Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2557,Rejestr-uchwal-2005-rok.html
23.05.2024, 21:30

Rejestr uchwał 2005 rok

Rok 2005

L.p

Nr sesji

Nr uchwały i data

W sprawie

Uwagi

1

XXIX

 

27 stycznia 2005r. XXIX/1/05

Uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2005

 

2

27 stycznia 2005r. XXIX/2/05

Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

3

27 stycznia 2005r. XXIX/3/05

Kalkulacji stawki dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do cen biletów Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

4

27 stycznia 2005r. XXIX/4/05

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny.

 

5

27 stycznia 2005r. XXIX/5/05

Nadania Ojcu Julianowi Aleksandrowi Szlachcie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny.

 

6

27 stycznia 2005r. XXIX/6/05

Sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Brzezinach, oznaczonej jako działka Nr 2349/22, 2349/23 i 2349/24.

 

7

XXX

 

28 lutego 2005r. XXX/7/05

Regulaminu określającego na 2005r.- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny.

8

28 lutego 2005r. XXX/8/05

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

9

28 lutego 2005r. XXX/9/05

Wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach.

 

10

XXXI

 

31 marca 2005r. XXXI/10/05

Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny.

 

11

31 marca 2005r. XXXI/11/05

Sprzedaży działek Nr 3428/2 i Nr 3429/2 położonych w Brzezinach przy ul. Czartoryskiego.

 

12

31 marca 2005r. XXXI/12/05

Określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 

13

31 marca 2005r. XXXI/13/05

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec- etap IV” środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

14

31 marca 2005r. XXXI/14/05

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach- etap III" ”środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

15

31 marca 2005r. XXXI/15/05

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2005.

 

16

31 marca 2005r. XXXI/16/05

O zmianie uchwały Nr XXIX/2/05  z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

17

31 marca 2005r. XXXI/17/05

Sprzedaży działek Nr 1856/13 położonej w Brzezinach przy ul. Południowej.

 

18

31 marca 2005r. XXXI/18/05

Sprzedaży działek Nr 2089/1, 2090/4, 2090/8 położonych w Brzezinach przy ul. Składowej.

 

19

31 marca 2005r. XXXI/19/05

Wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez Komendę Powiatową Policji w Brzezinach.

 

20

31 marca 2005r. XXXI/20/05

Wyrażenia stanowiska popierającego działania dotyczące utworzenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Brzezinach.

 

21

XXXII

 

26 kwietnia 2005r. XXXII/21/05

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2004.

 

22

26 kwietnia 2005r. XXXII/22/05

Zmiany nazwy ulicy Plac Jedności Narodowej w mieście Brzeziny.

 

23

26 kwietnia 2005r. XXXII/23/05

Zmiany uchwały Nr XXX/7/05  z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego na 2005r.- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny. 

 

24

26 kwietnia 2005r. XXXII/24/05

Przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

 

25

26 kwietnia 2005r. XXXII/25/05

Czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

 

26

26 kwietnia 2005r. XXXII/26/05

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec- etap IV” środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

27

26 kwietnia 2005r. XXXII/27/05

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku biblioteki w Brzezinach” środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

28

26 kwietnia 2005r. XXXII/28/05

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2005.

 

29

XXXIII

 

31 maja 2005r. XXXIII/29/05

Nadania nazwy ulicy.

 

30

31 maja 2005r. XXXIII/30/05

Ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Międzyszkolnej Krytej Pływalni w  Brzezinach.

 

31

31 maja 2005r. XXXIII/31/05

Zmiany uchwały Nr XXIX/2/05 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki I rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

32

31 maja 2005r. XXXIII/32/05

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2005.

 

33

31 maja 2005r. XXXIII/33/05

Sprzedaży działki Nr 2760/4 położonej w Brzezinach przy ul. Staszica 9.

 

34

31 maja 2005r. XXXIII/34/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10.

 

35

31 maja 2005r. XXXIIII/35/05

Nabycia w drodze darowizny od Marii Wójcik i Zenona Wójcika działki Nr 869/27 o pow. 9 m kw. oraz od Bożeny Wójcik i Wiesława Wójcika działki Nr 869/25 o pow. 3 m kw.

 

36

31 maja 2005r. XXXIII/36/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 2.

 

37

31 maja 2005r. XXXIII/37/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10.

 

38

31 maja 2005r. XXXIII/38/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Anny 14.

 

39

31 maja 2005r. XXXIII/39/05

Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Traugutta, oznaczonej jako działka Nr 2422/13.

 

40

31 maja 2005r. XXXII/40/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mickiewicza 3.

 

41

XXXIV

 

29 czerwca 2005r. XXXIV/41/05

Udzielania pomocy finansowej.

 

42

29 czerwca 2005r. XXXIV/42/05

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

43

29 czerwca 2005r. XXXIV/43/05

Zmiany uchwały Nr VI/11/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie utworzenia Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

44

29 czerwca 2005r. XXXIV/44/05

Nadania nazw ulicom Sosnowa i Droga Młyńska.

 

45

29 czerwca 2005r. XXXIV/45/05

Dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego.

 

46

29 czerwca 2005r. XXXIV/46/05

Utworzenia obwodów głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

47

29 czerwca 2005r. XXXIV/47/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10.

 

48

29 czerwca 2005r. XXXIV/48/05

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2005r.

 

49

29 czerwca 2005r. XXXIV/49/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2005 roku.

 

50

29 czerwca 2005r. XXXIV/50/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2005 roku.

 

51

29 czerwca 2005r. XXXIV/51/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2005 roku.

 

52

29 czerwca 2005r. XXXIV/52/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2005 roku.

 

53

29 czerwca 2005r. XXXIV/53/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2005 roku.

 

54

XXXV

 

30 sierpnia 2005r. XXXV/54/05

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „ Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i ul. Reymonta”.  

 

55

30 sierpnia 2005r. XXXV/55/05

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec -–etap IV".

 

56

30 sierpnia 2005r. XXXV/56/05

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15”.

 

57

30 sierpnia 2005r. XXXV/57/05

Zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

58

30 sierpnia 2005r. XXXV/58/05

Określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Miasto Brzeziny oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

59

30 sierpnia 2005r. XXXV/59/05

Sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 2608/2 o pow. 1493 m kw. położonej w Brzezinach przy ul. Kościuszki 23.

 

60

30 sierpnia 2005r. XXXV/60/05

Nabycia od Michała Dróżdża i Waldemara Dróżdża działki Nr 869/29 o pow. 68 m kw.

 

61

30 sierpnia 2005r. XXXV/61/05

Sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 2510/5 o pow. 105 m kw. położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 10.

 

62

30 sierpnia 2005r. XXXV/62/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10.

 

63

30 sierpnia 2005r. XXXV/63/05

Rozpatrzenia skargi skierowanej do Najwyższej Izby Kontroli.

 

64

XXXVI

 

30 września 2005r. XXXVI/64/05

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku biblioteki”.

 

65

30 września 2005r. XXXVI/65/05

Zmiany budżety i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny  na 2005 rok.

 

66

30 września 2005r. XXXVI/66/05

Wyrażenia woli objęcia restrukturyzacją należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach z tytułu zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2004r., stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Brzeziny.

 

67

30 września 2005r. XXXVI/67/05

Oddania w dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piłsudskiego 10/12 w Brzezinach.

 

68

XXXVII

 

26 października 2005r. XXXVII/68/05

Przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 

69

26 października 2005r. XXXVII/69/05

Przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2006- 2008.

 

70

26 października 2005r. XXXVII/70/05

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

71

26 października 2005r. XXXVII/71/05

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1- etap III”.

 

72

26 października 2005r. XXXVII/72/05

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

 

73

26 października 2005r. XXXVII/73/05

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

74

26 października 2005r. XXXVII/74/05

Ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.

 

75

26 października 2005r. XXXVII/75/05

Sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 2285/2 położonej w Brzezinach przy ul. Kościuszki.

 

76

26 października 2005r. XXXVII/76/05

Sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 2285/1 położonej w Brzezinach przy ul. Kościuszki.

 

77

26 października 2005r. XXXVII/77/05

Nabycia działki Nr 2284/1 położonej w Brzezinach przy ul. Chopina.

 

78

26 października 2005r. XXXVII/78/05

Sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 2392/4 o pow. 1078 m kw. położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich.

 

79

26 października 2005r. XXXVII/79/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach.

 

80

26 października 2005r. XXXVII/80/05

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 objętej księgą wieczystą KW 2336.

 

81

XXXVIII

 

29 listopada 2005r. XXXVIII/81/05

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006.

 

82

29 listopada 2005r. XXXVIII/82/05

Zwolnień od podatku od nieruchomości w 2006 r.

 

83

29 listopada 2005r. XXXVIII/83/05

Określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 

84

29 listopada 2005r. XXXVIII/84/05

Określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.

 

85

29 listopada 2005r. XXXVIII/85/05

Określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego.

 

86

29 listopada 2005r. XXXVIII/86/05

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

 

87

29 listopada 2005r. XXXVIII/87/05

Podatku od posiadania psów.

 

88

29 listopada 2005r. XXXVIII/88/05

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2005.

 

89

29 listopada 2005r. XXXVIII/89/05

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

90

29 listopada 2005r. XXXVIII/90/05

Udzielenia pomocy finansowej.

 

91

29 listopada 2005r. XXXVIII/91/05

Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach oraz udzielenia bonifikaty od ceny działek gruntu.

 

92

29 listopada 2005r. XXXVIII/92/05

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny.

 

93

29 listopada 2005r. XXXVIII/93/05

Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście uchwały Nr XXIII/81/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej o pow. 18 m kw. oznaczonej jako działka Nr 2834/33, położonej przy ul. Reformackiej 6/8.

 

94

29 listopada 2005r. XXXVIII/94/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach.

 

95

29 listopada 2005r. XXXVIII/95/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach.

 

96

29 listopada 2005r. XXXVIII/96/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach.

 

97

XXXIX

19 grudnia 2005r. XXXIX/97/05

Wyrażenia zgody na darowiznę na cel publiczny niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, oznaczonej jako działka Nr 2312/2 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

 

98

XL

 

29 grudnia 2005r. XL/98/05

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

99

29 grudnia 2005r. XL/99/05

Zmiany uchwały Nr XXIX/3/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie kalkulacji stawki dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do cen biletów Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

100

29 grudnia 2005r. XL/100/05

Zmiany uchwały Nr XXXVIII/87/05 Rady Miasta z dnie 29 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

 

101

29 grudnia 2005r. XL/101/05

Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 8.

 

102

29 grudnia 2005r. XL/102/05

Nabycia od Marcina Rafała Donasza działki Nr 300/5 o pow. 66 m kw., położonej w Brzezinach przy ul. Ignacego Potockiego.

 

103

29 grudnia 2005r. XL/103/05

Nabycia od Witolda Szymona Widulińskiego działki Nr 300/4 o pow. 2450m kw. , położonej w Brzezinach przy ul. Ignacego Potockiego.

 

104

29 grudnia 2005r. XL/104/05

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach.

 

105

29 grudnia 2005r. XL/105/05

Oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Polnej w Brzezinach.

 

106

29 grudnia 2005r. XL/106/05

Wystąpienia Gminy Miasto Brzeziny ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego.

 

107

29 grudnia 2005r. XL/107/05

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2006 roku.

 

108

29 grudnia 2005r. XL/108/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2006 roku.

 

109

29 grudnia 2005r. XL/109/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2006 r.

 

110

29 grudnia 2005r. XL/110/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2006 r.

 

111

29 grudnia 2005r. XL/111/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2006 r.

 

112

29 grudnia 2005r. XL/112/05

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2006 r.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony