Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2558,Rejestr-uchwal-2006-rok.html
23.06.2024, 01:30

Rejestr uchwał 2006 rok

L.p

Nr sesji

Nr uchwały i data

W sprawie

Uwagi

1

XLI

30 stycznia 2006r.         XLI/1/06

Uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

2

 

30 stycznia 2006r.   XLI/2/06

Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

 

3

 

30 stycznia 2006r.     XLI/3/06

Kalkulacji stawki dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do cen biletów Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

 

 

30 stycznia 2006r. XLI/4/06

Upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorców   innych niż ubezpieczeni

 

5

 

30 stycznia 2006r. XLI/5/06

Rozpatrzenie skargi z dnia 25 maja 2005r redaktora naczelnego ,,Obserwatora koluszkowsko - brzezińskiego’’

 

 

 

 

 

 

 

6

XLII

28 lutego 2006r. XLII/6/06

Przyjęcia ,, Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Brzeziny”

 

7

 

28 lutego 2006r. XLII/6/06

Zmiany uchwały Nr XLI/1/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

8

 

28 lutego 2006r. XLII/8/06

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

9

 

28 lutego 2006 XLII/9/06

Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny.

 

10

XLIV

30 marca 2006r. XLIV/10/06

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miasto Brzeziny

 

11

 

30 marca 2006r. XLIV/11/06

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

12

 

30 marca 2006r. XLIV/12/06

Zmiany uchwały nr XXXVIII/91/0Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach oraz udzielenia bonifikaty od ceny działek gruntu

 

13

 

30 marca 2006r. XLIV/13/06

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach.

 

14

 

30 marca 2006r. XLIV/14/06

Sprzedaży działek nr 1856/9, 1856/11 i 1856/12 położonych w Brzezinach przy ul. Żeromskiego

 

15

XLV

26 kwietnia 2006r. XLV/15/06

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2005.

 

16

 

26 kwietnia 2006r.  XLV/16/06

Ustalenia ,, Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2006 roku.

 

17

 

26 kwietnia 2006r. XLV/17/06

Przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej biblioteki publicznej

 

18

 

26 kwietnia 2006r. XLV/18/06

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

19

 

26 kwietnia 2006r. XLV/19/06

Nabycia działek pod drogę-ul. Słoneczną

 

20

 

26 kwietnia 2006r.  XLV/20/06

Sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 314/2 położonej w Brzezinach przy ul. Słonecznej

 

21

 

26 kwietnia 2006 XLV/21/06

Sprzedaży działek 1856/16, 1856/17 położonych w Brzezinach przy ul. Południowej

 

22

 

26 kwietnia 2006r.  XLV/22/06

Zmiany działek położonych przy ul. Wojska Polskiego

 

23

 

26 kwietnia 2006  XLV/23/06

Zmiany działek położonych pomiędzy ul. Mrocką a Wojska Polskiego

 

24

 

26 kwietnia 2006r. XLV/24/06

Rozpatrzenia skargi Pani Cecyli Borowskiej

 

25

XLVI

25 maja 2006r. XLVI/25/06

Zmiany ,, Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2006 roku’’.

 

26

 

25 maja 2006r. XLVI/26/06

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

 

27

 

25 maja 2006r.  XLVI/27/06

Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

 

28

 

25 maja 2006r.  XLVI/28/06

Utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

 

29

 

25 maja 2006r. XLVI/29/06

Dostosowania granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.

 

30

 

25 maja 2006r. XLVI/30/06

Zmiany uchwały Nr XXXI/12/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 

31

XLVII

28 czerwca 2006r. XLVII/31/06

Zabezpieczenia w formie ,, weksla In blanco’’

 

32

 

28 czerwca 2006r.  XLVII/32/06

Zmiany ,, Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2006roku’’

 

33

 

28 czerwca 2006r. XLVII/33/06

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

34

 

28 czerwca 2006r. XLVII/34/06

Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Miasto Brzeziny lub jej jednostkom organizacyjnym

 

35

 

28 czerwca 2006r. XLVII/35/06

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: ,,Termomodernizacji budynku Gimnazjum w Brzezinach – etap IV’’.

 

36

 

28 czerwca 2006r.   XLVII/36/06

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: ,, Termomodernizacji budynku Gimnazjum w Brzezinach – etap IV’’ środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

37

 

28 czerwca 2006r. XLVII/37/06

Zmiany Uchwały Nr XLI/3/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie kalkulacji stawki dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do cen biletów Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

38

 

28 czerwca 2006r.  XLVII/38/06

Przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych.

 

39

 

28 czerwca 2006r. XLVII/39/06

Wniesienia wkładu pieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach

 

40

 

28 czerwca 2006r. XLVII/40/06

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2006r.

 

41

 

28 czerwca 2006r.  XLVII/41/06

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2006r.

 

42

 

28 czerwca 2006r. XLVII/42/06

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2006 r.

 

43

 

28 czerwca 2006r.  XLVII/43/06

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2006r.

 

44

 

28 czerwca 2006r. XLVII/44/06

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2006r.

 

45

 

28 czerwca 2006r.  XLVII/45/06

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2006r.

 

46

XLVIII

24 sierpnia 2006r.

XLVIII/46/06

Zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

47

 

24 sierpnia 2006r.

XLVIII/47/06

Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

 

48

 

24 sierpnia 2006r.

XLVIII/48/06

Zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2006 rok związanego z wydatkami ujętymi w budżecie na „Termomodernizację budynku Gimnazjum w Brzezinach – etap IV”.

 

49

 

24 sierpnia 2006r.

XLVIII/49/06

Wniesienia wkładu niepieniężnego i pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzezinach.

 

50

 

24 sierpnia 2006r.

XLVIII/50/06

Uchylenie uchwały z 26 października 2004 r.  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków na drogach gminnych oraz z wiat przystankowych na innych drogach publicznych na terenie miasta Brzeziny  przez przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne.

 

51

 

24 sierpnia 2006r.

XLVIII/51/06

Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2392/6 o pow. 1051 m2  położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich

 

52

 

24 sierpnia 2006r.

XLVIII/52/06

Oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej      położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach.

 

53

XLIX

31 sierpnia 2006r.

XLIX/53/06

Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Brzeziny na lata 2004 – 2006

 

54

 

31 sierpnia 2006r.

XLIX/54/06

Zmiany uchwały Nr XV/7/200 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz szczegółowych zasad rozliczania tych usług, zmienionej uchwałą Nr XXIII/76/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/2000 Rady Miasta Brzeziny dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz szczególnych zasadach rozliczania tych usług.

 

55

 

31 sierpnia 2006r.

XLIX/54/06

Stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach

 

56

L

28 września 2006r.

L/56/06

Kalkulacji stawki dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do cen biletów Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

 

57

 

28 września 2006r.

L/5706

Przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych

 

58

 

28 września 2006r.

L/5706

Udzielenia pomocy finansowej

 

59

 

28 września 2006r.

L/59/06

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

60

 

28 września 2006r.

L/60/06

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2006 rok

 

61

 

28 września 2006r.

L/61/06

Zmiany uchwały Nr XLVII/39/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach

 

62

 

28 września 2006r.

L/62/06

Zmiany uchwały Nr XXVII/133/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Brzezinach na lata 2004-2006”.

 

63

 

28 września 2006r.

L/63/06

Wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzezinach

 

64

 

28 września 2006r.

L/64/06

Określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

65

 

28 września 2006r.

L/65/06

Opinii przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach polegającej na likwidacji poradni alergologicznej

 

66

 

28 września 2006r.

L/66/06

Rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2006 r. Pani Krystyny Osuch na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

67

 

28 września 2006r.

L/67/06

Rozpatrzenia skargi z dnia 11 sierpnia 2006 r. Pani Agnieszki Jóźwik na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

68

LI

26 października 2006r.

LI/68/06

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 

 

69

 

26 października 2006r.

LI/69/06

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

70

 

26 października 2006r.

LI/70/06

Zmiany nazwy uchwały  Rady Miasta Brzeziny Nr L/60/06 z dnia 28 września 2006  roku.

 

71

 

26 października 2006r.

LI/71/06

Zwolnień od podatku od nieruchomości  w 2007 roku.

 

72

 

26 października 2006r.

LI/72/06

Uchwalenia  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Brzeziny

 

73

 

26 października 2006r.

LI/73/06

Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach oraz udzielenia bonifikaty od ceny działek gruntu.

 

74

 

26 października 2006r.

LI/74/06

Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

75

 

26 października 2006r.

LI/75/06

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej      położonej przy ul. Sienkiewicza 16 w Brzezinach

 

76

 

26 października 2006r.

LI/76/06

Przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

 

77

 

26 października 2006r.

LI/77/06

Zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2006 roku”.

 

78

 

26 października 2006r.

LI/78/06

Ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

 

1

I

8 grudnia 2006r.

I/1/06

Wyboru  Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny

 

2

 

8 grudnia 2006r.

I/2/06

Określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Brzeziny

 

3

 

8 grudnia 2006r.

I/3/06

Wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brzeziny

 

4

 

8 grudnia 2006r.

I/4/06

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny

 

5

 

8 grudnia 2006r.

I/5/06

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny

 

6

 

8 grudnia 2006r.

I/6/06

Powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny

 

7

 

8 grudnia 2006r.

I/7/06

Powołania Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny

 

8

 

8 grudnia 2006r.

I/8/06

Powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny

 

9

 

8 grudnia 2006r.

I/9/06

Powołania Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny

 

10

II

14 grudnia 2006r.

II/10/06

Zmiany składu  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny

 

11

 

14 grudnia 2006r.

II/11/06

Likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach w jednostkę budżetową pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach

 

12

 

14 grudnia 2006r.

II/12/06

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

13

 

14 grudnia 2006r.

II/13/06

Zmiany uchwały dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2006 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 

14

 

14 grudnia 2006r.

II/14/06

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny

 

15

III

28 grudnia 2006r.

III/15/06

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006

 

16

 

28 grudnia 2006r.

III/16/06

Wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego 2006

 

17

 

28 grudnia 2006r.

III/17/06

Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 

 

18

 

28 grudnia 2006r.

III/18/06

Zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny

 

19

 

28 grudnia 2006r.

III/19/06

Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny oraz określenia granic ich obwodów

 

20

 

28 grudnia 2006r.

III/20/06

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2007 r.

 

21

 

28 grudnia 2006r.

III/21/06

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2007 r.

 

22

 

28 grudnia 2006r.

III/22/06

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2007 r.

 

23

 

28 grudnia 2006r.

III/23/06

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2007 r.

 

24

 

28 grudnia 2006r.

III/24/06

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2007 r.

 

25

 

28 grudnia 2006r.

III/25/06

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2007r

 

26

 

28 grudnia 2006r.

III/26/06

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ewy Jolanty Mądrej

 

27

 

28 grudnia 2006r.

III/27/06

Zmieniająca uchwałę  w sprawie nabycia działek pod drogę – ul. Słoneczną

 

28

 

28 grudnia 2006r.

III/28/06

Rozpatrzenia skargi z dnia 27 listopada 2006 r. Pana Marka Jatczaka na bezczynność organu- Burmistrza Miasta Brzeziny

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony