Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2562,Rejestr-uchwal-2010-rok.html
23.05.2024, 05:54

Rejestr uchwał 2010 rok

2010 rok

 

  1

 XLVII

29.01 2010

W spr. uchwalenia budżetu GMB na 2010 r.

 

  2

 

 

W spr. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

 

 

  3

 

 

W spr. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

 

 

  4

 

 

W spr. ustalenia zmian przebiegu ul. Armii Czerwonej

 

 

 5

 

 

Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/74/2000 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

 

 6

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat gruntu działki nr 2765/4 przy ul. Staszica

 

 

 7

 

 

W spr. udzielenia bonifikaty od opłaty przekształcenia w prawo własności nieruchom. przy ul. Chryzantem 4

 

 

 8

 

 

W spr. udzielenia bonifikaty od opłaty przekształcenia w prawo własności nieruchom. przy ul. Głowackiego 15.

 

 

 9

 

 

W spr. udzielenia bonifikaty od opłaty przekształcenia w prawo własności nieruchom. przy ul. Głowackiego 22

 

 

10

 

 

W spr. oddania w użyczenie lokali użytkowych na rzecz PZERiI

 

 

11

XLVIII

25.02.2010

W spr. rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną

 

 

12

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

13

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych

 

 

14

 

 

W spr. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na  l. 2010 – 2012

 

 

15

 

 

W spr. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 2010 r.

 

 

16

 

 

W spr. wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywność – mój atut”

 

 

17

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 3727/113 przy ul. Głowackiego

 

 

18

 

 

W spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruntach GMB

 

 

19

 

 

W spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na zabudowanej nieruchomości

 

 

 

XLIX

8.03.2010

Sesja uroczysta

 

 

20

   L

25.03.2010

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

21

 

 

W spr. udzielenia poręczenia kredytu

 

 

22

 

 

W spr. udzielenia dotacji dla zabytku

 

 

23

 

 

W spr. nadania nazwy ulicy „Wspólna”

 

 

24

 

 

W spr. nadania nazwy ulicom Pileckiego i Sikorskiego

 

 

25

 

 

W spr. zawarcia kolejnych umów najmu na okres do 3 lat na grunty pod garażami

 

 

26

 

 

W spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 2553/4 i 2554/4

 

 

27

 

 

W spr. wyrażenia zgody na nabycie udziałów w niezabudowanej nieruchomości przy ul. Lasockich – działka nr 2381

 

 

28

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek nr 2230/3, 2230/5, 2230/6 przy ul. Słowackiego.

 

 

29

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek nr 2316/2 i 2316/10 przy ul. Waryńskiego.

 

 

30

   LI

29.04.2010

W spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Miasta Brzeziny za 2009 r.

 

 

31

 

 

W spr. wydania opinii do uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji SP ZOZ

 

 

32

 

 

Zmieniająca uchwał Nr L/20/2010 z 25 marca 2010 r. w spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

33

 

 

W spr. uchylenia uchwały dot. udzielenia poręczenia kredytu

 

 

34

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

35

 

 

W spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu GMB na 2010 r. oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

 

 

36

 

 

W spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu na 2010 r.

 

 

37

 

 

W spr. przekazania Komendzie Powiatowej Policji środków na sfinansowanie służb ponadnormatywnych.

 

 

38

 

 

W spr. przeznaczenia na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – środków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW w Łodzi.

 

 

39

 

 

W spr. dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

 

 

40

 

 

W spr. utworzenia obwodów do głosowania w DPS i Szpitalu.

 

 

41

 

 

W spr. uchylenia uchwały o zmianie kategorii dróg gminnych na powiatowe.

 

 

42

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części działki nr 2834/34

 

 

43

 

 

W spr. wyrażenia zgody na rozwiązanie umów wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Głowackiego i Modrzewskiego będących w użytkowaniu BSM

 

 

44

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż naniesienia i oddania w użytkowanie wieczyste działek nr 2547/15, 2564/16, 2560/9 przy ul. Konstytucji 3 Maja na rzecz BSM.

 

 

45

 

 

W spr. udzielenia dotacji na remont zabytku.

 

 

46

 

 

W spr. nie uznania pisma za skargę.

 

 

47

  LII

14.05.2010

Zmieniająca uchwałę w spr. opłat targowych.

 

 

48

  LIII

27.05.2010

W spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMB

 

 

49

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

50

 

 

W spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości przy ul. Przedwiośnie objętej KW 37326.

 

 

51

 

 

W spr. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości – działka nr 3787 w użytkowaniu BSM

 

 

52

 

 

W spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek przy ul. Sienkiewicza i Przedwiośnie będących w wieczystym użytkowaniu BSM oraz udzielenia bonifikaty.

 

 

53

 

 

W spr. oddania w najem na okres do 5 lat części działki nr 2572/2 przy ul. Bohaterów Warszawy

 

 

54

 

 

W spr. zawarcia kolejnych umów najmu na okres do 3 lat – garaże

 

 

55

 

 

W spr. zmian Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

 

 

56

 

 

W spr. zmiany uchwały Nr L/23/2010 z 25.03.2010 r w spr. nadania nazwy ulicy.

 

 

57

 

 

W spr. zmiany uchwały Nr L/24/2010 z 25 marca 2010 r. w spr. nadania nazwy ulicom

 

 

58

 LIV

30.06.2010

W spr. planu pracy Rady Miasta na VIII-X.10 r

 

 

59

 

 

W spr. planu pracy Komisji Rewizyjnej na VIII – X.2010 r.

 

 

60

 

 

W spr. planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na VIII – X. 2010 r.

 

 

61

 

 

W spr. planu pracy Komisji Rozwoju Gospod. na VIII – X.2010 r.

 

 

62

 

 

W spr. planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu na VIII – X.2010 r.

 

 

63

 

 

W spr. planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na VIII – X.2010 r.

 

 

64

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

65

 

 

W spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu GMB oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

 

 

66

 

 

W spr. wyrażenia zgody na nabycie działki w obrębie 8 oznaczonej jako działka 886/5

 

 

67

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek nr 2230/9 i 2230/12 przy ul. Waryńskiego.

 

 

68

 

 

W spr. wyrażenia zgody na nabycie działek przy ul. Słowackiego  nr2220/2 i 2221/2

 

 

69

 

 

W spr. oddania w najem na okres do 5 lat części działki nr 2697/8 przy ul. Św. Anny

 

 

70

 

 

W spr. wniesienia wkładu niepieniężnego do PEC.

 

 

71

 

 

W spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działki gruntu będącej w wieczystym użytkowaniu JHM Development.

 

 

72

 

 

W spr. przekazania skargi WSA w Łodzi.

 

 

73

  LV

29.07.2010

W spr. wyrażenia zgody na realizację projektu „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro !” przez MOPS.

 

 

74

  LVI

31.08.2010

W spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu GMB.

 

 

75

  LVI

31.08.2010

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

76

 

 

W spr. zmian WPI na l. 2007 -13.

 

 

77

 

 

W spr. przyjęcia stanowiska RMB w spr dopalaczy.

 

 

78

 

 

W spr. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi …projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji.

 

 

79

 

 

W spr. przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej GMB.

 

 

80

 

 

W spr. przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Bzura( dot. uchw. VII/41/10)

 

 

81

 

 

W spr. przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Bzura (dot. uchw.VII/42/10)      

 

 

82

 

 

W spr. przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Bzura ( dot. uchw. VII/43/10)

 

 

83

 

 

W spr. realizacji wniosku o przyznaniu dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Ł. Na lata 2007-13 projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego wojew. Łodzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO W.Ł. z nr. IPI/146/2007

 

 

84

 

 

W spr. zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod. – kan. na lata 2008 -11 będących w posiadaniu ZUK

 

 

85

 

 

W spr. udzielenia bonifikaty dla JHM Development

 

 

86

 

 

W spr. nadania nazwy ulicy „Na Wzgórzu”

 

 

87

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat z najemcą działki nr 2834/20

 

 

88

 

 

E spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 2948/9 i prawa własności budynków.

 

 

89

 

 

W spr. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania działki nr 2226/2

 

 

90

  LVII

30.09.2010

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

91

 

 

W spr. zmiany WPI na lata 2007 – 13

 

 

92

 

 

W spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających GMB lub jej jednostkom a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

 

93

 

 

W spr. utworzenia odrębnych obwodów do głosowania w DPS i Szpitalu

 

 

94

 

 

W spr. zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez GMB.

 

 

95

 

 

W spr. przyjęcia stanowiska Rady MB w spr legalnego obrotu „dopalaczami”.

 

 

96

 

 

W spr. wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego – etap I” w ramach RPO W.Ł. na lata 2007 – 13.

 

 

97

 LVIII

28.10.2010

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

98

 

 

W spr. zmiany WPI na l. 2007 -13.

 

 

99

 

 

W spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 

 

100

 

 

W spr. określenia wzorów formularzy dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

 

 

101

 

 

W spr. wyrażenia zgody na ustanowienie przesyłu na nieruchomości GMB

 

 

102

 

 

W spr. zmiany nazwy ulicy( z „na Wzgórzu” na  „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”).

 

 

103

 

 

W spr. nadania nazwy ulicy („Słodowa”).

 

 

104

 

 

W spr. zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

 

 

105

 

 

W spr. zatwierdzenia do realizacji projektu „Radosne przedszkole”.

 

 

106

 

 

W spr. zaopiniowania koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu DK 72

 

 

 1

      I

2.12.2010

W spr. wyboru Przewodniczącego Rady MB

 

 

 2

 

 

W spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

 

 

 3

 

 

W spr. powołania Komisji Rewizyjnej RMB.

 

 

 4

    I

2.12.2010

W spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMB.

 

 

 5

 

 

W spr. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

 6

 

 

W spr. powołania Komisji Spraw Społecznych i Sportu.

 

 

 7

 

 

W spr. powołania Komisji Edukacji i Kultury.

 

 

 8

 

 

W spr. powołania Komisji Finansowo – Budżetowej.

 

 

 9

    II

14.12.2010

W spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

 

 

10

 

 

W spr. powołania doraźnej Komisji do spraw zmian w Statucie GMB.

 

 

11

   III

30.12.2010

W spr. wygaśnięcia mandatu radnej Ewy Chojki.

 

 

12

 

 

W spr. wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Kotyni.

 

 

13

 

 

W spr. planu pracy Rady Miasta na I półr.2011

 

 

14

 

 

W spr. planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półr. 2011.

 

 

15

 

 

W spr. planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na I półr. 2011.

 

 

16

 

 

W spr. planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na I półr. 2011.

 

 

17

 

 

W spr. planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu na I półr. 2011.

 

 

18

 

 

W spr. planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na I półr. 2011.

 

 

19

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2010 r.

 

 

20

 

 

W spr. wydatków niewygasających z końcem 2010 r.

 

 

21

 

 

Zmieniająca uchwałę w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 

 

22

 

 

Zmieniająca uchwałę w spr. określenia wzorów formularzy dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

 

 

23

 

 

W spr. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

 

 

24

 

 

W spr. sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LVII/94/2010 z 30.09.2010 w spr. „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”.

 

 

25

 

 

W spr. zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

 

 

26

    III

30.12.2010

W spr. zmiany uchwały Nr XXXIV RM z 29 06.2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom Sosnowa i Droga Młyńska.

 

 

27

 

 

W spr. określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu na terenie GMB.

 

 

28

 

 

W spr. przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

 

 

29

 

 

W spr. zmiany składu Komisji Rewizyjnej RMB

 

 

30

 

 

W spr. zmiany składu Komisji Edukacji i Kultury RMB.

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony