska obejmujacy gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny" stanowiacy zalacznik do uchwaly.

 

2. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta.

 

3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

 

 

 

Przewodniczacy

Rady Miasta Brzeziny

 

mgr Andrzej Kurczewski


 

Uzasadnienie

do uchwaly Nr XXIII/ 75/04

Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie : uchwalenia "Gminnego programu ochrony srodowiska obejmujacego gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny".

 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zarzad wojewodztwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej panstwa, sporzadza odpowiednio wojewodzkie, powiatowe i gminne programy ochrony srodowiska, uwzgledniajac nastepujace wymagania:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram dzialan proekologicznych,

Srodki niezbedne do osiagniecia celow, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i srodki finansowe.

Programy, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 wymienionej ustawy uchwala odpowiednio sejmik wojewodztwa, rada powiatu albo rada gminy.

W mysl art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) dla osiagniecia celow zalozonych w polityce ekologicznej panstwa, a takze stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urzadzen odzysku i unieszkodliwiania odpadow, spelniajacych wymagania okreslone w przepisach o ochronie srodowiska, tworzy sie powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, stanowiace czesc odpowiedniego programu ochrony srodowiska.

Gminny program ochrony srodowiska dla Gminy Miasto Brzeziny zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polityka Ekologiczna Panstwa, a takze Programami ochrony srodowiska: krajowym, wojewodzkim i powiatowym. Jego integralna czesc stanowi Gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny.

Opracowanie programu ochrony srodowiska ma na celu umozliwienie kompleksowego i efektywnego zarzadzania ochrona srodowiska. Jego przyjecie przyczyni sie nie tylko do rozwiazania istniejacych problemow, lecz takze pozwoli ukierunkowac podejmowane dzialania.

Program zawiera diagnoze obecnego stanu srodowiska oraz cele i kierunki dzialan proekologicznych planowanych do realizacji w okresie krotkoterminowym obejmujacym lata 2004-2007, oraz w okresie dlugoterminowym obejmujacym lata 2004-2011.

Monitorowanie wdrazania programu odbywac sie bedzie przez Burmistrza Miasta we wspolpracy z jednostkami nadrzednymi.

"Program ochrony srodowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny" bedzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym przez samorzad terytorialny jako instrumenty zarzadzania srodowiskiem.

 

Załączniki

Data publikacji 29.12.2006

Data modyfikacji 26.09.2016
Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 2537 wizyt