Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2553,Rejestr-uchwal-2001-rok.html
19.06.2024, 02:22

Rejestr uchwał 2001 rok

Rok 2001

L.p.

Nr 

sesji

Numer uchwały i data

 W sprawie :

Uwagi

1.        

XXVI

XXVI/ 1 / 2001

30 stycznia 2001 r.

uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001

 

2.        

XXVI /2 / 2001

30 stycznia 2001 r.

nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach

 

3.        

XXVI/ 3 /

2001

30 stycznia 2001 r.

wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o przekazanie nieruchomości w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 20 

 

4.        

XXVI / 4 / 2001

30 stycznia 2001 r.

użyczenia nieruchomości zabudowanej , położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9 , oznaczonej jako działka nr 2797

 

5.        

XXVI / 5 /  2001

30 stycznia 2001 r.

 

użyczenia nieruchomości zabudowanej , położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9 , oznaczonej jako działki nr 2797/2 i nr 2796

 

6.        

XXVI / 6 / 

2001

30 stycznia 2001 r.

uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

7.        

XXVI / 7 / 2001

30 stycznia 2001 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach administracyjnych miasta Brzeziny

 

8.        

XXV / 8 / 2001

30 stycznia 2001 r.

stanowiska Rady Miasta Brzeziny dotyczącego finansowania  z własnych środków Gminy Miasta Brzeziny w latach 2002-2003 inwestycji pn. „Rekultywacja i modernizacja składowiska odpadów stałych dla Miasta Brzeziny 

 

9.        

XXVII

XXVII/ 9 / 2001

22 lutego 2001 r.

wniesienia wkładu niepieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z.o.o

 

10.   

XXVII/ 10 / 2001

22 lutego 2001 r.

o przyjęciu projektu statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach

 

11.   

XXVIII

XXVIII/11/

2001

27 marca 2001 r.

uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2001

 

12.   

XXVIII/12/

2001

27 marca 2001 r.

przyjęcia sprawozdania Zarządu  Miasta z wykonania budżetu gminy w 2000r 

 

13.   

XXVIII/13/

2001

27 marca 2001 r.

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy w 2000r

 

14.   

XXVIII/14/

2001

27 marca 2001 r.

określenia regulaminu przeprowadzenia konkursów w  celu wywołania kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych ,gimnazjum i przedszkoli w Gminie Miasto Brzeziny  

 

15.   

XXVIII/15/

2001

27 marca 2001 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach

 

16.   

XXVIII/16/

2001

27 marca 2001 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach

 

17.   

XXVIII/17/

2001

27 marca 2001 r.

o zmianie uchwały Nr XXVII/1/2001

Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia  2001  w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

18.   

XXVIII/18/

2001

27 marca 2001 r.

Stanowiska Rady Miasta Brzeziny dotyczącego finansowania z własnych środków Gminy Miasta Brzeziny w latach 2002-2003 inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach w ulicach : Waryńskiego , Słonecznej , Kołątaja , Burskiego , Stryjkowskiego , Słowackiego , Krakówek , Chopina , Kordeckiego

 

19.   

 

24.04.2001

XXIX / 19/2001

O zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miasta Bibliotece Publicznej im. J. Tuwima w publicznej

 

20.   

 

24.04.2001

XXIX/20/2001

O przyjęciu projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach

 

21.   

 

24.04.2001

XXIX/21/2001

Wprowadzenia zmian w statucie Gminy Miasto Brzeziny

 

22.   

 

24.04.2001

XXIX/22/2001

Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

 

23.   

 

24.04.2001

XXIX/23/2001

Odwołania wiceprzewodniczącej Rady Miasta Brzeziny 

 

24.   

 

24.04.2001

XXIX/24/2001

Zasad używania herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez jednostki organizacyjne Miasta , urzędy inne niż Urząd Miasta , instytucje , osoby fizyczne i prawne

 

25.   

 

23.05.2001

XXX/25/2001

Powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Brzeziny

 

26.   

 

29.06.2001

XXXI/26/2001

Nadania Pani Senator Rzeczpospolitej Polskiej Ligii Urniaż Grabowskiej Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny

 

27.   

 

29.06.2001

XXXI/27/2001

Rozwiązania doraźnej komisji ds. utworzenia powiatu w Brzezinach

 

28.   

 

29.06.2001-07-31 XXXI/28/2001

Utraty mocy uchwały Nr VIII 28/99 RM z dnia 31 maja 1999r w sprawie przystąpienia do Związku Miast Ubiegających się o utworzenie powiatu

 

29.   

 

29.06.2001

XXXI/29/2001

Nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Brzezinach

DUWŁ

Nr 161

z 18.08.2001r

Poz. 2215

30.   

 

29.06.2001

XXXI/30/2001

Wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzezinach

 

31.   

 

29.06.2001

XXXI/31/2001

Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny

 

32.   

 

29.06.2001

XXXI/32/2001

Sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych położonych w Brzezinach przy ulicach Kilińskiego i Północnej

 

33.   

 

29.06.2001

XXXI/33/2001

Sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych położonych w Brzezinach przy ulicy Polnej

 

34.   

 

29.06.2001

XXXI/34/2001

Powołania radnej Danieli Ewy Wiażel do składu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny

 

35.   

 

29.06.2001

XXXI/35/2001

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2001r

 

36.   

 

29.06.2001

XXXI/36/2001

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miasta Brzeziny

 

37.   

 

29.06.2001

XXXI/37/2001

Zatwierdzenia   planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze

 

38.   

 

29.06.2001

XXXI/38/2001

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2001r

 

39.   

 

29.06.2001

XXXI/39/2001

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2001r

 

40.   

 

29.06.2001

XXXI/40/2001

Zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2001r

DUWŁ

Nr 161

z 18.08.2001r

Poz. 2216

41.   

 

29.06.2001

XXXI/41/2001

Utworzenia obwodów głosowania , ustalenia ich numerów oraz granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

DUWŁ

Nr 161

z 18.08.2001r

Poz. 2217

42.   

XXXII

1 sierpnia

2001 r

XXXII/ 42/ 2001

wyrażenia stanowiska dotyczącego uzasadnienia zawartego w informacji o zamiarze referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Brzeziny.

 

43.   

XXXIII

29 sierpnia 2001 r

XXXIII/ 43/ 2001

wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny

 

44.   

 

29 sierpnia 2001 r

XXXIII/ 44/ 2001 

rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

45.   

 

29 sierpnia 2001 r

XXXIII/ 45/ 2001 

opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w Brzezinach.

 

 

46.   

 

29 sierpnia 2001 r

XXXIII/ 46/ 2001 

zmiany uchwały Nr XXII/48/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XXV/77/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2000 r

 

47.   

 

29 sierpnia 2001 r

XXXIII/ 47/ 2001 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( z przeznaczeniem na rekultywację  i modernizację składowiska odpadów stałych komunalnych dla Miasta Brzeziny)

 

48.   

 

29 sierpnia 2001 r

XXXIII/ 48/ 2001 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( z przeznaczeniem na  budowę kanalizacji sanitarnej „Szydłowiec”).

 

 

49.   

 

29 sierpnia 2001 r

XXXIII/ 49/ 2001 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni).

 

 

50.   

 

29 sierpnia 2001 r

XXXIII/ 50/ 2001 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( z przeznaczeniem na termomodernizację  budynku Gimnazjum w Brzezinach).

 

 

51.   

XXXIV

29 października 2001 r

XXXIV/ 51/ 2001

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny

 

52.   

 

29 października 2001 r

XXXIV/ 52/ 2001 

określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny.

 

53.   

 

29 października 2001 r

XXXIV/ 53/ 2001 

o zmianie uchwały Nr XXVI/1/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001 ze zmianą wprowadzona uchwałą Nr XXVIII/17/ 2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2001 r.  o zmianie uchwały Nr XXVI/ 1/ 2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001.

 

54.   

 

29 października 2001 r

XXXIV/ 54/ 2001 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni).

 

 

55.   

 

29 października 2001 r

XXXIV/ 55/ 2001 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego.

 

56.   

 

29 października 2001 r

XXXIV/ 56/ 2001 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Orzeszkowej

 

57.   

 

29 października 2001 r

XXXIV/ 57/ 2001 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Głowackiego.

 

 

58.   

 

26 listopada 2001 r XXXV/ 58/ 2001 

stanowiska Rady Miasta Brzeziny dotyczącego darowizny  na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 20.

 

 

59.   

 

26 listopada 2001 r

XXXV/ 59/ 2001 

zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2001.

 

 

60.   

 

26 listopada 2001 r

XXXV/ 60/ 2001 

sprawie podatku od nieruchomości.

 

 

61.   

 

26 listopada 2001 r

XXXV/ 61/ 2001 

sprawie  podatku od posiadania psów.

 

 

62.   

 

26 listopada 2001 r

XXXV/ 62/ 2001 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Brzeziny.

 

 

63.   

 

28 grudnia 2001 r.

XXXVII/ 63/ 2001

Zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2001

 

64.   

 

28 grudnia 2001 r.

XXXVII/ 64/ 2001

wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 

65.   

 

28 grudnia 2001 r.

XXXVII/ 65/ 2001

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2002r.

 

66.   

 

28 grudnia 2001 r.

XXXVII/ 66/ 2001

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2002r.

 

67.   

 

28 grudnia 2001 r.

XXXVII/ 67/ 2001

zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2002r.

 

68.   

 

28 grudnia 2001 r.

XXXVII/ 68/ 2001

zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2002r.

 

69.   

 

28 grudnia 2001 r.

XXXVII/ 69/ 2001

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2002r.

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony