Urząd Miasta Brzeziny

Rejestr uchwał 2008 rok

 

 

 

     ROK      2008

Lp.

Nr sesji

Nr uchwały i data

W sprawie

 1

XVII

31 stycznia 2008 r.

XVII/1/08

uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

 

 2

 

31 stycznia 2008 r.

XVII/2/08

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008

 3

 

31 stycznia 2008 r.

XVII/3/2008

stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach

 4

 

31 stycznia 2008 r.

XVII/4/2008

nadania nazwy ulicy Malownicza

 

 5

 

31 stycznia 2008 r.

XVII/5/08

wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3074/2, położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego na rzecz Województwa Łódzkiego

 6

 

31 stycznia 2008 r.

XVII/6/2008

uchylenia  uchwały Nr XXXVIII/92/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny

 7

 

31 stycznia 2008 r.

XVII/7/08

ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 8

 

31 stycznia 2008r.

XVII/8/2008

oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 3727/114, położonej w Brzezinach  przy ul. Głowackiego

 9

 

31 stycznia 2008 r.

oddania w użyczenie lokalu biurowego w budynku przy ul.  Sienkiewicza 14 w Brzezinach

 10

XVIII

28 lutego 2008 r.

XVIII/10/08

uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Brzeziny na lata 2008 - 2014

 11

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/11/08

oddania w najem lokali biurowych na rzecz  Gminy Brzeziny w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Brzezinach

 12

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/12/08

oddania w najem lokalu biurowego na rzecz Gminy 

 Brzeziny w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach

 13

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/13/08

oddania w najem lokali biurowych na rzecz Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w budynku przy ul. Sienkiewicza 11  w Brzezinach

 14

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/14/08

 wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez organy Miasta Kowala

 15

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/15/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

 

 16

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/16/2008

przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny     na lata 2007 – 2013

 17

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/17/08

ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny

 

 18

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/18/08

zasad korzystania ze stołówek szkolnych

 

 19

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/19/08

ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2008 roku”

 

 20

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/20/08

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania działek będących w użytkowaniu wieczystym Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 21

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/21/08

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania działek będących w użytkowaniu wieczystym Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 22

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/22/08

Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2654/23 i 2564/28 na rzecz BSM

 23

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/23/08

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek położonych w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego z przeznaczeniem pod budowę garaży

 24

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/24/08

Oddania w najem lokali biurowych na rzecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach

 25

 

28 lutego 2008 r.

XVIII/25/08

wyrażenia zgody na sprzedaż naniesienia i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, oznaczonej jako działka nr 2841/1, na rzecz Skarbu Państwa

 26

 XIX

27 marca 2008 r.

XIX/26/08

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach

 27

 

27 marca 2008 r.

XIX/27/08

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny

 28

 

27 marca 2008 r.

XIX/28/08

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008

 29

 

27 marca 2008 r.

XIX/29/08

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach

 30

 

27 marca 2008 r.

XIX/30/08

przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych

 31

 

27 marca 2008 r.

XIX/31/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

 32

 

27 marca 2008 r.

XIX/32/08

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013.

 33

 

27 marca 2008 r.

XIX/33/08

przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 34

 

27 marca 2008 r.

XIX/34/08

wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej   Sp.  z o.o. w Brzezinach

 35

 

27 marca 2008 r.

XIX/35/08

wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

 36

 

27 marca 2008 r.

XIX/36/08

uchylenia uchwały dot. użyczenia na okres 20 lat nieruchomości gruntowej, położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego oraz wyrażenia zgody na darowiznę na cel publiczny niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego

 37

 

27 marca 2008 r.

XIX/37/08

oddania w najem lokali biurowych na rzecz  Gminy Brzeziny w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Brzezinach

 38

 

27 marca 2008 r.

XIX/38/08

oddania w najem lokalu biurowego na rzecz Gminy  Brzeziny w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach

 39

 

27 marca 2008 r.

XIX/39/08

oddania w najem lokali biurowych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach

 40

 

27 marca 2008 r.

XIX/40/08

oddania w najem lokali biurowych na rzecz Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w budynku przy ul.  Sienkiewicza 11 w Brzezinach.

41

   XX

24 kwietnia 2008 r.

XX/41/08

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2007

42

 

24 kwietnia 2008 r.

XX/42/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

43

 

24 kwietnia 2008 r.

XX/43/08

zatwierdzenia rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

44

 

24 kwietnia 2008 r.

XX/44/08

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013

45

 

24 kwietnia 2008 r.

XX/45/08

uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Brzeziny na lata 2008-2012

46

 

24 kwietnia 2008 r.

XX/46/08

oddania w najem na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach

47

 

24 kwietnia 2008 r.

XX/47/08

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 objętej księgą wieczystą KW 35620

48

 XXI

29 maja 2008 r.

XXI/48/08

 zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008

49

 

29 maja 2008 r.

XXI/49/08

zwolnienia z opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

50

 

29 maja 2008 r.

XXI/50/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

51

 

29 maja 2008 r.

XXI/51/08

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013

52

 

29 maja 2008 r.

XXI/52/08

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny

na lata 2007 – 2015

53

 

29 maja 2008 r.

XXI/53/08

udziału Gminy Miasto Brzeziny w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

 

54

 

29 maja 2008 r.

XXI/54/08

oddania w najem lokali biurowych na rzecz Platformy     

Obywatelskiej RP w budynku przy  ul.  Sienkiewicza 11 w Brzezinach

 

55

 

29 maja 2008 r.

XXI/55/08

oddania w użyczenie lokali biurowych na rzecz Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość – Polska, Europa, Świat” w budynku przy

ul.  Sienkiewicza 14 w Brzezinach

           

 

56

 

29 maja 2008 r.

XXI/56/08

w sprawie nadania nazwy ulicy

57

 

29 maja 2008 r.

XXI/57/08

wyrażenia zgody na nabycie działek położonych przy ul. Krakówek i Słowackiego, oznaczonych jako działki nr 2222/1 i 2222/4

 

 

58

 

29 maja 2008 r.

XXI/58/08

nie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny działek położonych przy ul. Głowackiego

 

59

 

29 maja 2008 r.

XXI/59/08

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2463/26 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Brzezinach

60

 

 

 

 

29 maja 2008 r.

XXI/60/08

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2654/4 położonej przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach

61

XXII

11 czerwca 2008 r.

XXII/61/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

62

 

11 czerwca 2008 r.

XXII/62/08

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013.

63

 

11 czerwca 2008 r.

XXII/63/08

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015

 

64

XXIII

26 czerwca 2008 r.

XXIII/64/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

 

65

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/65/08

przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi   

 

66

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/66/08

sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej działki nr 216 położonej w Brzezinach

 

67

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/67/08

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przeprowadzenia mediów  na nieruchomościach gruntowych stanowiących  własność Gminy Miasto Brzeziny położonych przy ul. Sienkiewicza

 

68

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/68/08

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przeprowadzenia mediów  na nieruchomościach gruntowych stanowiących  własność Gminy Miasto Brzeziny

 

69

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/69/08

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r.

 

70

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/70/08

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r.

 

 

71

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/71/08

zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008r.

 

 

72

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/72/08

zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r.

 

 

73

 

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/73/08

zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r.

 

 

74

 

26 czerwca 2008 r.

XXIII/74/08

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r.

 

 

75

 

27 czerwca 2008 r.

XXIII/75/08

nie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym  działki gruntu nr 3726, położonej w Brzezinach

 

 

76

XXIV

5 sierpnia 2008r.

XXIV/76/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

77

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/77/08

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013

78

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/78/08

zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015

 

79

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/79/08

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok

 

80

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/80/08

określenia środków z budżetu Gminy Miasto Brzeziny planowanych na realizację programów operacyjnych

 

81

 

5 sierpnia

2008 r.

XXIV/81/08

oddania w najem lokali biurowych na rzecz Platformy Obywatelskiej RP w budynku przy  ul.  Sienkiewicza 11 w  Brzezinach

 

82

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/82/08

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2463/26 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Brzezinach

 

83

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/83/08

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2654/4 położonej przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach

 

84

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/84/08

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/19 położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach

 

85

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/85/08

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/20 położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach

 

86

 

5 sierpnia 2008 r.

XXIV/86/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej działki nr 2564/26 położonej w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja

 

87

XXV

28 sierpnia 2008 r.

XXV/87/08

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

88

 

28 sierpnia 2008 r.

XXV/88/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

89

 

28 sierpnia 2008 r.

XXV/89/08

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008

90

 

28 sierpnia 2008 r.

XXV/90/08

wniesienia wkładów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach

91

 

28 sierpnia 2008 r.

XXV/91/08

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż naniesie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej  w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, oznaczonej jako działka nr 2841/1,   na rzecz Skarbu Państwa

92

 

28 sierpnia 2008 r.

XXV/92/08

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

93

 

28 sierpnia 2008 r.

XXV/93/08

odmowy uchylenia uchwały Nr XXIII/75/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2008r.

94

XXVI

25 września 2008 r.

XXVI/94/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

95

 

25 września 2008 r.

XXVI/95/08

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013.

96

 

25 września 2008 r.

XXVI/96/08

zmiany rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

97

 

25 września 2008 r.

XXVI/97/08

zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015.

 

98

 

25 września 2008 r.

XXVI/98/08

wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie ograniczenia działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach
i likwidację Oddziału Kardiologicznego

99

 

25 września 2008 r.

XXVI/99/08

zmiany uchwały dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

100

 

25 września 2008 r.

XXVI/100/08

zmiany wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

101

 

25 września 2008 r.

XXVI/101/08

zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008 – 2011 będących   w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

102

 

25 września 2008 r.

XXVI/102/08

uchylenia uchwały Nr XLV/20/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 314/2  położonej w Brzezinach przy ul. Słonecznej

103

 

25 września 2008 r.

XXVI/103/08

uchylenia uchwały Nr XV/96/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Brzezinach przy ul. Polnej

104

 

25 września 2008 r.

XXVI/104/08

oddania w użyczenie do 31 grudnia 2008r. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Waryńskiego w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 216.

105

 

25 września 2008 r.

XXVI/105/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 430/7 położonej w Brzezinach pomiędzy ul. Stryjkowskiego i ul. Słoneczną

106

 

25 września 2008 r.

XXVI/106/08

oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych położonych w Brzezinach.

 

107

 

25 września 2008 r.

XXVI/107/08

zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Brzezinach

108

 

25 września 2008 r.

XXVI/108/08

oddania w najem lokali biurowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach w budynku przy ul.  Sienkiewicza 14 w Brzezinach.

           

109

XXVII

23października 2008 r.

XXVII/109/08

wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

110

 

23października 2008 r.

XXVII/110/08

wyrażenia zgody na darowiznę na cel publiczny niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, oznaczonej jako działka nr 2312/4 na rzecz Powiatu Brzezińskiego.

111

 

23października 2008 r.

XXVII/111/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej działki nr 2654/4 położonej w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego.

 

112

 

23października 2008 r.

XXVII/112/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych działek nr 2564/20 i 2564/25 położonych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja.

113

 

23października 2008 r.

XXVII/113/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych działek nr 2564/19 i 2564/24 położonych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja.

114

 

23października 2008 r.

XXVII/114/08

oddania w najem na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sienkiewicza 8 w Brzezinach.

115

 

23października 2008 r.

XXVII/115/08

zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

116

 

23października 2008 r.

XXVII/116/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008.

117

 

23października 2008 r.

XXVII/117/08

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013.

118

 

23października 2008 r.

XXVII/118/08

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009r.

119

 

23października 2008 r.

XXVII/119/08

określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 

120

 

23października 2008 r.

XXVII/120/08

zwolnień od podatku od nieruchomości w 2009 roku.

 

 

121

 

23października 2008 r.

XXVII/121/08

określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego

 

122

 

23października 2008 r.

XXVII/122/08

określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.

123

 

23października 2008 r.

XXVII/123/08

rozpatrzenia skargi z dnia 29 sierpnia 2008 r. Pana Zbigniewa Pakuły na działalność Burmistrza Miasta Brzeziny.

 

124

 

23października 2008 r.

XXVII/124/08

rozpatrzenia skargi z dnia 29 sierpnia 2008 r. Pana Zbigniewa Pakuły na działalność dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.

125

 

23pażdziernika 2008 r.

XXVII/125/08

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008

 

126

 

23października 2008 r.

XXVII/126/08

przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

127

 

23października 2008 r.

XXVII/127/08

określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

128

 

23października 2008 r.

XXVII/128/08

Przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ,,Bzura”

129

XXVIII

20 listopada 2008 r.

XXVIII/129/08

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

130

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/130/08

 zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013

 

131

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/131/08

 zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015

 

132

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/132/08

 przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

133

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/133/08

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Brzezinach

 

134

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/134/08

oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych w Brzezinach

 

135

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/135/08

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008

136

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/136/08

powołania członków Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach oraz ustalenia Regulaminu działania Rady Bibliotecznej

137

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/137/08

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

138

 

20 listopada 2008 r.

XXVIII/138/08

stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach

139

XXIX

29 grudnia 2008 r.

XXIX/139/08

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

140

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/140/08

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

 

141

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/141/08

w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec w Brzezinach – etap IV”   

142

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/142/08

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013

143

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/143/08

w sprawie       przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej i Reymonta” 

144

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/144/08

w sprawie       przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach przy ul.

145

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/145/08

w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008

146

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/146/08

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Brzezinach w 2009 roku

147

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/147/08

 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Brzeziny”

148

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/148/08

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/120/08 z dnia 23 października 2008r. w sprawie zwolnień  od podatku od nieruchomości w 2009 roku

149

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/149/08

w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008

150

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/150/08

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2009

151

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/151/08

w sprawie zmiany zasad używania herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez jednostki organizacyjne Miasta, urzędy inne niż Urząd Miasta, instytucje, osoby fizyczne i prawne

152

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/152/08

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez Klub Sportowy Hokej - Start- Brzeziny

153

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/153/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2335/1, 2352/1, 2352/2, 2352/3 i 2352/4, położonych w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Korczaka, na rzecz ich użytkownika wieczystego

154

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/154/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 2091, położonej w Brzezinach przy ul. Składowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

155

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/155/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1857/7, położonej  w Brzezinach przy ul. Wodociągowej

156

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/156/08

w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/98/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej, oznaczonej jako działki nr:2958/23 i 1857/9, na rzecz Skarbu Państwa

157

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/157/08

w sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach

158

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/158/08

w sprawie  planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r.

159

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/159/08

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r.

160

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/160/08

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r.

161

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/161/08

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r.

162

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/162/08

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r.

163

 

29 grudnia 2008 r.

XXIX/163/08

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r.

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry