Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2556,Rejestr-uchwal-2004-rok.html
28.05.2024, 22:30

Rejestr uchwał 2004 rok

Rok 2004

L.p.

Nr 

sesji

Numer uchwały i data

 W sprawie :

Uwagi

1

XVI

28 stycznia 2004 r. XVI/1/04

wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny

 

2

28 stycznia 2004 r. XVI/2/04

warunków i trybu umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach komunalnych w granicach administracyjnych miasta Brzeziny

 

3

28 stycznia 2004 r. XVI/3/04

zmiany uchwały Nr XVI/3/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

4

28 stycznia 2004 r. XVI/4/04

zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Brzeziny

 

5

28 stycznia 2004 r. XVI/5/04

nadania nazw ulic

 

6

28 stycznia 2004 r. XVI/6/04

uchylenia uchwały Nr XV/91/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

7

XVII

26 lutego 2004 r. XVII/7/04

kalkulacji stawki dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do cen biletów Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

8

26 lutego 2004 r. XVII/8/04

przeznaczenia na dofinansowanie zadania – Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach – etap III środków pochodzących z umorzenia pożyczek przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

9

26 lutego 2004 r. XVII/9/04

uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2004

 

10

26 lutego 2004 r. XVII/10/04

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

 

11

26 lutego 2004 r. XVII/11/04

wyposażenia w majątek Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

12

26 lutego 2004 r. XVII/12/04

wniesienia wkładu  niepieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach

 

13

26 lutego 2004 r. XVII/13/04

ustanowienia służebności gruntowej na działkach Nr 2796/2 i Nr 2796/4 położonych w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9

 

14

26 lutego 2004 r. XVII/14/04

wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 1307 o pow.  0,7172 ha  położonej przy ul. Krasickiego.

 

15

26 lutego 2004 r. XVII/15/04

uchylenia uchwał: Nr XII/61/03 i Nr XII/62/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2003r

 

16

26 lutego 2004 r. XVII/16/04

rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu

 miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

17

26 lutego 2004 r. XVII/17/04

rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

18

26 lutego 2004 r. XVII/18/04

uchylenia uchwał : Nr XVII/ 16/ 04  z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny i Nr XVII/ 17/ 04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

19

26 lutego 2004 r. XVII/19/04

opracowania strategii rozwoju Miasta Brzeziny

 

20

XVIII

26 marca 2004 r. XVIII/20/04

rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

21

26 marca 2004 r. XVIII/21/04

rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

22

26 marca 2004 r. XVIII/22/04

rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

23

26 marca 2004 r. XVIII/23/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

24

26 marca 2004 r. XVIII/24/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

25

26 marca 2004 r. XVIII/25/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

26

26 marca 2004 r. XVIII/26/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

27

26 marca 2004 r. XVIII/27/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

28

26 marca 2004 r. XVIII/28/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

29

26 marca 2004 r. XVIII/29/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

30

26 marca 2004 r. XVIII/30/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

31

26 marca 2004 r. XVIII/31/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

32

26 marca 2004 r. XVIII/32/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

33

26 marca 2004 r. XVIII/33/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

34

26 marca 2004 r. XVIII/34/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

35

26 marca 2004 r. XVIII/35/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

36

XIX

30 marca 2004 r. XIX/36/04

ustalenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny, wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

 

37

30 marca 2004 r. XIX/37/04

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Brzeziny

 

38

30 marca 2004 r. XIX/38/04

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2004

 

39

30 marca 2004 r. XIX/39/04

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec – etap III w Brzezinach”

 

40

30 marca 2004 r. XIX/40/04

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

41

30 marca 2004 r. XIX/41/04

utworzenia obwodów głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i Domu Pomocy

Społecznej w Brzezinach

 

42

XX

28 kwietnia 2004 r. XX/42/04

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2003

 

43

28 kwietnia 2004 r. XX/43/04

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2004

 

44

28 kwietnia 2004 r. XX/44/04

wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

45

28 kwietnia 2004 r. XX/45/04

określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

46

28 kwietnia 2004 r. XX/46/04

wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Brzeziny 

 

47

28 kwietnia 2004 r. XX/47/04

przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004

 

48

28 kwietnia 2004 r. XX/48/04

przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny na lata 2004 - 2006

 

48

28 kwietnia 2004 r. XX/49/04

nabycia działki gruntu Nr 229 o pow. 1013 m2

położonej w Brzezinach przy ul. Kordeckiego

 

50

28 kwietnia 2004 r. XX/50/04

oddania w najem  na   okres do 10  lat nieruchomości gruntowej o pow. 18 m2 stanowiącej część działki nr 2790/1, położonej przy ul. Reformackiej 6/8

 

51

XXI

26 maja 2004 r. XXI/51/04

Wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. z siedzibą w Brzezinach

 

52

26 maja 2004 r. XXI/52/04

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2004

 

53

26 maja 2004 r. XXI/53/04

przyjęcia  wykonywania w 2004 r. zadań powiatowej biblioteki publicznej w Powiecie Brzezińskim przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Tuwima w Brzezinach, prowadzoną przez Gminę Miasto Brzeziny

 

54

26 maja 2004 r. XXI/54/04

obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 

55

26 maja 2004 r. XXI/55/04

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny

 

56

26 maja 2004 r. XXI/56/04

zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

57

XXII

15 czerwca 2004 r. XXII/57/04

rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

58

15 czerwca 2004 r. XXII/58/04

rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

59

15 czerwca 2004 r. XXII/59/04

rozstrzygnięcia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

60

15 czerwca 2004 r. XXII/60/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

61

15 czerwca 2004 r. XXII/61/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

62

15 czerwca 2004 r. XXII/62/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

63

15 czerwca 2004 r. XXII/63/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

64

15 czerwca 2004 r. XXII/64/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

65

15 czerwca 2004 r. XXII/65/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

66

15 czerwca 2004 r. XXII/66/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

67

15 czerwca 2004 r. XXII/67/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

68

15 czerwca 2004 r. XXII/68/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

69

15 czerwca 2004 r. XXII/69/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

70

15 czerwca 2004 r. XXII/70/04

rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

71

XXIII

28 czerwca 2004 r. XXIII/71/04

przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

72

28 czerwca 2004 r. XXIII/72/04

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok

 

73

28 czerwca 2004 r. XXIII/73/04

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Zakup kompaktora – składowisko odpadów, rekultywacja i modernizacja”

 

74

28 czerwca 2004 r. XXIII/74/04

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum – etap III”

 

75

28 czerwca 2004 r. XXIII/75/04

uchwalenia „Gminnego programu ochrony środowiska obejmującego gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny”

 

76

28 czerwca 2004 r. XXIII/76/04

zmiany uchwały Nr XV/7/2000 Rady Miasta Brzeziny dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz szczególnych zasadach rozliczania tych usług

 

77

28 czerwca 2004 r. XXIII/77/04

wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach

 

78

28 czerwca 2004 r. XXIII/78/04

przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2004 – 2016

 

79

28 czerwca 2004 r. XXIII/79/04

oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej o pow. 29 m2 stanowiącej część działki nr 2285, położonej przy ul. Kościuszki 40

 

80

28 czerwca 2004 r. XXIII/80/04

oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej o pow. 25,84 m2 stanowiącą część działki nr 2285, położonej przy ul. Kościuszki 44

 

81

28 czerwca 2004 r. XXIII/81/04

oddania  w najem  na   okres do 10 lat  nieruchomości gruntowej o pow. 18 m2 oznaczonej jako działka nr 2834/33, położonej przy ul. Reformackiej 6/8

 

82

28 czerwca 2004 r. XXIII/82/04

oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej pow.  22 m2  stanowiącej  część  działki  nr  2511/2,  położonej  przy ul. Lasockich 2/10

 

83

28 czerwca 2004 r. XXIII/83/04

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2004 r.

 

84

28 czerwca 2004 r. XXIII/84/04

zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2004 r

 

85

28 czerwca 2004 r. XXIII/85/04

zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2004 r.

 

86

28 czerwca 2004 r. XXIII/86/04

zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2004 r.

 

87

28 czerwca 2004 r. XXIII/87/04

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju

Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych,

 Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady

Miasta Brzeziny na II półrocze 2004 r.

 

88

28 czerwca 2004 r. XXIII/88/04

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2004 r.

 

89

XXIV

27 sierpnia 2004 r. XXIV/89/04

Przyjęcia Planu Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2004-2006

 

90

27 sierpnia 2004r. XXIV/90/04

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

 

91

27 sierpnia 2004 r. XXIV/91/04

Zmiany uchwały Nr XVII/10/04 Rady Miasta Brzeziny z dn.26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

92

27 sierpnia 2004r.XXIV/92/04

Kalkulacji stawki dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do cen biletów Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

93

27 sierpnia 2004 r.    XXIV/93/04

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania : ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr.1 w Brzezinach-etap II”

 

94

27 sierpnia 2004 r.  XXIV/94/04

Określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2005

 

95

27 sierpnia 2004 r.  XXIV/95/04

Trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Miasto Brzeziny, podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ,sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

  96

27 sierpnia  2004 r.   XXIV/96/04                

Wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez Brzeziński Klub Sportowy Start w Brzezinach

 

97

27 sierpnia 2004 r.  XXIV/97/04

Wprowadzenia zmian w Regulaminie nadania tytułu Honorowego  Obywatela Miasta Brzeziny

 

98

27 sierpnia  2004 r.  XXIV/98/04

Oddania w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach: Kościuszki 2, Reformackiej 9, Bohaterów Warszawy 4, Wojska Polskiego 16, Tulipanowej 26, Moniuszki 21

 

99

27 sierpnia 2004 r. XXIV/99/04

Nabycia działek w Brzezinach przy ulicy Sejmu Wielkiego

 

100

27 sierpnia 2004 r. XXIV/100/04

Sprzedaży działki nr 2414/1 o powierzchni 1202m2 położonej w Brzezinach przy ulicy M.C. Skłodowskiej 1a na rzecz jej wieczystych użytkowników

 

101

27 sierpnia 2004 r.  XXIV/101/04

Oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej o pow.30 m2 stanowiącej część działki nr 2778, położonej przy ul. Przechodniej 1a

 

102

XXV

16 września 2004 r. XXV/102/04

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto  Brzeziny na 2004 rok

 

103

16 września 2004 r. XXV/103/04

Udzielenia pomocy finansowej

 

104

16 września 2004 r.  XXV/104/04

Użyczenia nieruchomości gruntowej o pow. do 1500 m2 stanowiącej część działki nr 216 położonej przy ul. Waryńskiego

 

105

16 września 2004 r. XXV/105/04

Uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

106

16 września 2004 r. XXV/106/04

Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

 

107

16 września 2004 r. XXV/107/04

Oddania w dzierżawę na  okres do 10 lat nieruchomości gruntowej o pow.185 m2 , położonej w Brzezinach , ul. Piłsudskiego 22 stanowiącej część działki nr 2610

 

108

16 września 2004 r. XXV/108/04

Określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny

 

109

XXVI

26 października 2004 r. XXVI/109/04

Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005

 

110

26 października 2004 r. XXVI/110/04

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok

 

111

26 października 2004 r. XXVI/111/04

O zmianie uchwały Nr XVII/10/04 Rady Miasta Brzeziny z dn.26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2004 ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXIV/91/04 Rady Miasta Brzeziny z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

112

26 października 2004 r. XXVI/112/04

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej i Konopnickiej w Brzezinach”.

 

113

26 października 2004r. XXVI/113/04

Przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1- etap II- remont dachu z dociepleniem w budynku głównym i TUR” środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

114

26 października 2004r. XXVI/114/04

Ustalenia opłat za korzystanie z przystanków na drogach gminnych oraz z wiat przystankowych na innych drogach publicznych na terenie miasta Brzeziny przez przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne.

 

115

26 października 2004r. XXVI/115/04

Określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 

116

26 października 2004 XXVI/116/04

Oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej o pow. 51 m, stanowiącej część działki nr 2285, położonej przy ul. Kościuszki 42.

 

117

26 października 2004 r. XXVI/111/04

Ustanowienia służebności gruntowej na działce Nr 2796/2 położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9.

 

118

26 października 2004r. XXVI/118/04

Rozpatrzenia skargi dwutygodnika „Obserwator”.

 

119

XXVII

 

 

 

29 listopada 2004r. XXVII/119/04

Rozstrzygnięcia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny.

 

120

29 listopada 2004r. XXVII/120/04

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny.

 

121

29 listopada 2004r. XXVII/121/04

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.

 

122

29 listopada 2004r. XXVII/122/04

Określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 

123

29 listopada 2004r. XXVII/123/04

Określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego.

 

124

29 listopada 2004r. XXVII/124/04

Określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.

 

125

29 listopada 2004r. XXVII/125/04

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

 

126

29 listopada 2004r XXVII/126/04.

Podatku od posiadania psów.

 

127

29 listopada 2004r. XXVII/127/04

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004r.

 

128

29 listopada 2004r. XXVII/128/04

Nabycia działki gruntu Nr 678 o pow. 2813 m położonej w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego

 

129

29 listopada 2004r. XXVII/129/04

Nabycia w drodze darowizny od P. Jacka i Iwony Cierpickich działki Nr 870/7 o pow. 57 m położonej w Brzezinach przy ul. Mrockiej.

 

130

XXVII

 

29 listopada 2004r. XXVII/130/04

Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach oraz udzielenia bonifikaty od ceny działek gruntu.

 

131

29 listopada 2004 r. XXVII/131/04

Oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach: Sienkiewicza 16, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki 5 i Placu Jedności Narodowej 1/3.

 

132

29 listopada 2004 r. XXVII/132/04

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 1856/10 0 pow. 1105 m położonej w Brzezinach przy ul. Żeromskiego na rzecz wieczystego użytkownika nieruchomości sąsiedniej P. Andrzeja Kamińskiego.

 

133

29 listopada 2004r. XXVII/133/04

Uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń, wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach na lata 2004-2006”.

 

134

XXVIII

 

28 grudnia 2004r. XXVIII/134/04

Zmian budżetu i zmiany w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

135

28 grudnia 2004r. XXVIII/135/04

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2005r.

 

136

28 grudnia 2004 r. XXVIII/136/04

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych  i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2005 r.

 

137

28 grudnia 2004r. XXVIII/137/04

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2005 r.

 

138

28 grudnia 2004r. XXVIII/138/04

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2005 r.

 

139

28 grudnia 2004 r. XXVIII/139/04

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2005 r.

 

140

28 grudnia 2004 r. XXVIII/140/04

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2005 r.

 

141

28 grudnia 2004 r. XXVIII/141/04

Przyznania dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta.

 

142

28 grudnia 2004 r. XXVIII/142/04

Oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piłsudskiego 73, oznaczonej jako działka Nr 1324 o pow. 0,4146 ha.

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony