Urząd Miasta Brzeziny

Rejestr uchwał 2003 rok

Rok 2003

L.p.

Nr 

sesji

Numer uchwały i data

 W sprawie :

Uwagi

1

IV

30 stycznia 2003 r.     IV/ 1/ 03

Powołania Miejskiej Komisji ds. Referendum.

 

2

30 stycznia 2003 r.     IV/ 2/ 03

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny.

 

3

30 stycznia 2003 r.     IV/ 3/ 03

Wyznaczenia przedstawicieli Miasta Brzeziny do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.

 

4

V

27 lutego 2003 r.    V/ 4/ 03

Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

 

5

 

27 lutego 2003 r.

V/ 5/ 03

Uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003.

 

6

 

27 lutego 2003 r.

V/ 6/ 03

Powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach.

 

7

 

27 lutego 2003 r.

V/ 7/ 03

Wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek, obowiązujących na obszarze Gminy Miasto Brzeziny.

 

8

 

27 lutego 2003 r.

V/ 8/ 02

Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach oraz udzielenia bonifikaty od ceny działek gruntu.

 

9

 

27 lutego 2003 r.

V/ 9/ 03

Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działki nr 3551 będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni mieszkaniowej RAZEM w Brzezinach oraz udzielenia bonifikaty od ceny działki gruntu.

 

10

 

27 lutego 2003 r.

V/ 10/ 03

Nabycia na rzecz Gminy Miasto Brzeziny od Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Likwidacji w Brzezinach praw do nakładów poniesionych na wybudowanie magazynu przy ul. Przechodniej i sklepu przy ul. Sienkiewicza 16.

 

11

VI

27 marca 2003 r.

VI/ 11/ 03

Utworzenia Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

12

 

27 marca 2003 r.

VI/ 12/ 03

Przystąpienia Gminy Miasto Brzeziny do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

 

13

 

27 marca 2003 r.

VI/ 13/ 03

O utracie mocy uchwały Nr XXXI/ 31/ 2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny.

 

14

 

27 marca 2003 r.

VI/ 14/ 03

Przyjęcia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Tuwima w Brzezinach, prowadzoną przez Gminę Miasto Brzeziny.

 

15

 

27 marca 2003 r.

VI/ 15/ 03

Udzielenia poręczenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach.

 

16

 

27 marca 2003 r.

VI/ 16/ 03

Uchwalenia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Brzeziny na lata 2003-2007’’

 

17

 

27 marca 2003 r.

VI/ 17/ 03

Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/ 13/ 02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Brzeziny.

 

18

 

27 marca 2003 r.

VI/ 18/ 03

Bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Brzeziny.

 

19

VII

28 kwietnia 2003 r.

VII/ 19/ 03

Przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu gminy Miasto Brzeziny za 2002 r.

 

20

 

28 kwietnia 2003 r.

VII/ 20/ 03

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2002 r.

 

21

 

28 kwietnia 2003 r.

VII/ 21/ 03

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003.

 

22

 

28 kwietnia 2003 r.

VII/ 22/ 03

Przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej na budowę międzyszkolnej pływalni dla miasta Brzeziny- sieć cieplna.

 

23

 

28 kwietnia 2003 r.

VII/ 23/ 03

Zmiany uchwały Nr V/7/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek, obowiązujących na obszarze Gminy Miasto Brzeziny.

 

24

 

28 kwietnia 2003 r.

VII/ 24/ 03

Utworzenia obwodów głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

25

 

28 kwietnia 2003 r.

VII/ 25/ 03

Odwołania radnego Marcina Pluty ze składu Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny.

 

26

 

28 kwietnia 2003 r.

VII/ 26/ 03

Powołania radnego Zbigniewa Płatka do składu Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny.

 

27

VIII

28 maja 2003 r.

VIII/ 27/03

Ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

28

 

28 maja 2003 r.

VIII/ 28/03

Zmiany wartości wkładów rzeczowych i pieniężnych wniesionych do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Brzeziny „Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w Brzezinach – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

 

29

 

28 maja 2003 r.

VIII/ 29/03

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003.

 

30

 

28 maja 2003 r.

VIII/ 30/03

Sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2608 o pow. 1522 m 2  położonej w Brzezinach przy ul. Kościuszki 23.

 

31

 

28 maja 2003 r.

VIII/ 31/03

Oddania w najem w drodze przetargu na okres 20 lat części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 2841/3 o pow. 71,5 m 2 , położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16.

 

32

 

28 maja 2003 r.

VIII/ 32/03

Zmieniająca uchwałę Nr III/ 31/ 02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet radnych.

 

33

 

28 maja 2003 r.

VIII/ 33/03

Powołania radnego Zbigniewa Płatka do składu Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny.

 

34

 

28 maja 2003 r.

VIII/ 34/03

Odwołania Skarbnika Miasta.

 

35

IX

12 czerwca 2003 r.

IX/ 35/ 03

Przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli prawidłowości oceny pracy Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

36

 

12 czerwca 2003 r.   IX/ 36/ 03

Wystąpienia z wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli działania PEC Spółka z o.o.

 

37

X

27 czerwca 2003 r.

X/ 37/ 03

Wyposażenia w majątek Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

38

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 38/ 03

Zmiany uchwały Nr XXII/48/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XXV/77/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2000 r., uchwały Nr XXXIII/46/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2001 r. oraz uchwałą Nr XLIII/ 62/ 02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 5 września 2002 r. 

 

39

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 39/ 03

Powierzenia obowiązków Skarbnika Miasta.

 

40

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 40/ 03

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003

 

41

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 41/ 03

Zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Brzeziny.

 

42

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 42/ 2003

Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.

 

43

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 43/ 03

Zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej mianowanych pracowników Urzędu Miasta Brzeziny.

 

44

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 44/ 03

Zmiany uchwały Nr IV/2/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny.

 

45

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 45/ 03

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2003 r.

 

46

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 46/ 03

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2003r.

 

47

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 47/ 03

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2003 r.

 

48

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 48/ 03

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2003r.

 

49

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 49/ 03

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2003 r.

 

50

 

27 czerwca 2003 r.

X/ 50/ 03

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2003 r.

 

51

XI

28 sierpnia 2003 r.

XI/ 51/ 03

Określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2004.

 

52

 

28 sierpnia 2003 r.

XI/ 52/ 03

Wyrażenia zgody na zaciągnięcie wieloletniego zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach – etap I – wymiana stolarki”.

 

53

 

28 sierpnia 2003 r.

XI/ 53/ 03

Wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.

 

54

 

28 sierpnia 2003 r.

XI/ 54/ 03

Powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 

55

 

28 sierpnia 2003 r.

XI/ 55/ 03

Nadania nazw ulic (Wesoła, Cicha, Spokojna, Kosynierów)

 

56

 

28 sierpnia 2003 r.

XI/ 56/ 03

Powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

 

57

 

28 sierpnia 2003 r.

XI/ 57/ 03

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Głowackiego i Lasockich”.

 

58

XII

19 września 2003 r. XII/58/03

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/62/2000 z dnia 24 października 2000 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

59

 

19 września 2003 r. XII/59/03

powierzenia obowiązków  Skarbnika Miasta

 

60

 

19 września 2003 r. XII/60/03

pozbawienia charakteru drogi wewnętrznej działki nr 1859/15 o pow. 177 m2 i przeznaczenia tej działki do sprzedaży

 

61

 

19 września 2003 r. XII/61/03

wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej o pow. 25,84 m2, położonej w Brzezinach przy ul. Kościuszki 44,                  stanowiącej część działki nr 2285

 

62

 

19 września 2003 r. XII/62/03

wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości gruntowych oznaczonych jako: działka nr 228 o pow. 0,0963 ha położona przy ul. Kordeckiego i działka nr 655 o pow. 1,3862 ha położona przy ul. Wojska Polskiego

 

63

 

19 września 2003 r. XII/63/03

zmieniająca uchwałę Nr V/8/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27.02.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach oraz udzielenia bonifikaty od ceny działek gruntu

 

64

XIII

27 września 2003 r. XIII/64/03

wyboru ławników do sądów

 

65

 

27 września 2003 r. XIII/65/03

zmieniająca uchwałę Nr XI/51/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2004

 

66

 

27 września 2003 r. XIII/66/03

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003

 

67

 

27 września 2003 r. XIII/67/03

udzielenia pomocy finansowej

 

 

68

 

27 września 2003 r. XIII/68/03

zaciągnięcia pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach”

 

69

 

27 września 2003 r. XIII/69/03

wyposażenia w majątek Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach

 

70

 

27 września 2003 r. XIII/70/03

wniesienia wkładu niepieniężnego i

pieniężnego do Przedsiębiorstwa

Energetyki  Cieplnej Spółki z o. o.

z siedzibą  w Brzezinach

 

 

71

 

27 września 2003 r. XIII/71/03

uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach na lata 2003-2004”

 

 

72

 

27 września 2003 r. XIII/72/03

realizacji zadania pn. opracowanie wspólnego programu ochrony środowiska dla Gmin, na których obszarze zlokalizowana jest część dorzecza rzek: Mrogi i Piasecznicy

 

73

 

27 września 2003 r. XIII/73/03

wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 2058 o pow.  0,5331 ha położonej przy ul. Sienkiewicza

 

74

XIV

26 listopada 2003 r. XIV/74/03

zmieniająca uchwałę Nr XII/66/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003

 

75

 

26 listopada 2003 r. XIV/75/03

zmieniająca uchwałę Nr XIII/67/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

76

 

26 listopada 2003 r. XIV/76/03

podatku od nieruchomości na rok 2004

 

77

 

26 listopada 2003 r. XIV/77/03

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003

 

78

 

26 listopada 2003 r. XIV/78/03

ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej

 

79

 

26 listopada 2003 r. XIV/79/03

określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 

80

 

26 listopada 2003 r. XIV/80/03

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

 

81

 

26 listopada 2003 r. XIV/81/03

podatku od posiadania psów

 

82

 

26 listopada 2003 r. XIV/82/03

wyrażenia zgody na zaciągnięcie wieloletniego zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji pn.:” Budowa ul. Irysowej w Brzezinach”

 

83

 

26 listopada 2003 r. XIV/83/03

wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości oznaczonej jako część działka nr  2512 i 2511/3 o pow.  24,54 m2  położonej przy ul. Lasockich 2/10

 

84

 

26 listopada 2003 r. XIV/84/03

wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 2512 i 2511/3 o pow. 27,64 m2 położonej przy ul. Lasockich 2/10

 

85

 

26 listopada 2003 r. XIV/85/03

wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 2512 i 2511/3 o pow. 27,64 m2 położonej przy ul. Lasockich 2/10

 

86

 

26 listopada 2003 r. XIV/86/03

wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości oznaczonej jako część działka nr  2511/3 o pow.  18 m2  położonej przy ul. Lasockich 2/10

 

87

XV

30 grudnia 2003 r. XV/87/03

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003

 

88

 

30 grudnia 2003 r. XV/88/03

udzielenia dotacji dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

 

89

 

30 grudnia 2003 r. XV/89/03

udzielenia poręczenia wekslowego

 

90

 

30 grudnia 2003 r. XV/90/03

powołania Skarbnika Miasta

 

91

 

30 grudnia 2003 r. XV/91/03

wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

92

 

30 grudnia 2003 r. XV/92/03

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach przy ulicy Piłsudskiego 14 oznaczonej jako działka Nr 2653 o pow. 654 m2 na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach

 

93

 

30 grudnia 2003 r. XV/93/03

sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Brzezinach przy ul. Małachowskiego

 

94

 

30 grudnia 2003 r. XV/94/03

pozbawienia charakteru drogi gminnej działek: Nr 2349/18 o pow. 217 m2 i Nr 2349/19 o pow. 45 m2 i przeznaczenia tych działek do sprzedaży

 

95

 

30 grudnia 2003 r. XV/95/03

oddania nieodpłatnie na rzecz Polskiego Związku Działkowców w użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Brzezinach przy ulicach Wojska Polskiego i Bohaterów Warszawy

 

96

 

30 grudnia 2003 r. XV/96/03

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9 oznaczonej jako działki nr nr 2771/2 i 2796/2

 

 

97

 

30 grudnia 2003 r. XV/97/03

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2004 r.

 

98

 

30 grudnia 2003 r. XV/98/03

zatwierdzenia planu pracy  Komisji Spraw Społecznych i  Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2004 r.

 

99

 

30 grudnia 2003 r. XV/99/03

zatwierdzenia planu pracy  Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2004 r

 

100

 

30 grudnia 2003 r. XV/100/03

zatwierdzenia planu pracy  Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2004 r.

 

101

 

30 grudnia 2003 r. XV/101/03

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,  Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2004 r.

 

102

 

30 grudnia 2003 r. XV/102/03

zatwierdzenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2004 r.

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry