Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2559,Rejestr-uchwal-2007-rok.html
23.05.2024, 04:15

Rejestr uchwał 2007 rok

 

ROK 2007

 

L.p

Nr sesji

Nr uchwały i data

W sprawie

Uwagi

1

IV

25 stycznia 2007r.

IV/01/07

Upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach i jego zastępcy do prowadzenia postępowań w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 

 

2

 

25 stycznia 2007r.

IV/02/07

Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007

 

3

 

25 stycznia 2007r.

IV/03/07

Uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

4

 

25 stycznia 2007r.

IV/04/07

Udzielenia pomocy finansowej

 

 

5

 

25 stycznia 2007r.

IV/05/07

Zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości  wynagrodzenia za inkaso

 

6

 

25 stycznia 2007r.

IV/06/07

Nadania nazwy ulicy

 

 

7

 

25 stycznia 2007r.

IV/07/07

Zmieniająca uchwałę  w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach  oraz udzielenia  bonifikaty od ceny działek gruntu

 

8

 

25 stycznia 2007r.

IV/08/07

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach

 

9

 

25 stycznia 2007r.

IV/09/07

Oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/26, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach

 

10

 

25 stycznia 2007r.

IV/10/07

Oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/25, położonej   przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach

 

11

 

25 stycznia 2007r.

IV/11/07

Oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/24, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach

 

12

V

26 lutego 2007r.

V/12/07

Przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych

 

13

 

26 lutego 2007r.

V/13/07

Ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku”

 

14

 

26 lutego 2007r.

V/14/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

15

 

26 lutego 2007r.

V/15/07

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok związanego z wydatkami ujętymi w budżecie na „Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I”.

 

16

 

26 lutego 2007r.

V/16/07

Zmiany Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007

 

17

 

26 lutego 2007r.

V/17/07

Odwołania  Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach

 

18

 

26 lutego 2007r.

V/18/07

Wyposażenia w majątek Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

19

VI

29 marca 2007r. VI/19/07

zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku”

 

20

29 marca 2007r.

VI/20/07

zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach

 

21

29 marca 2007r.

VI/21/07

przyjęcia  powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej biblioteki publicznej

 

 

22

29 marca 2007r.

VI/22/07

 

zmieniająca uchwałę  w sprawie nabycia działek pod drogę – ul. Słoneczną

 

 

23

29 marca 2007r.

VI/23/07

poparcia propozycji projektu „Rozbudowy drogi nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Brzeziny wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”

 

 

24

29 marca 2007r.

VI/24/07

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

 

25

29 marca 2007r.

VI/25/07

zmiany delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

 

 

26

29 marca 2007r.

VI/26/07

wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy

 

 

 

27

29 marca 2007r.

VI/27/07

powiadomienia sekretarza miasta i skarbnika miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

 

28

VII

26 kwietnia 2007r.

VII/28/07

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006

 

 

29

26 kwietnia 2007r.

VII/29/07

zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny

 

 

30

26 kwietnia 2007r.

VII/30/07

zmiany składu Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny

 

 

 

31

26 kwietnia 2007r.

VII/31/07

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

 

32

26 kwietnia 2007r.

VII/32/07

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/26 , położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach

 

33

26 kwietnia 2007r.

VII/33/07

powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Brzezinach

 

 

34

26 kwietnia 2007r.

VII/34/07

zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 

 

35

26 kwietnia 2007r.

VII/35/07

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny do przekazania oświadczenia lustracyjnego sekretarza miasta i skarbnika miasta do Instytutu Pamięci Narodowej

 

 

36

VIII

29 maja 2007r.

VIII/36/07

Sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16

 

37

 

29 maja 2007r.

VIII/37/07

Ustalania diet radnych

 

38

29 maja 2007r.

VIII/38/07

Zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

39

29 maja 2007r.

VIII/39/07

Przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny na lata 2007-2013

 

40

29 maja 2007r.

VIII/40/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

41

29 maja 2007r.

VIII/41/07

Zmiany statusu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

42

IX

28 czerwca 2007r.

IX/42/07

Powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych Kandytach na ławników na lata 2008-2911

 

43

 

28 czerwca 2007r.

IX/43/07

Zmiany Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007

 

44

28 czerwca 2007r.

IX/44/07

Zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

45

28 czerwca 2007r.

IX/45/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

46

28 czerwca 2007r.

IX/46/07

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007r.

 

47

28 czerwca 2007r.

IX/47/07

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007r.

 

48

28 czerwca 2007r.

IX/48/07

Zatwierdzenia planu pracy przy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007r.

 

49

28 czerwca 2007r.

IX/49/07

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007r.

 

50

28 czerwca 2007r.

IX/50/07

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007r.

 

51

28 czerwca 2007r.

IX/51/07

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007r.

 

52

28 czerwca 2007 r.

IX/52/07

Nadania nazwy ulicy

 

53

X

14 sierpnia 2007r.

X/53/07

Przekazania środków finansowych Komandzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych

 

54

 

14 sierpnia 2007r.

X/54/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

55

14 sierpnia 2007r.

X/55/07

Określenia środków z budżetu Gminy Miasto Brzeziny planowanych na realizację programów operacyjnych

 

56

14 sierpnia 2007r.

X/56/07

Opłat za świadczenia Przedszkoli nr 1 i 3 w Brzezinach

 

57

XI

30 sierpnia 2007r.

XI/57/07

Wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach niektórych komórek organizacyjnych.

 

58

 

30 sierpnia 2007r.

XI/58/07

Wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Miasto Brzeziny”

 

59

30 sierpnia 2007r.

XI/59/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na Rom 2007

 

60

30 sierpnia 2007r.

XI/60/07

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach

 

61

30 sierpnia 2007r.

XI/61/07

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu

 

62

30 sierpnia 2007r.

XI/62/07

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok związanego z wydatkami ujętymi w budżecie na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej, Krakówek i Waryńskiego”

 

63

30 sierpnia 2007r.

XI/63/07

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa, Krakówek i Waryńskiego” środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

64

30 sierpnia 2007r.

XI/64/07

Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007-2013

 

65

30 sierpnia 2007r.

XI/65/07

Stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach

 

66

30 sierpnia 2007r.

XI/66/07

Sprzedaży w drodze niezabudowanych działek położonych w Brzezinach pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Mrocką

 

67

30 sierpnia 2007r.

XI/67/07

Sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 2615/2, położonej w Brzezinach przy ul. Rejtana/Piłsudskiego

 

68

30 sierpnia 2007r.

XI/68/07

Sprzedaży w drodze przetargu działek gruntu położonych w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego

 

69

30 sierpnia 2007r.

XI/69/07

Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny działek gruntu

 

70

30 sierpnia 2007r.

XI/70/07

Wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości niezabudowanej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego na rzecz Województwa Łódzkiego

 

71

XII

13 września 2007r.

XII/71/07

Dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

 

72

 

13 września 2007r.

XII/72/07

Utworzenia obwodów głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

73

13 września 2007r.

XII/73/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

74

XIII

27 września 2007r.

XIII/74/07

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 

75

XIV

25 października 2007r.

XIV/75/07

Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Brzeziny na lata 2007-2014

 

76

 

25 października

2007r.

XIV/76/07

Utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura”

 

77

25 października

2007r.

XIV/77/07

Przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Bzura”

 

78

25 października 2007r.

XIV/78/07

Przyjęcia Projektu uchwały  sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny

 

79

25 października 2007r.

XIV/79/07

Przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

 

80

25 października 2007r.

XIV/80/07

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 

81

25 października

2007r.

XIV/81/07

Zwolnień od podatku od nieruchomości w 200 roku

 

82

25 października

2007r.

XIV/82/07

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 

83

25 października

2007r.

XIV/83/07

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: ”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach-etapI” środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

84

 

25 października

2007r.

XIV/84/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

85

25 października

2007r.

XIV/85/07

Wyboru ławników do sądów na kadencję w latach 2008-2011

 

86

25 października

2007r.

XIV/86/07

Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007

 

87

25 października

2007r.

XIV/87/07

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 objętej księgą wieczystą KW 35620

 

88

XV

29 listopada

2007r.

XV/88/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

89

 

29 listopada 2007r.

XV/89/07

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach”- środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

90

29 listopada 2007r.

XV/90/07

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z wydatkami ujętymi w budżecie na „Termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach ul. Sienkiewicza 17”

 

91

29 listopada 2007r.

XV/91/07

Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007

 

92

29 listopada 2007r.

XV/92/07

Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2007-2013

 

93

29 listopada 2007r.

XV/93/07

Zaopiniowania koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej Nr 72

 

94

29 listopada 2007

XV/94/07

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny

 

95

29 listopada 2007r.

XV/95/07

 

Wniesienia wkładu do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z.o.o w Brzezinach

 

96

 

29 listopada 2007r.

XV/96/07

Sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Brzezinach przy ul. Polnej

 

97

29 listopada 2007r.

XV/97/07

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Droga Młyńska, oznaczonej jako działka nr 497/15

 

98

29 listopada 2007r.

XV/98/07

Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej, oznaczonej jaki działki nr: 2958/23 i 1857/9, na rzecz Skarbu Państwa

 

99

29 listopada 2007r.

XV/99/07

Sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek położonych w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego z przeznaczeniem pod budowę garaży

 

100

29 listopada 2007r.

XV/100/07

Oddania w dzierżawę na okres 4 lat części działek o numerach 2510/3, 2511/2 i 2512 położonych w Brzezinach pomiędzy ulicami Lasockich i Modrzewskiego, stanowiących grunty pod pawilonami handlowymi na targowisku miejskim

 

101

29 listopada

2007r.

XV/101/07

Oddania w najem na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16

 

102

29 listopada 2007r.

XV/102/07

Oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanych położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16

 

103

29 listopada 2007r.

XV/103/07

Nie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Mrogi i Mrożycy”

 

104

29 listopada 2007r.

XV/104/07

Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny

 

105

29 listopada 2007r.

XV/105/07

Zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny

 

106

29 listopada 2007r.

XV/106/07

Zmiany składu Komisji Spraw Społecznych I Sportu Rady Miasta Brzeziny

 

107

29 listopada 2007r.

XV/107/07

Powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rad Miasta Brzeziny

 

108

29 listopada 2007r.

XV/108/07

Powołania doraźnej Komisji do spraw oceny oznakowania dróg w mieście Brzeziny

 

109

29 listopada 2007r.

XV/109/07

Powiadomienia Sekretarza Miasta brzeziny i Skarbnika Miasta Brzeziny o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

110

XVI

27 grudnia 2007r.

XVI/110/07

Wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007

 

111

 

27 grudnia 2007r.

XVI/111/07

Zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ‘Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na Terenia miasta Brzeziny”

 

112

27 grudnia 2007r.

XVI/112/07

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007

 

113

27 grudnia 2007r.

XVI/113/07

Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007

 

114

27 grudnia 2007r.

XVI/114/07

Sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Brzezinach przy ul. Przedwiośnie

 

115

27 grudnia 2007r.

XVI/115/07

Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 2958/21, położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej

 

116

27 grudnia 2007r.

XVI/116/07

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r.

 

117

27 grudnia 2007r.

XVI/117/07

Zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008r.

 

118

27 grudnia 2007r.

XVI/118/07

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na i półrocze 2008 r.

 

119

27 grudnia 2007r.

XVI/119/07

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008r.

 

120

27 grudnia 2007r.

XVI/120/07

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008r.

 

 

121

27 grudnia 2007r.

XVI/121/07

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008r.

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony