Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2561,Rejestr-uchwal-2009-rok.html
15.04.2024, 07:51

Rejestr uchwał 2009 rok

2009 rok

  1

 XXX

 

   29stycznia

2009 r.

XXX/1/09

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 r.

 

 

 

  2

 

29 stycznia

2009 r.

XXX/2/09

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009 r.

 

 

  3

 

29 stycznia

2009 r

XXX/3/09

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007-2013

 

 

  4

 

29 stycznia

2009 r.

XXX/4/09

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata2007- 2015

 

 

5

 

29 stycznia

2009 r

XXX/5/09

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

 

 

6

 

29 stycznia

2009 r.

XXX/6/09

W sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2009 r.

 

 

7

 

29 stycznia

2009 r

XXX/7/09

W sprawie przyjęcia programu energooszczędnego oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny.

 

 

8

 

29 stycznia

2009 r.

XXX/8/09

W sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny

 

 

9

XXXI

19 lutego

2009 r.

XXXI/9/09

W sprawie udziału Gminy Miasto Brzeziny w realizacji projektu „Zwiększenie dostępności regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912Ei gminnych Nr 121230E ,121248E”

 

 

10

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/10/09

W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2009.

 

 

11

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/11/09

W sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania w celu realizacji projektu pt ”Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”

 

 

12

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/12/09

Zmieniająca uchwałę Nr VI/21/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej biblioteki publicznej.

 

 

13

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/13/09

W sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 r.

 

 

14

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/14/09

W sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych

 

 

15

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/15/09

W sprawie oddania w użyczenie lokalu biurowego na rzecz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w budynku przy ul. Sienk. 14.

 

 

16

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/16/09

W sprawie oddania w najem lokalu biurowego na rzecz Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w budynku przy ul. Sienkiewicza 14 w Brzezinach

 

 

17

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/17/09

W sprawie oddania w użyczenie lokalu biurowego na rzecz Łódzkiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w budynku przy ul. Sienkiewicza 14 w Brzezinach.

 

 

18

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/18/09

W sprawie oddania w najem lokalu biurowego na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej w budynku przy ul. Sienkiewicza 14 w Brzezinach.

 

 

19

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/19/09

W sprawie oddania w najem lokalu biurowego na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „EWRO” w budynku przy ul. Sienkiewicza 14 w Brzezinach

 

 

20

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/20/09

W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2752/52, położonej w Brzezinach przy ul. Świętej Anny, prawem użytkowania, na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

 

 

21

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/21/09

W  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 1997/2, 1999/2, 2000/6, 2000/7, 2000/8 i 2000/9, położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza, na rzecz ich użytkownika wieczystego.

 

 

22

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/22/09

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2230/8, 2230/11, 2230/15, 2230/16, 2230/19 i 2230/20 położonych w Brzezinach przy ul. Słowackiego, na rzecz ich użytkownika wieczystego

 

 

23

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/23/09

W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2564/18, położonej w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

 

 

24

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/24/09

W sprawie oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2463/26 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Brzezinach.

 

 

25

 

19 lutego

2009 r.

XXXI/25/09

W sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Św. Anny 33/35 w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2804/3

 

 

26

XXXII

25.02.2009 r.

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie GMB na rok 2009.

 

 

27

 

25.02.2009 r.

W spr. zmiany WPI dla GMB na lata 2007-2013

 

 

28

 

25.02.2009 r.  

W spr. zmiany PRL dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015

 

 

29

XXXIII

26.03.2009 r.

W spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez GMB

 

 

30

 

26.03.2009 r.

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie GMB na 2009 r.

 

 

31

 

26.03.2009 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/26/09 RM z dn. 25 lutego 2009 r.

 

 

32

 

26.03.2009 r.

W spr. opłat targowych

 

33

 

26.03.2009 r.

W spr. przejęcia pojazdu na własność GMB

 

 

34

 

26.03.2009

Zmieniająca uchwałę w spr. wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania w celu realizacji projektu „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”

 

 

35

 

26.03.2009

Uchylająca uchwałę w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 430/7

 

 

36

 

26.03.2009

W spr. dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

 

 

37

 

26.03.2009

W spr. utworzenia obwodów głosowania w SP ZOZ i DPS

 

 

38

 

26.03.2009

W spr. rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Selwakowskiej

 

39

XXXIV

16.04.2009

W spr. zmiany PRL dla Miasta Brzeziny na lata 2007 - 2015

 

 

40

 

16.04.2009

 

W spr. zmiany WPI dla GMB na lata 2007 – 2013

 

 

41

 

16.04.2009

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie GMB na rok 2009

 

 

42

XXXV

23.04.2009 r

 

W spr. stwierdzenia odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Brzeziny

 

 

43

XXXVI

28.04.2009

W spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brzeziny

 

 

44

 

28.04.2009

W spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu GMB za 2008 r.

 

 

45

 

28.04.2009

W spr. rozpatrzenia skargi Pani Joanny Chądzyńskiej – Bieniek na dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni

 

46

XXXVII

21.05.2009

W spr. wprowadzenia zmian w statucie GMB

 

 

47

 

 

W spr. uchwalenia „Kodeksu Etycznego Radnych Miasta Brzeziny”

 

 

48

 

 

Zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia diet radnych

 

 

49

 

 

W spr. zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny

 

 

50

 

 

W spr. zmiany składu Komisji Edukacji i Kultury

 

 

51

 

 

W spr. zmiany składu Komisji Spraw Społecznych i Sportu

 

 

52

 

 

W sprawie współpracy pomiędzy GMB i Gminą Saint-Alban

 

 

53

 

 

W spr. współpracy pomiędzy GMB i Gminą Salgareda

 

 

54

 

 

W spr. wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywność – Mój Atut” przez MOPS w Brzezinach

 

 

55

 

56

 

 

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie GMB na 2009 r.

W spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu GMB na 2009 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 

 

57

 

 

W spr. oddania w najem lokali biurowych na rzecz Powiatu Brzezińskiego

 

 

58

 

 

W spr. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Brzezinach

 

 

59

 

 

W spr. zmiany kategorii dróg gminnych na drogi powiatowe

 

 

60

 

 

W spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej działki nr 2463/26

 

 

61

 

 

W spr. wyrażenia zgody na obciążenie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2668 położonej w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 49, prawem użytkowania na rzecz Muzeum Regionalnego w Brzezinach

 

 

62

 

 

W spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości właścicielom lokalu nr 24 przy ul. Reformackiej 2/4

 

 

63

XXXVIII

4.06.2009

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie GMB na 2009 r.

 

 

64

 

 

W spr. zmiany WPI dla GMB na lata 2007 – 2013

 

 

65

 

 

W spr. zmiany PRL dla Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2013

 

 

66

 

 

W spr. zaopiniowania zmian W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach

 

 

67

 

 

W spr. uchylenia uchwały nr XXXIII/38/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26.03.2009 r.

 

 

68

 

 

W spr. uchylenia uchwały nr XXXVI/45/09 z dnia 28.04.2009 r.

 

 

69

XXXIX

30.06.2009

W spr. uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla GMB 2008 – 2012 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla GMB 2008 – 2012

 

 

70

 

 

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie GMB na 2009 r.

 

 

71

 

 

W spr. zmiany WPI dla GMB na lata 2007 – 2013

 

 

72

 

 

W spr. określenia środków z budżetu GMB planowanych na realizację programów operacyjnych

 

 

73

 

 

W spr. przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych

 

 

74

 

 

W spr. uchwalenia Statutu MOPS w Brzezinach

 

 

75

 

 

W spr. zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

76

 

 

W spr. planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2009 r.

 

 

77

 

 

W spr. zatwierdzenia pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r.

 

 

78

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej na II półrocze 2009 r.

 

79.

 

 

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na m-c VIII.2009 r.

 

 

80

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na II półr.2009 r.

 

 

81

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na II półr.2009 r.

 

 

82

   XL

24.08.2009

W spr. wyznaczenia drugiego przedstawiciela do Związku Międzygminnego „Bzura”

 

 

83

 

 

W spr. przekazania skargi do WSA w Łodzi

 

 

84

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na IX-XII.2009

 

 

85

 

 

W spr. uchylenia uchwały Nr XXXV/42/09 Rady Miasta z 23.04.2009 r.

 

86

 

 

W spr. uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

 

87

 

 

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2009 r.

 

 

88

 

 

W spr. zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego GMB na lata 2007 – 2013

 

 

89

 

 

W spr. sprzedaży w drodze przetargu nieogran. niezabudowanych działek pomiędzy ul. Hallera i Mrocką

 

 

90

 

 

W spr. sprzedaży w drodze przetargu nieogr. działki nr 672/7 przy ul. Wojska Polskiego

 

 

91

XLII

28.09.2009

W spr. partnerstwa i zabezpieczenia środków dla Powiatu Brzezińskiego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych 2008- 2011.

 

 

92

XLIII

29.09.2009

W spr. podjęcia działań utworzenia spółki z o.o. w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

 

 

93

 

 

W spr. uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

 

 

94

 

 

W spr. ustalenia i przekazania Zarządowi Powiatu propozycji zmian przebiegu drogi gminnej w ul. Armii Czerwonej.

 

 

95

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2009 r.

 

 

96

 

 

W spr. zmiany WPI na lata 2007 – 2013

 

 

97

 

 

W spr. przeznaczenia na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta – środków z umorzenia WFOiŚiGW

 

 

98

XLIII

 

W spr. zmiany PRL na lata 2007-2015

 

 

99

 

 

W spr. ustanowienia tytułu i Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatelstwa

 

 

100

 

 

W spr. zatwierdzenia projektu „Spełnione Marzenia”

 

 

101

 

 

W spr. dotacji do zabytku

 

 

102

 

 

W spr. zmiany Miejskiego Programu Profilakt. i Rozw. Problemów Alkohol, Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

 

 

103

 

 

W spr. oddania w najem lokali na rzecz MOPS

 

 

104

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat gruntu przy ul. Reformackiej 6/8

 

 

105

 XLIV

23.10.2009

W spr. przekazania skargi do WSA w Łodzi

 

 

106

 

 

W sper. Rozpatrzenia skargi Rafała Bieńka na dyr. MKP S.Sztylera

 

 

107

 

 

W spr. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

 

 

108

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy na okres do 3 lat działki nr 2834/25 przy ul. Sienkiewicza

 

 

109

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2009 r.

 

 

110

 

 

W spr. wniesienia wkładu pieniężnego do TBS

 

 

111

 

 

W spr. zmiany WPI na l. 2007-13

 

 

112

 

 

W spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu  GMB na 2009 r.

 

 

113

 

 

W spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Poż. W 2009 r.

 

 

114

 

 

W spr. zmiany MPPiRPA oraz PN na 2009 r.

 

 

115

 

 

W spr. zatwierdzenia aktu partnerstwa z 3.10.09 pomiędzy GMB , Saint Alban i Salgareda

 

 

116

  XLV

26.11.2009

W spr. stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 

 

117

 

 

W spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 

 

118

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2009 r.

 

 

119

 

 

W spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpr. Ścieków

 

 

120

 

 

W spr. zamiany działki 2424/2 w obrębie 8

 

 

121

 

 

W spr. uchylenia uchwały Nr XXXI/21/09 z 19.02.2009

 

 

122

 

 

W spr. uchylenia uchwały Nr XXIII/66/08 

 

 

123

 

 

W spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tyt. przekształcenia w prawo współwłasności lok. 17 przy ul. Reformackiej 2/4

 

 

124

 

 

W spr. zmiany uchwały dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 

 

125

 

 

W spr. oddania w użyczenie lokalu biurowego ma rzecz MBP

 

 

126

 

 

Zmieniająca uchwałę w spr. ustanowienia tytułu i regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Brzeziny.

 

 

127

 XLVI

29.12.2009

W spr. wniesienia wkładu pieniężnego do TBS

 

 

128

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2009 r.

 

 

129

 

 

W spr. zmiany WPI na l. 2007 -13

 

 

130

 

 

W spr. planu pracy Rady Miasta na I półr. 2010 r.

 

 

131

 

 

W spr. planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półr. 2010 r.

 

 

132

 

 

W spr. planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na I półr. 2010 r.

 

 

133

 

 

W spr. planu pracy Komisji Rozwoju Gospod. na I pólr.2010 r.

 

 

134

 

 

W spr. planu pracy Komisji Spraw Społecznych na I pólr. 2010 r.

 

 

135

 

 

W spr. planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na I półr. 2010 r.

 

 

136

 

 

W spr. nadania Tytułu Honorowego Obywatela

 

 

137

 

 

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

 

138

 

 

W spr. oddania w najem lokali biurowych na rzecz Urzędu Skarbowego w Brzezinach

 

 

139

 

 

W spr. oddania w najem lokali na rzecz PZERiI

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony