Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2554,Rejestr-uchwal-2002-rok.html
2023-06-04, 22:26

Rejestr uchwał 2002 rok

 

Rok 2002

 

L.p.

Nr 

sesji

Numer uchwały i data

 W sprawie :

Uwagi

 

1

XXXVII

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 1/ 02 

upoważnienia dla Zarządu Miasta Brzeziny do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych  na pokrycie  występującego w ciągu roku  budżetowego niedoboru budżetu Gminy Miasto Brzeziny

 

 

2

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 2/ 02 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9 oznaczonej jako działka nr 2797.

 

 

3

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 3/ 02 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9 oznaczonej jako działki nr 2771/1 i 2796/2.

 

 

4

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 4/ 02 

przejęcia przez Zarząd Miasta Brzeziny zarządzania drogami powiatowymi w granicach miasta Brzeziny

 

 

5

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 5/ 02 

sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych w Brzezinach przy ul. Kilińskiego i Północnej.

 

 

6

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 6/ 02 

przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „ Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”

 

 

7

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 7/ 02 

przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej „Stare Miasto” w Brzezinach

 

 

8

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 8/ 02 

powołania radnego Romana Sasina do składu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miasta Brzeziny

 

 

9

18 stycznia 2002 r.

XXXVII/ 9/ 02 

powołania radnego Romana Sasina do składu Komisji Finansowo -  Budżetowej Rady Miasta Brzeziny.  

 

 

 

10

XXXVII

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/10/02

uchwalenia budżetu gminy miasto Brzeziny na rok 2002r

 

 

11

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/11/02

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

12

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/12/02

opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w mieście Brzeziny.

 

 

13

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/13/02

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasto Brzeziny

 

 

14

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/14/02

przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta radnego Andrzeja Kulka.

 

 

15

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/15/02

określenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Brzeziny oraz liczby członków Zarządu Miasta Brzeziny

 

 

16

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/16/02

powołania radnego Andrzeja Kulka do składu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miasta Brzeziny.

 

 

17

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/17/02

powołania radnego Andrzeja Kulka do składu Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miasta Brzeziny

 

 

 

18

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/18/02

przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Łódzkiego

 

 

 

19

27 lutego 2002 r.

XXXVIII/19/02

wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach.

 

 

 

20

XXXIX

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 20 /02

nadania imienia Gimnazjum w Brzezinach

 

 

21

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 21 /02

zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/14/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu przeprowadzania konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Gminie Miasto Brzeziny. 

 

 

22

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 22 /02

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Brzezinach.

 

 

23

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 23 /02

ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach.

 

 

24

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 24 /02

ustalenia zasad polityki czynszowej

 

 

25

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 25 /02

uchwalenie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o w Brzezinach na lata 2002 – 2004”.

 

 

26

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 26 /02

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Brzeziny.

 

 

27

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 27 /02

przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia.

 

 

28

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 28 /02

sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości w Brzezinach przy ul. Południowej 12

 

 

 

29

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 29 /02

oddania w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Brzezinach przy ul. Południowej 14, św. Anny 57, Piłsudskiego 50, Konopnickiej 1 i na osiedlu Kulczyńskiego.

 

 

30

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 30 /02

sprzedaży w drodze przetargu działki nr 3379/2 położonej w Brzezinach przy ul. Krakówek 2.

 

 

31

20 marca 2002 r.

XXXIX/ 31 /02

o utracie mocy uchwały Nr XXV/ 83/ 2000 z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 

 

32

XL

24 kwietnia 2002 r. XL/32/02

przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z wykonania budżetu gminy w 2001 r.

 

 

33

24 kwietnia 2002 r. XL/33/02

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy w 2001 r.

 

 

34

24 kwietnia 2002 r. XL/34/02

sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonej w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego

 

 

35

24 kwietnia 2002 r. XL/35/02

sprzedaży w drodze przetargu działki nr 672/12 położonej w Brzezinach przy ul. Mrockiej.

 

 

36

24 kwietnia 2002 r. XL/36/02

o zmianie uchwały Nr XXXVIII/ 11/ 02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

37

24 kwietnia 2002 r. XL/37/02

o utracie mocy uchwały Nr XXVIII/14/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu przeprowadzania konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Gminie Miasto Brzeziny ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XXXIX/21/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2002r. zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/14/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2001r. w sprawie określenia Regulaminu przeprowadzania konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Gminie Miasto Brzeziny

 

 

38

24 kwietnia 2002 r. XL/38/02

o utracie mocy uchwały Nr XXXIX/22/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Brzezinach.

 

 

 

39

XLI

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 39/ 02

ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem lokalu mieszkalnego w bloku mieszkalnym w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy przewidzianym do budowy przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach – Sp. z o.o. przy udziale środków pochodzących z kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 

 

40

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 40/ 02

 w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty kredytu  zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

 

 

 

41

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 41/ 02

sprostowania oczywistej omyłki  rachunkowej w tekście uchwały Nr XXXIX/ 26/ 02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2002r.  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Brzeziny.

 

 

42

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 42/ 02

zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2002.

 

 

43

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 43/ 02

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Brzeziny umowy na dofinansowanie inwestycji p.n. „Budowa międzyszkolnej krytej pływalni dla Miasta Brzeziny” ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu i zabezpieczenia wykonania zobowiązania. 

 

 

44

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 44/ 02

pochodzących z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto w Brzezinach.

 

 

45

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 45/ 02

o zmianie uchwały Nr XXIX/9/97 Rady Miejskiej w Brzezinach  z dnia 24 stycznia  1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, leczenie, pomoc rzeczową, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu

 

 

 

46

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 46/ 02

podziału miasta Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 

47

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 47/ 02

zmiany granic obwodów głosowania.

 

 

48

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 48/ 02

ustalenia opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 

 

 

49

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 49/ 02

wyrażenia zgody na przejęcie od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Brzezinach w Likwidacji własności zabudowanej działki gruntu położonej w Brzezinach ul. Sienkiewicza 87 w zamian za część zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości

 

 

50

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 50/ 02

wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 87

 

 

51

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 51/ 02

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2002r.

 

 

52

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 52/ 02

zatwierdzenia planu pracy  Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2002 r.

 

 

53

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 53/ 02

zatwierdzenia planu pracy  Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2002 r. Uchwała zawiera załącznik.

 

 

54

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 54/ 02

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2002 r.

 

 

55

26 czerwca 2002 r. 

XLI/ 55/ 02

zatwierdzenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2002 r.

 

 

56

XLII

 

31 lipca 2002r. XLII/56/02

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2002.

 

 

57

31 lipca 2002r. XLII/57/02

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

 

 

58

31 lipca 2002r. XLII/58/02

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Wykonanie i montaż instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej dla Międzyszkolnej Pływalni w Brzezinach.

 

 

59

31 lipca 2002r. XLII/59/02

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego dla Międzyszkolnej Pływalni w Brzezinach.

 

 

60

31 lipca 2002r. XLII/60/02

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla krytej pływalni miejskiej.

 

 

61

31 lipca 2002r. XLII/61/02

Zmiany granic obwodów głosowania.

 

 

62

XLIII

5 września 2002r. XLIII/62/02

Zmiany uchwały Nr XXII/48/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2000r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny ze zmiana wynikającą z uchwały Nr XXV/77/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2000r. oraz uchwały Nr XXXIII/46/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2001r.

 

63

 

5 września 2002r.  XLIII/63/02

O zmianie uchwały Nr XXXVIII/11/02Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XL/36/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2002r. o zmianie uchwały Nr XXXVIII/11/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

64

 

5 września 2002r.  XLIII/64/02

Utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

65

 

5 września 2002r. XLIII/65/02

Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Brzeziny

 

66

 

5 września 2002r. XLIII/66/02

Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Miasto Brzeziny, przeznaczonych do wydania w 2003 roku

 

67

 

5 września 2002r. XLIII/67/02

Sprzedaży w drodze przetargu działek Nr 599/17 i Nr 599/18 położonych w Brzezinach przy ulicy Kilińskiego

 

68

 

5 września 2002r. XLIII/68/02

Wyrażenie stanowiska dot. Realizacji uchwały Nr XXXI/31/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny.

 

69

 

5 września 2002r. XLIII/69/02

Przedłużenia okresu użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego obejmującej działkę Nr 2559/3, zapisanej w księdze wieczystej KW 2984, stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny, a będącej w użytkowaniu wieczystym Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach.

 

70

 

5 września 2002r. XLIII/70/02 

Użyczenia na okres 20 lat nieruchomości gruntowej, położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, oznaczonej jako działka nr 2312

 

71

 

5 września 2002r. XLIII/71/02

Wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o przekazanie udziału w nieruchomości w Brzezinach przy ul. Lasockich 1

 

72

XLIV

3 październik 2002r.  XLIV/72/02 

Przyjęcia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Tuwima w Brzezinach, prowadzona przez Gminę Miasto Brzeziny.

 

73

 

3 październik 2002r.  XLIV/73/02

Przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego i Głowackiego zapisanej w księdze wieczystej KW10192, stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny, będącej w użytkowaniu wieczystym Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach.

 

74

 

3 październik 2002r. XLIV/74/02

Wyrażenia woli współpracy Gminy Miasto Brzeziny z miastem Villa de Moya w Hiszpanii oraz przystąpienia do programu Komisji Europejskiej pod nazwą ,,TOWN-TWINNING’’(Miasta Bliźniacze).

 

75

 

3 październik 2002r. XLIV/75/02

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: ,,Termomodernizacji budynku Gimnazjum w Brzezinach II etap’’

 

76

 

3 październik 2002r.  XLIV/76/02

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec II etap’’

 

1

I

19 listopada 2002r.     I/1/02

Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny.

 

2

 

19 listopada 2002r.     I/2/02

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brzeziny

 

3

 

19 listopada 2002r.     I/3/02

Określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny.

 

4

 

19 listopada 2002r.    I/4/02

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny

 

5

 

19 listopada 2002r.         I/5/02

Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny

 

6

 

19 listopada 2002r.       I/6/02

Powołania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny.

 

7

 

19 listopada 2002r.       I/7/02

Powołania Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny

 

8

 

19 listopada 2002r.       I/8/02

Powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny.

 

9

 

19 listopada 2002r.               I/9/02

Powołania stałej Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny.

 

10

 

19 listopada 2002r.             I/10/02

Powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Brzeziny do spraw przygotowania projektu Statutu Gminy Miasto Brzeziny

 

11

II

5 grudnia 2002r.     II/11/02

Podatku od nieruchomości na rok 2003.

 

12

 

5 grudnia 2002r.     II/12/02

Określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 

13

 

5 grudnia 2002r.  II/13/02

Określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

14

 

5 grudnia 2002r.    II/14/02

Określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego.

 

15

 

5 grudnia 2002r.   II/15/02

Określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego

 

16

 

5 grudnia 2002r.     II/16/02

Podatków od posiadania psów

 

17

 

5 grudnia 2002r.    II/17/02

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

 

18

 

5 grudnia 2002r.   II/18/02

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2002.

 

19

 

5 grudnia 2002r.     II/19/02

Wyrażenia zgody na zaciągnięcie wieloletniego zobowiązania dotyczącego realizacji np.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej  na osiedlu ,, Szydłowiec’’ w Brzezinach’’.

 

20

 

5 grudnia 2002r.    II/20/02

Zmiany uchwały nr XXXIV/38/97 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 

21

 

5 grudnia 2002r.      II/21/02

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ewy Jolanty Mądrej

 

22

 

5 grudnia 2002r.    II/22/02

Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny

 

23

 

5 grudnia 2002r.    II/23/02

Referendum gminnego w sprawie budowy masztu wraz z urządzeniami radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego na terenie miasta Brzeziny.

 

24

 

5 grudnia 2002r.   II/24/02

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

25

 

5 grudnia 2002r.   II/25/02

Odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach.

 

26

III

30 grudnia 2002r.   III/26/02

Uchwalenia Statutu Gminy Miasto Brzeziny.

 

27

 

30 grudnia 2002r.   III/27/02

Zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2002.

 

28

 

30 grudnia 2002r.   III/28/02

Trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta Brzezin na wykonanie zadań im zleconych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

29

 

30 grudnia 2002r.   III/29/02

Uchylenia uchwały Nr II/24/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

30

 

30 grudnia 2002r.   III/30/02

Określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów nie będących własnością Gminy Miasto Brzeziny, używanych przez radnych w podróży służbowej.

 

31

 

30 grudnia 2002r.    III/31/02

Ustalenia diet radnych.

 

32

 

30 grudnia 2002r.   III/32/02

Zmiany uchwały Nr XXXIX/25/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2002r. w sprawie uchwalenia ,,Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych SP. z o.o. w Brzezinach na lata 2002-2004’’

 

33

 

30 grudnia 2002r.   III/33/02

Ustalenia dla miasta Brzeziny liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

34

 

30 grudnia 2002r.   III/34/02

Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Brzeziny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

35

 

30 grudnia 2002r.      III/35/02

Planu pracy Rady Brzeziny Miasta na I półrocze 2003r.

 

36

 

30 grudnia 2002r.    III/36/02

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2003r.

 

37

 

30 grudnia 2002r.     III/37/02

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2003r.

 

38

 

30 grudnia 2002r.    III/38/02

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2003r.

 

39

 

30 grudnia 2002r.     III/39/02

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2003r.

 

40

 

30 grudnia 2002r.    III/40/02

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2003r.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony