Urząd Miasta Brzeziny

Rejestr uchwał 1990-2000

Nr uchwały

W sprawie

 

 

2000r

 

31.01.2000

XV/1/2000

Wyrażenie stanowiska dotyczącego ładu , porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście

 

31.01.2000

XV/2/2000

O zmianie uchwały NR XIV/69/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 28 grudnia 1999r w sprawie podatku od nieruchomości

 

31.01.2000r

XV/3/2000

O zmianie uchwały Nr XIV/71/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 28 grudnia 1999r w sprawie podatku od posiadania psów

 

31.01.2000

XV/4/2000

Trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym działającym na terenie Brzezin na wykonanie zadań im zleconych , sposobu ich rozliczenia , sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

31.01.2000

XV/5/2000

Uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brzeziny na rok 2000

 

31.01.2000

XV/6/2000

Opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w Mieście Brzeziny 

 

31.01.2000

XV/7/2000

Ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz szczegółowych zasad rozliczania tych usług  

 

31.01.2000

XV/8/2000

Oddania w dzierżawę nieruchomości przy ulicy Traugutta 9 w Brzezinach

 

31.01.2000

XV/9/2000

Oddania w dzierżawę nieruchomości przy ulicy łódzkiej 35 w Brzezinach

 

31.01.2000

XV/10/2000

Wniesienia wkładu niepieniężnego TBS w brzezinach spółka z o o

 

31.01.2000

XV/11/2000

Pozbawienia kategorii drogi gminnej działki Nr 2409/1 o pow. 425m2 , stanowiącej odcinek ulicy Berka Joselewicza

 

31.01.2000

 XV/12/200

                                     

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzezinach

 

28.02.200

 XVI/13/200

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z wykonywania budżetu gminy w 1999r

 

28.02.2000

 XVI/14/2000

Udzielenia absolutorium Zarządu Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu 1999r

 

28.02.2000

 XVI/15/2000

Zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 2 w Brzezinach

 

28.02.2000

 XVI/16 2000

Zmieniająca uchwałę Nr VI/23/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 15 marca 1999r w sprawie założenia gimnazjum w Brzezinach przy

Ul. Bohaterów W-wy 4.

 

28.02.2000

 XVI/17/2000

Zmieniająca uchwałę Nr VI/24/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 15 marca 1999r w

Sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miasta Brzeziny.

 

28.02.2000

 XVI/18/2000

W sprawie: odwołania członków ze składu doraźnej Komisji ds. Utworzenia Powiatu w Brzezinach.

 

29.03.2000

 XVII/19.2000

W sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Z. Lechańskiego.

 

29.03.2000

 XVII/20/2000

W sprawie: odwołania członków ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny.

 

29.03.2000

XVII/21/2000

W sprawie odwołania Z. Lechańskiego ze składu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miasta Brzeziny.

 

29.03.2000

 XVII/22/2000

W sprawie: powołania członka do składu Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny.

 

29.03.2000

XVII/23/2000

W sprawie: powołania członka do składu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miasta Brzeziny.

 

29.03.2000

 XVII/24/2000

W sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 2 w Brzezinach.

 

29.03.2000

 XVII/25/2000

W sprawie: zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

 

29.03.2000

XVII/26/2000

O przyjęciu projektu uchwały w sprawie Zmian w statucie Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

 

29.03.2000

 XVII/27/2000

O zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

 

29.03.2000

 XVII/28/2000

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki Nr 2812/11 o pow. 213 m2 położonej w Brzezinach przy ul. Sportowej.

 

29.03.2000

 XVII/29/2000

W sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach przy ul. Fredry.

 

26.04.2000

XVIII/30/2000

W sprawie: uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2000.

 

26.04.2000

 XVIII/31/2000

W sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach.

 

26.04.2000

XVIII/32/2000

W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Brzezinach w odrębnie ulicy łódzkiej

 

23.05.2000

XIX/33/2000

W sprawie nadania Panu Dariuszowi Stachurze Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny 

 

23.05.2000

XIX/34/2000

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi

 

29.06.2000

XX/35/2000

Utworzenia obwodu głosowania , ustalenia numeru obwodu , granic i siedziby Obwodowej

Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 

29.06.2000

XX/36/2000

Zmian w podziale Miasta Brzeziny na obwody głosowania oraz ustalenia granic , numerów obwodów i siedzib Obwodowych komisji Wyborczych 

 

30.06.2000

XX/37/2000

Rozwiązania porozumienia zawartego z Gminą Brzeziny dotyczącego założenia i prowadzenia Gimnazjum w Brzezinach

 

30.06.2000

XX/38/2000

0 zmianie uchwały Nr VI/23/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z Dnia 15marca 1999r w sprawie założenia gimnazjum w Brzezinach przy ul.  Boh. Warszawy 4 ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XVI /16/2000 Rady Miasta Brzeziny  z dnia 28 lutego 2000r

 

30.06.2000

XX/39/2000

0 zmianie uchwały Nr VI/24/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 15 marca 1999rw sprawie uchwalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miasto Brzeziny ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XVI/17/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2000r

 

30.06.2000

XX/40/2000           

O zmianie uchwały Nr XVIII/31/2000 z dnia 26 kwietnia 2000r w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o o 

 

30.06.2000

XX/41/2000

W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2000

 

30.06.2000

XX/42/2000

O zmianie uchwały Nr XIX/34/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23maja 2000r w sprawie zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Łodzi

 

30.06.2000

XX/43/2000

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2000r

 

30.06.2000

XX/44/2000

Zatwierdzenia planu pracy komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2000r

 

30.06.2000

XX/45/2000

W sprawie zatwierdzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2000

 

30.06.2000

XX/46/2000

W sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2000r 

 

30.06.2000

XX/47/2000

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze

 

15.09.2000

XXII/48/2000

Określenia wysokości stawek : szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługą lat , motywacyjnego funkcyjnego oraz za warunki pracy , sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny obrażanych zastępstw , wysokości i warunków wypłacania nagród i innych stwierdzeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych , gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny 

 

15.09.2000

XXII/49/2000

Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów szkolnych oraz udzielenia i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkół podstawowych i gimnazjum oraz dyrektora i nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny .

 

15.09.2000

XXII/50/2000

Opłat za świadczenia przedszkoli Nr 1i 3 w Brzezinach 

 

15.09.2000

XXII/51/2000

Przejęcia od Wojewody Łódzkiego obowiązku utrzymania grobów wojennych

 

15.09.2000

XXII/52/2000

Ustalenia diet radnych

 

15.09.2000

XXII/53/2000

Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Brzeziny 

 

15.09.2000

XXII/54/2000

Oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej , stanowiącej część działki nr 1322 , położonej przy ulicy Łąkowej w Brzezinach

 

15.09.2000

XXII/55/2000

Sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ulicy Piłsudskiego Nr 65a

 

15.09.2000

XXII/56/2000

Nabycia działki gruntu Nr 192/1 o pow. 559 m2 położonej w Brzezinach przy ul. Sejmu Wielkiego Nr 8

 

15.09.2000

XXII/57/2000

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

15.09.2000

XXII/58/2000

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2000

 

24.10.2000

XXII/59/2000

Zmiany ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny w obszarze położonym przy ul.  Kulczyńskiego  

 

24.10.2000

XXIII/60/2000

Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

24.10.2000

XXIII/61/2000

Zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny w obszarze położonym przy ul.  Kulczyńskiego  .

 

24.10.2000

XXIII/62/200

Ustalenia wartości jednego punktu złotych oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

24.10.2000

XXIII/63/2000

Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasta Brzeziny.

 

24.10.2000

XXIII/64/2000

W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brzeziny z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosując się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, uchwalenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych.

 

24.10.2000

XXIII/65/2000

Oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości w drodze bez przetargowej położonej w Brzezinach przy ul. Głowackiego.

 

24.10.2000

XXIII/66/2000

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 1.

 

24.10.2000

XXIII/67/2000

Upoważnienia Zarządu Miasta Brzeziny do złożenia oświadczenia woli o odwołaniu darowizny nieruchomości w Brzezinach przy ul. Południowej 2.

 

24.10.2000

XXIII/68/2000

Powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego Komunalizacji.

 

24.10.2000

XXIII/69/2000

Wniesienia wkładu niepieniężnego i pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z.o.o. z siedzibą w Brzezinach.

 

24.10.2000

XXIII/70/2000

Wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o przekazywanie nieruchomości w Brzezinach przy ul. Boh. Warszawy 2 użytkowanej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

 

24.10.2000

XXIII/71/2000

Zmieniającą uchwałę w sprawie stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

24.10.2000

XXIII/72/2000

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach z. o .o

 

23.11.2000

XXIV/73/2000

Zmian w budżecie Gminy Miasta Brzeziny na rok 2000

 

23.11.2000

XXVI/74/2000

Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

23.11.2000

XXIV/75/2000

Wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. Z. o .o wynikających z umowy warunków pracy i płacy radnej Ewie Mądrej ,a także na rozwiązanie stosunku pracy w razie odmowy przyjęcia przez wyżej wymienioną zaproponowanych warunków pracy i płacy .

 

28.12.2000

XXV/76/2000

Stanowiska Rady Miasta Brzeziny dotyczącego zakupu zestawu teletransmisyjnego dnia wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 97 r . Prawo o ruchu drogowym o (Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602zm) i użyczenia go Powiatowi łódzkiemu – Wschodniemu 

 

28.12.2000

XXV/77/2000

Zmiany uchwały Nr XXII/48/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2000 w sprawie : określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz za godziny doraźnych zastępstw , wysokości warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych , gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny 

 

28.12.2000

XXV/78/2000

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2000

 

28.12.2000

XXV/79/2000

Podatku od nieruchomości na rok 2000

 

28.12.2000

XXV/80/2000

Podatku od środków transportowych

 

28.12.2000

XXV/81/2000

Podatku od posiadania psów

 

28.12.2000

XXV/82/2000

Utworzenie środków specjalnych dla dochodów z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg 

 

28.12.2000

XXV/83/2000

Wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 

28.12.2000

XXV/84/2000

Użyczenia na okres 20 lat nieruchomości zabudowanej położonej w brzezinach przy ul. Przemysłowej 3 ,oznaczona jako działka Nr 2948/5

 

28.12.2000

XXV/85/2000

Planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2001 r

 

28.12.2000

XXV/86/2000

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2001r

 

28.12.2000

XXV/87/2000

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2001r

 

28.12.2000

XXV/88/2000

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2001r

 

28.12.2000

XXV/89/2000

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2001 r

 

 

 

 

 

1999

 

19.01.1999

IV/1/1999

Wyrażenia stanowiska dotyczącego ładu porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście

 

19.01.1999

IV/2/1999

Podziału powiatu łódzkiego  – wschodniego na dwa odrębne powiaty

 

19.01.1999

IV/3/1999

Opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i za ścieki wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w Mieście Brzeziny 

 

19.01.1999

IV/4/1999

Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Brzeziny prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 3727/2 wraz z naniesieniami położonej w Brzezinach  oś. Głowackiego  w drodze wykonania prawa pierwokupu

 

26.02.1999

V/5/1999

Zamiaru likwidacji Szkoły podstawowej Nr 3 w Brzezinach

 

26.02.1999

V/6/1999

Zamiaru ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wincentego Matuszewskiego w Brzezinach ul. Moniuszki 21

 

26.02.1999

V/7/1999

Zamiaru ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A.F. Modrzewskiego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 17

 

26.02.1999

V/8/1999

Zamiaru ustalenia o planu  sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny

 

28.02.1999

V/9/1999

Zawarcia z Gminą Miasto Brzeziny i z Gminą Nowosolną porozumienia międzygminnego dotyczącego założenia i prowadzenia Gimnazjum w Brzezinach

 

28.02.1999

V/10/1999

Zamiaru założenia Gimnazjum w Brzezinach i ustalenia granic obwodu publicznego Gimnazjum w Brzezinach przy ul. Boh. Warszawy

 

28.02.1999

V/11/1999

Zamiaru ustalenia planu sieci publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miasto Brzeziny

 

28.02.1999

V/12/1999

Zmianie uchwały Nr XXXI/16/97 RM. W Brzezinach z dnia 18 marca 1997 w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz szczegółowych zasad rozliczania tych usług ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XLI/7/98 z dnia 27 lutego 1998 

 

26.09.1999

V/13/1999

Wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych powiecie łódzkim –wschodnim oraz ich przebieg

 

26.02.1999

V/14/1999

Utraty mocy uchwały Nr IV/4/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 19 stycznia 1999r

 

26.02.1999

V/15/1999

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 2756/5 o pow. 27m2 położonej w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 17 na rzecz właścicieli działki Nr 2756/2  Panów Czesława Jałomużnego i Jarosława Jałomużnego

 

26.02.1999

V/16/1999

Odwołania członków ze składu doraźnej  Komisji ds. Utworzenia Powiatu w Brzezinach

 

15.03.1999

VI/17/1999

Określenia formy prowadzenia przedszkoli publicznych przez Gminę Miasto Brzeziny

 

15.03.1999

VI/18/1999

Uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 1999r

 

15.03.1999

VI/19/1999

Likwidacji Szkoły Podstawowej Nr3 w Brzezinach

 

15.03.1999

VI/20/1999

Przekształcenia szkoły podstawowej nr 1 im Wincentego Matuszewskiego w Brzezinach ul. Moniuszki 21

 

15.03.1999

VI/21/1999

Przekształcenia szkoły podstawowej nr2 im. A.F. Modrzewskiego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 17

 

15.03.1999

VI/22/1999

Ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny

 

15.03.1999

VI/23/1999

Założenia gimnazjum w brzezinach przy ul. Boh. Warszawy 4

 

15.03.1999

VI/24/1999

Ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miasto Brzeziny

 

21.04.1999

VII/25/1999

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z wykonania budżetu gminy w 1998 roku 

 

21.04.1999

VII/26/1999

Udzieleni absolutorium Zarządu Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu w 1998r 

 

21.04.1999

VII/27.1999

Zmian w budżecie Gminy Miasta Brzeziny na rok 1999r.

 

31.05.1999

VIII/28/1999

Przystąpienie do Związku Miast ubiegających się o utworzenie powiatu

 

31.05.1999

VIII/29/1999

Likwidacja zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków Komunalnych”

 

31.05.1999

VIII/30/1999

Utworzenie spółki pod nazwą „ Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

31.05.1999

VIII/31/1999

Określenia założeń do programu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego Gminy Miasto Brzeziny na lata 1999-2003

 

31.05.1999

VIII/32/1999

Zmieniające w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

8.06.1999

VIII/33/1999

Powołania doraźnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

8.06.1999

VIII/34/1999

Zmiany uchwały Nr III/23/98 RM. W brzezinach z dnia 18grudnia 1998 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 

 

8.06.1999

VIII/35/1999

Nadania Panu Mieczysławowi Królikowskiemu Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny

 

24.06.1999

IX/36/1999

Uchwalenia statutu Gminy Miasto Brzeziny

 

24.06.1999

IX/37/1999

Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miasta Brzeziny

 

24.06.1999

IX/38/1999

Nadania statutu publicznemu Gimnazjum w Brzezinach przy ul. Boh-Warszawy 4

 

24.06.1999

IX/39/1999

Likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Brzezinach 

 

24.06.1999

IX/40/1999

Zmian w budżecie Gminy Miasta  Brzeziny na rok 1999

 

24.06.1999

IX/41/1999

Użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57. Lidze obrony kraju

 

7.07.1999

X/42/1999

Plan pracy Rady Miejskiej w Brzezinach na II półrocze 1999r

 

7.07.1999

X/43/1999

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Brzezinach na II półrocze 1999r

 

7.07.1999

X/44/1999

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej  w Brzezinach na II półrocze 1999r

 

7.07.1999

X/45/1999

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady Miejskiej w Brzezinach na II półrocze 1999r 

 

7.07.1999

X/46/1999

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Brzezinach na II półrocze 1999r

 

7.07.1999

X/47/1999

Powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie opinii o kandydatach na ławników 

 

7.07.1999

X/48/1999

Darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11 Powiatowi Łódzkiemu – Wschodniemu

 

7.07.1999

X/49/1999

Wyrażenie zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działek w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego pod budowę garaży w drodze bezprzetargowej

 

7.07.1999

X/50/1999

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Łodzi

 

10.09.1999

XI/51/1999

Wystąpienie z wnioskiem do Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej o utworzenie powiatu Brzezińskiego z części powiatu łódzkiego wschodniego

 

10.09.1999

XI/52/1999

Użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej , połażonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11 Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy 

 

10.09.1999

XI/53/1999

Opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w Brzezinach

 

10.09.1999

XI/54/1999

Zmiany porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Brzeziny dotyczącego założenia i prowadzenia Gimnazjum w Brzezinach

 

10.09.1999

XI/55/1999

Odwołania i rozwiązania stosunku pracy z Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach

 

10.09.1999

XI/56.1999

Powołania Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach

 

10.09.1999

XI/57/1999

Zmiany uchwały NR VIII/29/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 31 maja 1999r dotyczącej likwidacji zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków komunalnych”

 

10.09.1999

XI/58/1999

Zmiany uchwały Nr VIII/30/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 31 maja 1999r dotyczącej utworzenia spółki pod nazwą „Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

10.09.1999

XI/59/1999

Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Regionu Łódzkiego

 

21.10.1999

XI/60/1999

Przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

21.10.1999

XII/61/1999

Wyboru ławników do sądu

 

21.10.1999

XII/62/1999

Wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

 

21.10.1999

XII/63/1999

Wystąpienie z wnioskiem do Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji o utworzenie powiatu Brzezińskiego z części powiatu łódzkiego wschodniego  

 

21.10.1999

XII/64/1999

Zmiany uchwały NR XXIX/4/97 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 24 stycznia 1997r w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Brzeziny miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży  tych napojów 

 

21.10.1999

XII/65/1999

O zmianie uchwały Nr XXXI/16/97 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 18 marca 1997r w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz szczegółowych zasad rozliczenia tych usług ze zmianami wynikającymi z uchwały z uchwały Nr XLI/7/98 z dnia 27 lutego 1998r i Nr V/12/99 z dnia 26 lutego 1999r

 

24.11.1999

XIII/66/1999

Opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Łodzi 

 

24.11.1999

XIII/67/1999

 

24.11.99

XIII/68/1999

Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w brzezinach przy ul. Tulipanowej 24 

 

Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w Brzezinach przy ul. Orzeszkowej

 

 

28.12.1999

XIV/69/1999

Podatku od nieruchomości

 

28.12.1999

XIV/70.1999

Podatku od Środków transportowych

 

28.12.1999

XIV/71/1999

Podatku od posiadania psów

 

28.12.1999

XIV/72/1999

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 1999

 

28.12.1999

XIV/73/1999

Planu pracy Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 2000r

 

28.12.1999

XIV/74/1999

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej RM w Brzezinach za I półrocze 2000

 

28.12.1999

XIV/75/1999

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń własnościowych Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 2000r

 

28.12.1999

XIV/76/1999

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej W Brzezinach na I półrocze 2000r

 

28.12.1999

XIV/77/1999

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 2000r

 

28.12.1999

XIV/78/1999

Odwołania ze składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członka – Teresy Sujczyńskiej

 

28.12.1999

XIV/79/1999

Wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 

28.12.1999

XIV/80/1999

Przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

28.12.1999

XIV/81/1999

Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16

 

 

1998

 

30.01.1998

XL/1/1998

Sprzedaży lokali komunalnych

 

30.01.1998

XL/2/1998

Opłat adiacenckich

 

27.02.1998

XLI/3/1998

Poparcia działań rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzających w kierunku przeprowadzenia reform ustrojowych państwa i dokończenia reformy administracji publicznej

 

27.02.1998

XLI/4/1998

Uchwalenia budżetu miasta na rok 1998

 

27.02.1998

XLI/5/1998

Nadania panu Antoniemu Hetmanowi Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny

 

27.06.1998

XLI/6/1998

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

27.02.1998

XLI/7/1998

O zmianie uchwały Nr XXXI/16/97 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 18 marca 1997 w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz szczegółowych zasad rozliczenia tych usług 

 

27.02.1998

XLI/8/1998

Zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1ha 1414 m2 , położonej w Brzezinach przy ul. Woj. Polskiego

 

27.02.1998

XLI/9/1998

Uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul .Fredry

 

27.02.1998

XLI/10/1998

Wyrażenia zgody na sprzedaż działek Nr 3284/1 o pow. 311m2 , Nr 3284/2 o pow. 161m2 i Nr 3287/2 o pow. 39m2 położonych w Brzezinach przy ul.  Fredry

 

27.02.1998

XLI/11/1998

Zmieniająca uchwałę Nr XXXV/50/97 z dnia 29 lipca 1998r RM w Brzezinach w sprawie nabycia od Kółka Rolniczego w Brzezinach nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul.  Fredry 7

 

27.02.1998

XLI/12/1998

Ustanowienia służebności gruntowej na działkach Nr 3727/4 i Nr3727/103 położonych w Brzezinach przy ul.  Kulczyńskiego.

 

31.03.1998

XLII/13/1998

Zatwierdzenia planu przychodów i wydatków funduszu celowego pod nazwą „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998r 

 

31.03.1998

XLII/14/1998

Uchylenia uchwały Nr 83/95 z dnia 29 grudnia 1995 w sprawie wyrażenia zgody na zezwolenie POKOCOM Kabelserwice Sp. z o o na wykonanie i zamontowanie sieci kablowej na nieruchomościach gminy i jej eksploatację

 

31.03.1998

XLII/15/1998

Zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 472 m2 , położonej w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego 9 

 

31.03.1998

XLII/16/1998

Ustalenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miast Brzeziny 

 

07.04.1998

XLII/17/1998

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z wykonania budżetu gminy w 1997r

 

07.04.1998

XLII/18/1998

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu w 1997r

 

30.04.1998

XLIII/19/1998

Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonieni kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach

 

30.04.1998

XLIII/20/1998

Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonieni kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Brzezinach

 

30.04.1998

XLIII/21/1998

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników komunalnych zakładów budżetowych w Brzezinach

 

29.05.1998

XLIV/22/1998

Ustalenia służebności gruntowej na działce Nr 2765/4 położonej w Brzezinach przy ul. Staszica 2

 

29.05.98

XLIV/23/1998

Ustalenia służebności gruntowej na działce Nr 2752/29 położonej w Brzezinach przy ul. Andersa

 

29.05.1998

XLIV/24/1998

Ustalenia służebności gruntowej na działkach Nr 2790/8  ,Nr 2784/3 ,Nr 2785/3 położonych w Brzezinach przy ul. Reformackiej 6/8

 

29.05.1998

XLIV/25/1998

Zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Matuszewskiego 3 w drodze przetargu i wrażenia zgody na sprzedaż tej nieruchomości na rzecz dzierżawców Stefana i Małgorzaty małż Zasada 

 

29.05.1998

XLIV/26/1998

Zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej jako działki Nr 2274/2 o pow. 529m2 , położonej w Brzezinach przy ul. Orzeszkowej

 

29.05.1998

XLIV/27/1998

Zgody na sprzedaż działki Nr 3182/3 o pow. 132m2 Nr 3182/4 o pow. 169m2 ,Nr 3182/5 o pow. 137m2 położonych w Brzezinach przy ul. Daliowej i Konwaliowej

 

29.05.1998

XLIV/28/1998

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 2256/11 o pow. 68m2 i Nr 2256/12 o pow. 68m2 w brzezinach przy ul. Koreckiego na rzecz własności działki Nr 2256/5 p. Stanisława i Teresy małżonków Gola i działki Nr 2256/4 , Stanisława i Ireny Góreckich 

 

29.05.1998

XLIV/29/1998

Zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej jako działki Nr 3066/3 o pow. 274m2 położonej w Brzezinach przy ul. Orzeszkowej

 

29.05.1998

XLIV/30/1998

Zgody na  oddanie w wieczyste użytkowanie działek od Nr 2752/53 do Nr 2752/58 położonych w Brzezinach przy ul. Andersa pod budowę garaży

 

29.05.1998

XLIV/31/1998

Ustanowienia służebności gruntowej na działce Nr 2841/53 położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16

 

29.05.1998

XLIV/32/1998

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych : składających się z działek NR 1748-1749/2;1749/3 o pow. 1ha 7416m2 oraz z działek Nr 1750-1751/1 i 1751/2 o pow. 7273m2 położonych w Brzezinach przy ul. Fredry 7

 

29.05.1998

XLIV/33/1998

O zmianie uchwał Rady Miejskiej w Brzezinach Nr 8/92 z dnia 14 lutego 1997r .Nr45/93 z dnia 28 czerwca 1993r ,Nr 53/93 z dnia 30 czerwca 1993r ,Nr 58/93 z dnia 26 listopada 1993r , Nr 12/94 z dnia 25 lutego 1994r i Nr XXIX/3/97 z dnia 24 stycznia 1997r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny 

 

29.05.1998

XLIV/34/1998

Upoważnienia Kierownika MOPS w brzezinach do wydania decyzji administracyjnych

 

18.06.1998

XLVI/35/1998

W sprawie opłat za świadczenia Przedszkoli nr 1i 3 w Brzezinach 

 

18.06.1998

XLVI /36/1998

W sprawie zmian w budżecie miasta Brzeziny na 1998r

 

28.06.1998

XLVI/37/1998

Odwołania Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach

 

18.06.1998

XLVI/38/1998

Powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach

 

18.06.1998

XLVI/39/1998

Odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej w brzezinach przy ul. Sienkiewicza 87

 

18.06.1998

XLVI/40/1998

Przejęcia działek gruntu ( od Zakładu Usług Komunalnych )

 

18.06.1998

XLVI/41/1998

Zmiany uchwały NR XXXVIII/62/97 z dnia 14 listopada 1997r dotyczącej opłat za wodę pobieraną z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w Mieście Brzeziny

 

18.06.1998

XLVI/42/1998

Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowania wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”

 

18.06.1998

XLVI/43/1998

Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody na sprzedaż działek o łącznej pow. 806m2 położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16

 

18.06.1998

XLVI/44/1998

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bez --przetargowej działki Nr 2226/2 o pow. 39m2 na rzecz właściciela działki Nr 2225/2 p. Lucyny Piechota

 

18.06.1998

XLVI/45/1998

Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 3075/3 o pow. 144m2 na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego W Brzezinach

 

18.06.1998

XLVI/46/1998

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 2756/2 o pow. 127m2 położonej w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 17 

 

18.06.1998

XLVI/47/1998

Ustanowienia służebności gruntowych na działkach Nr 2756/1 położonej w Brzezinach przy ul. Traugutta 12 i Nr 2756/2 położonej w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 17

 

30.10.1998

I/1/1998

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzezinach

 

30.10.1998

I/2/1998

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady miejskiej w Brzezinach

 

30.10.1998

I/3/1998

Wyboru Burmistrza miasta

 

30.10.1998

I/4/1998

Określenia liczby Zastępców Burmistrza Miasta Brzeziny oraz liczby członków Zarządu Miasta Brzeziny

 

31.10.1998

I/5/1998

Wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta

 

31.10.1998

I/6/1998

Wyboru członków Zarządu Miasta

 

30.10.1998

I/7/1998

Powołania doraźnej Komisji ds. utworzenia powiatu w Brzezinach

 

30.10.1998

I/8/1998

Utworzenia powiatu brzezińskiego z siedzibą w Brzezinach

 

27.11.1998

II/9/1998

Określenia przedmiotu działania doraźnej Komisji ds. utworzenia powiatu w Brzezinach

 

27.11.1998

II/10/1998

Rozszerzenia składu doraźnej Komisji ds. utworzenia powiatu w Brzezinach

 

27.11.1998

II/11/1998

Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzezinach

 

27.11.1998

II/12/1998

Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzezinach

 

27.11.1998

II/13/1998

Powołania stałej komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Brzezinach

 

27.11.1998

II/14/1998

Powołania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady Miejskiej w Brzezinach 

 

27.11.1998

II/15/1998

Powołania stałej Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Brzezinach

 

27.11.1998

II/16/1998

Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

27.11.1998

II/17/1998

Przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Łódzkiego

 

18.12.1998

III/18/1998

Wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

 

18.12.1998

III/19/1998

Zmian w budżecie miasta Brzeziny w 1998r

 

18.12.1998

III/20/1998

Podatku od nieruchomości

 

18.12.1998

III/21/1998

Podatku od środków transportowych

 

18.12.1998

III/22/1998

Podatku od posiadania psów

 

18.12.1998

III/23/1998

Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

18.12.1998

III/24/1998

Zmian w zestawieniu przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 

 

18.12.1998

III/25/1998

Powołania Doraźnej Komisji Rady miejskiej do spraw przygotowania projektu Zmian w Statucie Gminy miasto Brzeziny i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny 

 

18.12.1998

III/26/1998

Planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 1999r

 

18.12.1998

III/27/1998

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 1999r 

 

18.12.1998

III/28/1998

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 99r

 

18.12.1998

III/29/1998

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Brzezinach na I półrocze 1999r

 

18.12.1998

III/30/1998

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady miejskiej w Brzezinach na I półrocze 1999r

 

 

1997

 

24.01.1997

XXIX/1/1997

Podatku od nieruchomości

 

24.01.1997

XXIX/2/1997

Podatku od posiadania psów

 

24.01.1997

XXIX/3/1997

Zmian uchwały RM w Brzezinach Nr 8/92 z dnia 14.02.1992r , Nr45/93 z dnia 28.06.1993r , Nr 53/93 z dnia 30.09.1993r ,Nr 58/93 z dnia 26.11.1993r , nr 12/94/z dnia 25.08.1994r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny

 

24.01.1997

XXIX/4/1997

Określenia zasad usytuowania na tereni miasta brzeziny miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

24.01.1997

XXIX/5/1997

Wyłonienia przedstawicieli w skład Rady Nadzorczej ZOZ w Brzezinach

 

24.01.1997

XXIX/6/1997

Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Placówek Oświatowych

 

24.01.1997

XXIX/7/1997

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki NR. 2941 o pow. 594m2 , położonej w Brzezinach przy ul. Św.  Anny 51

 

24.01.1997

XXIX/8/1997

Ustanowienia  służebności  gruntowej na działce NR 2834/25 i Nr 2834/46 położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10

 

24.01.1997

XXIX/9/1997

Określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze , pomoc rzeczową , zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu

 

24.01.97.

XXIX/10/1997

Ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

21.02.1997

XXX/11/1997

Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzezin

 

18.03.1997

XXXI/12/1997

Przyjęć sprawozdania ZM z wykonania budżetu gminy w 1996r

 

18.03.1997

XXXI/13/1997

Udzielenia absolutorium ZM Brzeziny z tytułu wykonania budżetu w 1996r

 

18.03.1997

XXXI/14/1997

Uchwalenia budżetu miasta na rok 1997

 

18.03.1997

XXXI/15/1997

Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

18.03.1997

XXXI/16/1997

Ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz szczegółowych zasad rozliczania tych usług

 

18.03.1997

XXXI/17/1997

Zmiany uchwały NR XXV/58/96 z dnia 10 września 1996r zmienionej uchwałę Nr XXVIII/78/96 z dnia 28.11.1997r w sprawie reorganizacji ZGKiM w Brzezinach

 

18.03.1997

XXXI/18/1997

Zmieniająca uchwałę Nr XXV/59/96 z dnia 10 września 1996r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i Zarządu Budynków Komunalnych oraz Jednoosobowej spółki gminy z o o  p.n. Zakład Usług Komunalnych

 

18.03.1997

XXXI/20/1997

Przyjęcia projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Muzeum Regionalnego w Brzezinach

 

18.03.1997

XXXI/19/1997

Przyjęcia wniosków dotyczących inwentaryzacji podziału składników mienia ZGK i M pomiędzy zakład budżetowy Z.B.K  i Jednoosobową Sp. Gminę z o o  p.n. ZUK

 

18.04.1997

XXXI/21/1997

Zmianę uchwały Nr 44/93 z dnia 28.06.1993r w sprawie utworzenia obwodów do głosowania oraz ustalenia granic , numerów obwodów i siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyboru posłów do Sejmu RP i Senatorów do Senatu RP

 

18.04.1997

XXXII/22/1997

Wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku prozy z radnym Ireneuszem Strzępkom

 

18.04.1997

XXXII/23/1997

Odrzucenia protestu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

18.04.1997

XXXII/24/1997

Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

18.04.1997

XXXII/25/1997

Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

 

18.04.1997

XXXII/26/1997

Wyrażenie zgody na oddanie w wieczyste Użytkowanie działki Nr 2780/2 o pow. 22m2 , położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej 2 pod budowę garażu

 

18.04.1997

XXXII/27/1997

Ustanowienia służebności gruntowej na działce Nr 2780/1 , położonej w Brzezinach w brzezinach przy ul. Przechodniej 2

 

18.04.1997

XXXII/28/1997

Zmiany uchwały Nr XXVI/76/96 z dnia 18.10.1996r RM w Brzezinach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 3075/1 w Brzezinach przy ul. Południowej

 

18.04.1997

XXXII/29/1997

Zmiany uchwały Nr 37 RM w brzezinach z dnia 25.09.1992r. w sprawie sprzedaży działek dojazdowych w Brzezinach przy ul. Głowackiego 15

 

18.04.1997

XXXII/30/1997

Zamiaru utworzenia Brzezińskiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych

 

27.05.1997

XXXIII/31/1997

Opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w Brzezinach 

 

27.05.1997

XXXIII/32/1997

Upoważnienia ZM do podjęcia rozmów z przedstawicielami Banku Światowego 

 

27.05.1997

XXXIII/33/1997

Nadania statutu ZBK w Brzezinach

 

27.05.1997

XXXIII/34/1997

Zmiany uchwały Nr 26/95 z dnia 18.05.1995r dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży lokali komunalnych

 

27.05.1997

XXXIII/35/1997

Zmiana uchwały Nr XXIX/9/197 z dnia 24.01.1997r RM w Brzezinach w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , zasad zwrotu , pomoc rzeczową , zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu  

 

27.06.1997

XXXIII/36/1997

Wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym ( Zbigniewem Koszelskim)

 

27.06.1997

XXXIV/37/1997

Zmiany w budżecie miasta Brzeziny na 1997r

 

27.06.1997

XXXIV/38/1997

Określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 

27.06.1997

Zmiany uchwały Nr XXV/58/96 RM w Brzezinach z dnia 10.09.1996r w sprawie reorganizacji ZGK i M z późniejszymi zmianami

 

27.06.1997

Zmian uchwały Nr XXXI/19/97 z dnia 18.03.1997r w sprawie przejęcia wniosków dotyczących inwentaryzacji podziału składników mienia ZGK i M pomiędzy zakład budżetowy ZBK i Jednoosobową Spółkę Gminy z o o  p.n. ZUK

 

27.06.1997

Zmiany uchwały Nr XXV/61/96 RM w Brzezinach  z dnia 10.09.1996r w sprawie opłat adiacenckich

 

27.06.1997

XXXIV/42/1997

Przejęcia planu pracy RM w Brzezinach na II półrocze 1997r

 

27.06.1997

XXXIV/43/1997

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej RM w Brzezinach na II półrocze 1997r

 

27.04.1997

XXXIV/44/1997

Zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej na II półrocze 1997r

 

27.06.1997

XXXIV/45/1997

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych na II półrocze 1997r

 

27.06.1997

XXXIV/46/1997

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw społecznych i Obywatelskich na II półrocze 1997r

 

29.07.1997

XXXV/47/1997

Utworzenia dowodów głosowania oraz ustalenia granic , numerów dowodów i siedzib dowodowych Komisji wyborczych dla wyboru posłów do Sejmu RP i senatorów do Senatu RP

 

29.07.1997

XXXV/48/1997

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 2401/3 o pow. 1010m2 położonej w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2

 

29.07.1997

XXXV/49/1997

Ustanowienia służebności gruntowej na działce NR 2401/4 położonej w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2

 

29.07.1997

XXXV/50/1997

Nabycia od kółka rolniczego w Brzezinach nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Fredry 7

 

17.10.1997

XXXVII/51/1997

Oddania w najem na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Lasockich 2/10 w brzezinach

 

17.10.1997

XXXVII/52/1997

Zmieniająca uchwałę NR XXIV /56/96 z dnia 26.06.1996 Rady Miejskiej w Brzezinach w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 3

 

17.10.1997

XXXVII/53/1997

Zmiany uchwały Nr XXIV/57/96 z dnia 26.06.1996 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki NR 2520/1 o pow. 2000m2 położonej w Brzezinach przy ul.  Modrzewskiego 1

 

17.10.1997

XXXVII/54/1997

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 3268/2 o pow. 87m2 położonej w Brzezinach przy ul. Tulipanowej na rzecz wieczystego użytkowania działki Nr 3196, pana Zbigniewa Skrzyńskiego

 

17.10.1997

XXXVII/55/1997

Wyrażenia zgody na sprzedaż działek Nr 3306/3 , 3308/3 , 3310/3, 3310/4 i 3312/2 położonych w Brzezinach przy ul. Kołłątaja

 

17.10.1197

XXXVII/56/1997

Uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych w Brzezinach w obrębie ulic Kołłątaja i Słonecznej

 

17.10.1997

XXXVII/57/1997

Sprzedaży działki Nr 2756/2 o pow. 132m2 położonej w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 17

 

17.10.1997

XXXVII/58/1997

Sprzedaży działki Nr 3505 o pow. 1194 m2 położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego

 

14.11.1997

XXXVIII/59/1997

Nieodpłatnego przekazania na własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości w Brzezinach przy ul. Południowej

 

14.11.1997

XXXVIII/60/1997

Ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny

 

14.11.1997

XXXVIII/61/1997

Nadania panu Zbiegniewowi Zamachowskiemu Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny

 

14.11.1997

XXXVIII/62/1997

Opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w Mieście Brzeziny

 

14.11.1997

XXXVIII/63/1997

Nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 20

 

14.11.1997

XXXVIII/64/1997

Nieodpłatnego przeniesienia udziału we współwłasności działki gruntu Nr 2833/2  położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu  i partii politycznej PSL z siedzibą w Warszawie  

 

19.12.1997

XXXIX/65/1997

Zmian w budżecie miasta Brzeziny na 1997r

 

19.12.1997

XXXIX/66/1997

Podatku do nieruchomości

 

29.12.1997

XXXIX/67/1997

Podatku od środków transportowych

 

29.12.1997

XXXIX/68/1997

Podatku od posiadania psów

 

29.12.1997

XXXIX/69/1997

Oddania w najem na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach

 

29.12.1997

XXXIX/70/1997

Zmieniająca uchwałę nr 52/94 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 28.12.1994r w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Brzeziny oraz określenia kryteriów wyboru osób , z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności

 

29.12.1997

XXXIX/71/1997

Planu pracy Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 1998r

 

29.12.1997

XXXIX/72/1997

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze  1998r

 

29.12.1997

XXXIX/73/1997

Zatwierdzenia planu pracy komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych Rady miejskiej w Brzezinach  na I półrocze 1998r

 

29.12.1997

XXXIX/74/1997

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 1998r

 

29.12.1997

XXXIX/75/1997

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 1998r

 

 

1996

 

19.01.1996

XIX/1/1996

Podatku od nieruchomości

 

19.01.1996

XIX/ 2/1996

Podatku środków transportowych

 

19.01.1996

XIX/ 3/1996

Podatku od posiadania psów

 

19.01.1996

XIX /4/1996

Planu pracy Rady Miejskiej w Brzezinach na I półrocze 1996 r

 

19.01.1996

XIX/5/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej RM w Brzezinach na I półrocze 1996r

 

19.01.1996

XIX/6/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Brzezinach na I półrocze 1996r

 

19.01.1996

XIX/7/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego I Przekształceń Własnościowych RM w Brzezinach na I półrocze  

 

19.01.1996

XIX/8/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich RM w Brzezinach na I półrocze 1996r

 

19.01.1996

XIX/9/1996

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych

 

19.01.1996

XIX/10/1996

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 3447/2 o pow. 49m2 w Brzezinach przy ul. Niemcewicza

 

19.01.1996

XIX/11/1996

Wyrażenia zgody na oddanie w  wieczyste użytkowanie działek w Brzezinach przy ul.  Andersa  pod budowę garaży

 

19.01.1996

XIX/12/1996

Odwołania radnego ze stałej Komisji Finansowo Budżetowej RM w Brzezinach

 

19.01.1996

XIX/13/1996

Odwołania radnego ze stałej komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich RM w Brzezinach 

 

15.02.1996

XX/14/1996

Uchwalenia Statutu Gminy Miasta Brzeziny

 

15.02.1996

XX/15/1996

Odwołania radnych ze składu Komisji Rewizyjnej RM w Brzezinach

 

15.02.1996

XX/16/1996

Zwolnienia z pełnienia obowiązków Skarbnika Miasta

 

15.02.1996

XX/17/1996

O zmianie uchwały Nr 5/92 RM w Brzezinach z dnia 14 lutego 1992r w sprawie ustalenia diet dla radnych . Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz społecznych członków Zarządu Miasta zmienionej uchwałami Nr 52/92 RM w Brzezinach z dnia 29 grudnia 1992r Nr 8/95 z dnia 27 stycznia 1995r 

 

15.02.1996

XX/18/1996

Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej RM w Brzezinach

 

15.02.1996

XX/19/1996

Uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich RM w Brzezinach

 

15.02.1996

XX/20/1996

Uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego RM w Brzezinach.

 

15.02.1996

XX/21/1996

Uzupełnienia składu Komisji Finansowo- Budżetowej RM w Brzezinach.

 

29.02.1996

XXI/22/1996

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z wykonania budżetu gminy w 1995r.

 

29.03.1996

XXI/23/1996

Udzielenia absolutorium ZM Brzeziny z tytułu wykonania budżetu 1995

 

29.03.1996

XXI/.24/1996

Uchwalenia budżetu miasta na rok 1996

 

29.03.1996

XXI/25/1996

Odwołania Kierownika USC w Brzezinach

 

29.03.1996

XXI/26/1996

Odwołania ze stanowiska Zastępcy Kierownika USC i powołania Kierownika USC w Brzezinach

 

29.03.1996

XXI/27/1996

Powołania Zastępcy Kierownika USC w Brzezinach

 

29.03.1996

XXI/28/1996

Wrażenie zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działek w Brzezinach przy Irysowej i Sasanek

 

29.03.1996

XXI/29/1996

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

29.03.1996

XXI/30/1996

Wyrażenia opinii o zaliczenie dróg lokalnych miejskich do dróg wojewódzkich

 

19.04.1996

XXII/31/1996

Określenia regulaminu przeprowadzenia konkursów w celu wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Miasta Brzeziny

 

19.04.1996

XXII/32/1996

Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzezinach

 

19.04.1996

XXII/33/1996

Uzupełnieni składu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich RM w Brzezinach

 

19.04.1996

XXII/34/1996

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 2770/19 o pow. 93m2 położonych w Brzezinach przy ul.. Przechodniej

 

19.04.1996

XXII/35.1996

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 2948/2 i Nr 2946/1 położonych w Brzezinach przy ul. Św.  Anny

 

31.05.1996

XXIII/36/1996

Przekazania do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach   

 

31.05.1996

XXIII/37/1996

Zmian miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego m Brzeziny

 

31.05.1996

XXIII/38/1996

Zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 1996r 

 

31.05.1996

XXIII/39/1996

Zmiany Uchwały Nr 39 RM w Brzezinach z dnia 25 września 1992  do zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

31.05.1996

XXIII/40/1996

Zmieniająca Uchwałę Nr 33/95/RM w Brzezinach z dnia 29 czerwca 1995 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę i za ścieki wprowadzanych do urządzeń komunalnych ze zmianą wynikającą z uchwały Nr 9/96 RM w Brzezinach z dnia 19 stycznia 1996 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych 

 

31.05.1996

XXIII/41/1996

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działek w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego pod budowę garaży 

 

31.05.1996

XXIII/42/1996

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 2505/2 o pow. 528m2 położonej w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego 9

 

31.05.1996

XXIII/43/1996

Wyrażenia zgody na sprzedaż  działki Nr 2812/11 o pow. 213m2 położonej w Brzezinach przy ul. Sportowej

 

26.06.1996

XXIV/44/1996

Opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1,2 i 3 w Brzezinach

 

26.06.1996

XXIV/45/1996

Utraty mocy uchwały Nr XXIII/36/1996 RM w Brzezinach z dnia 31 maja 1996

 

26.06.1996

XXIV/46/1996

Utraty mocy uchwały Nr 62/95 RM w Brzezinach z dnia 6 października 1995 r

 

26.06.1996

XXIV/47/1996

Zmian  w budżecie miasta Brzeziny na 1996 r

 

26.06.1996

XXIV/48/1996

Planu pracy RM w Brzezinach na II półrocze 1996r

 

26.06.1996

XXIV/49/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej RM w Brzezinach na II półrocze 1996 r

 

26.06.1996

XXIV/50/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich w RM w Brzezinach na II półrocze 1996 r

 

26.06.1996

XXIV/51/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  RM  w Brzezinach na II półrocze 1996

 

26.06.1996

XXIV/52/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych RM w Brzezinach na II półrocze

 

26.06.1996

XXIV/53/1996

Powołania doraźnej Komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyboru kandydata na redaktora naczelnego „BIT”

 

26.06.1996

XXIV/54/1996

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działek Nr 2349/3 , Nr 2349/4 i Nr 2349/5 w Brzezinach przy ul. Kilińskiego

 

26.06.1996

XXIV/55/1996

Nabycia w drodze darowizny 1/8 części nieruchomości w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 2

 

26.06.1996

XXIV/56/1996

Zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul .Sienkiewicza 3 

 

26.06.1996

XXIV/57/1996

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 2520/1 o pow. 2000 m2 położonej w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego  1

 

10.09.1996

XXV/58/1996

Reorganizacji ZGK i M w Brzezinach

 

10.09.1996

XXV/59.1996

Utworzenia  zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych oraz jednoosobowej spółki gminy z o o  pn. Zakładu Usług Komunalnych

 

10.09.1996

XXV/60/1996

Opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych

 

10.09.1996

XXV/61/1996

Opłat adiacenckich

 

10.09.1996

XXV/62/1996

O utracie mocy uchwały Nr 21/95 RM w Brzezinach z dnia 14 marca 1995 r w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych i za czynności urzędowe

 

10.09.1996

XXI/63/1996

Odwołania Skarbnika Miasta

 

10.09.1996

XXI/64/1996

Powołania Skarbnika Miasta

 

10.09.1996

XXI/65/1996

Zmian w budżecie miasta Brzeziny na 1996r

 

10.09.1996

XXV/66/1996

Ustanowienia służebności gruntowej na działce Nr 2752/29 położonej w Brzezinach przy ul. Andersa 43

 

10.09.1996

XXV/67/1996

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 3515 o pow. 510m2 położonej w Brzezinach przy ul . Mrockiej 

 

10.09.`1996

XXV/68/1996

Wyrażenie zgody na sprzedaż (oddanie w wieczyste użytkowanie ) działki Nr 3182/2 o pow. 130m2 położonej w Brzezinach przy ul. Daliowej

 

10.09.1996

XXV/69/1996

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 2812/11 o pow. 213m2 położonej w Brzezinach przy ul. Sportowej 

 

10.09.1996

XXV/70/1996

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 2606 o pow. 2583m2 położonej w Brzezinach przy ul. Kościuszki 25

 

18.10.1996

XXVI/71/1996

Oceny współpracy z Komendantem Rejonowym Policji w Brzezinach

 

18.10.1996

XXVI/72/1996

Wyrażenia stanowiska dotyczącego podejmowanych działań organy administracji rządowej w KRP W Brzezinach

 

18.10.1996

XXVI/73/1996

Wznowienia działalności MOK w Brzezinach

 

18.10.1996

XXVI/74.1996

Podwyższenia kapitału udziałowego spółki z o o  PEC

 

18.10.1996

XXVI/75/1996

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 2350/4 w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej 17

 

18.10.1998

XXVI/76/1996

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 3075/1 w Brzezinach przy ul. Południowej

 

28.11.1996

XXVII/77/1996

Zmieniająca uchwały w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

28.11.1998

XXVII/78/1996

Zmieniająca uchwale XXV/58/96 RM w Brzezinach z dnia 10 09.1996 w sprawie reorganizacji ZGK i M w Brzezinach

 

28.11.1996

XXVII/79/1996

Rozwiązania doraźnej Komisji RM w Brzezinach

 

28.11.1996

XXVII/80/1996

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 2849/2 w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 22

 

28.11.1996

XXVII/81/1996

Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie działek budowlanych , położonych w Brzezinach kandydatom do spółdzielni mieszkaniowej

 

20.12.1996

XXVIII/82/1996

Zmian w budżecie miasta Brzeziny na 1996r

 

20.12.1996

XXVIII/83/1996

Podatku od środków transportowych

 

20.12.1996

XXVIII/84/1996

Opłat adiacenckich

 

20.12.1996

XXVIII/85/1996

Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

20.12.1996

XXVIII/86/1996

Powołania Zastępcy Kierownika USC w Brzezinach

 

20.12.1996

XXVIII/87/1996

Opłat za wodę pobieraną z urządzeń zagospodarowania miasta w wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń  kanalizacyjnych

 

20.12.1996

XXVIII/88/1996

Planu pracy RM w Brzezinach na I półrocze 1997r

 

20.12.1996

XXVIII/89/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej RM na I półrocze 1997

 

20.12.1996

XXVIII/90/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Brzezinach na I półrocze 1997 r

 

20.12.1997

XXVIII/91/1996

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych RM w Brzezinach na I półrocze 1997r

 

20.12.1997

XXVIII/92/1997

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich RM w Brzezinach na I półrocze 1997r

 

 

1995

 

27.01.1995

VIII/1/1995

Zaciągnięcia kredytu w WFOS i GW w Skierniewicach

 

27.01.1995

VIII/2/1995

Zaciągnięcia kredytu w NFOŚ i GW

 

27.01.1995

VIII/3/1995

Nabycia od pana Andrzeja Bachmata działki Nr 509/2 o pow. 1548m2 pod budowę kolektora sanitarnego

 

27.01.1995

VIII/4/1995

Zatwierdzenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

27.01.1995

VIII/5/1995

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

27.01.1995

VIII/6/1995

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów , terminów płatności podatku i sposobu jego poboru

 

27.01.1995

VIII/7/1995

Wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 

27.01.1995

VIII/8/1995

O zmianie uchwały nr 52 RM w Brzezinach z dnia 29 grudnia 1992 zmieniającej uchwalę Nr 5/92 RM w Brzezinach z dnia 14 lutego 1992 w sprawie ustalenia diet radnych . Przewodniczącego , Wiceprzewodniczącego Rady oraz społecznych członków Zarządu Miasta

 

27.01.1995

VIII/9/1995

Planu pracy RM w Brzezinach na I półrocze 1995r

 

14.03.1995

IX/10/1995

Zmiany uchwały Nr 1/95 z dnia 27.01.95 r dotycząca zaciągnięcia kredytu w WFOŚ i GW

 

14.03.1995

IX/11/1995

Zmiany uchwały Nr 2/95 z dnia 27.01.95r dotycząca zaciągnięcia kredytu w NFOŚ i GW

 

14.03.1995

IX.12.1995

Zmieniająca uchwałę Nr 38/95 z dnia 15.11.95 r w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność gminy m. Brzeziny

 

14.03.1995

IX.13.1995

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność gminy m. Brzeziny

 

14.03.1995

IX.14.1995

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy

 

14.03.1995

IX.15.1995

Udzielenia absolutorium zarządowi Miasta Brzeziny

 

14.03.1995

IX/16/1995

Uchwalenia budżetu gminy na 95r

 

14.03.1995

IX/17/1995

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Brzezinach na I półrocze 1995r 

 

14.03.1995

IX.18.1995

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo budżetowej RM w Brzezinach na I półrocze 1995r

 

14.03.1995

IX/19/1995

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na I półrocze 1995r

 

14.03.1995

IX/20/1995

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na I półrocze 1995r

 

14.03.1995

IX/21/1995

Wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 

14.03.1995

IX/22/1995

Przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Regionu Łódzkiego

 

14.03.1995

IX/23/1995

Nabycia w drodze darowizny z przeznaczeniem na poszerzenie ulic Przemysłowej i Wodociągowej działek Nr 2956/11 2956/12 o pow. 387m2

 

18.05.1995

XII/24/1995

Określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 

18.05.1995

XI/25/1995

Zmiany uchwały Nr 4 z dnia 9 lutego 1993 r  RM w Brzezinach w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego , użytków rolnych , na których zaprzestaną produkcję rolnej

 

18.05.1995

XII/26/1995

Ustalenia zasad sprzedaży mieszkalnych lokali mieszkalnych

 

18.05.1995

XII/27/1995

Wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach przy ul. Św.  Anny 23

 

18.05.1995

XII./28/1995

Nieodpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego 4

 

18.05.1995

XII/29/1995

Utraty mocy obowiązującej uchwały Nr 30/94 z dnia 26 maja 1994r  ( nabycia praw od sp. OP „Pszczółka”

 

18.05.1995

XII/30/1995

Uchwalenia statutu Gminy Miasta Brzeziny

 

29.06.1995

XIII/31/1995

Wyrażenia stanowiska dot. sytuacji finansowej szkół podstawowych

 

29.06.1995

XIII/32/1995

Wyrażenia stanowiska dotyczącego likwidacji Obwodu Drogowego w Grzmiącej

 

29.06.1995

XIII/33/1995

Opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych

 

29.06.1995

XIII/34/1995

Nabycia gruntów w Brzezinach przy ul. Waryńskiego

 

29.06.1995

XIII/35/1995

Oddanie w wieczyste użytkowania działki Nr 2611/2 w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 46 i działek Nr 2764/1 Nr 2770/5 w Brzezinach przy ul. Przechodniej 1

 

29.06.1995

XIII/36/1995

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 3308 w Brzezinach przy ul. Kołłątaja

 

29.06.1995

XIII/37/1995

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w brzezinach przy ul . Woj. Polskiego 69

 

29.06.1995

XIII/38/1995

Przeznaczenia  do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Brzezinach przy ul. Moniuszki 17  

 

29.06.1995

XIII/39/1995

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny

 

29.06.1995

XIII/40/1995

Zmian w Budżecie gminy m. Brzeziny na 1995 r

 

29.06.1995

XIII/41/1995

Ustanowienia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Brzeziny 

 

29.06.1995

XIII/42/1995

Upoważnienia kierownika MOPS do wydawania decyzji administracyjnych

 

29.06.1995

XIII/43/1995

Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza , Zastępcy Burmistrza i Członka Zarządu

 

5.09.1995

XIV/441995

Określenia trybu zaciągnięci opinii wyborców okręgu wyborczego Nr 3 dotyczącej przeprowadzenia wyborów uzupełniających

 

5.09.1995

XIV/45/1995

Planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 1995r

 

5.09.1995

XIV/46/1995

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej RM w Brzezinach na II półrocze 1995

 

5.09.1995

XIV/47/1995

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego RM w Brzezinach na II półrocze 1995r

 

5.09.1995

XIV/48/1995

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich RM w Brzezinach na II półrocze1995r

 

5.09.1995

XIV/49/1995

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Brzezinach na II półrocze1995r

 

5.09.1995

XIV/50/1995

Odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach

 

5.09.1995

XIV/51/1995

Wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości przy ul .Św. Anny 14 w Brzezinach

 

5.09.1995

XIV/52/1995

Wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Moniuszki 10 w Brzezinach

 

5.09.1995

XIV/53/1995

Wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach

 

5.09.1995

XIV/54/1995

Oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 3308 przy ul. Kołłotaja

 

5.09.1995

XIV/55/1995

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 2958/7 o pow. 57m2 w Brzezinach przy ul. Zdrowia

 

5.09.1995

XIV/56/1995

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych przy ul . Staszica 8 jako działki Nr 2767/1 o pow. 482m2 i działki Nr 2767/2 o pow. 278m2

 

5.09.1995

XIV/57/1995

Budowy szpitala w Brzezinach

 

6.10.1995

XV/58/1995

Zaciągnięcia dalszego kredytu w NFOŚ i GW w Warszawie

 

6.10.1995

XV/59/1995

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zdzisława Zawadzkiego

 

6.10.1995

XV/60/1995

Składu obwodowych komisji wyborczych

 

6.10.1995

XV/61/1995

Powołania zastępcy kierownika USC w Brzezinach

 

6.10.1995

XV/62/1995

Wystąpienia Gminy Miasta Brzeziny o przyjęcie w poczet członków BSM

 

6.10.1995

XV/63/1995

Wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Sienkiewicz 8 w Brzezinach

 

6.10.1995

XV/64/1995

Wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Mickiewicza 24 w Brzezinach

 

6.10.1995

XV/65/1995

Wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 73 w Brzezinach

 

6..10.1995

XV/66/1995

Ustalania wynagrodzenia dla Burmistrza , Zastępcy Burmistrza i Członka Zarządu

 

6.10.1995

XV/67/1995

Zmiany uchwały Nr 55/94 z dnia 28grudnia 1994r  w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i odpłatnego nabycia własności budynku

 

6.10.1995

XV/68/1995

Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Brzeziny

 

6.10.1995

XV/69/1995

Zmian w budżecie Gminy miasto Brzeziny na 1995 r

 

15.11.1995

XVII/70/1995

Zmian w budżecie Gminy miasto Brzeziny na 1995 r

 

15.11.1995

XVII/71/1995

Powierzenia obowiązków Skarbnika Miasta

 

15.11.1995

XVIII/72/1995

Utworzenia jednostki ekonomiczno -administracyjnej szkół i przedszkoli

 

15.11.1995

XVII/73/1995

Powołania doraźnej Komisji inwentaryzacyjnej do spraw inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji

 

15.11.1995

XVII/74/1995

Wyrażenia zgody na zbycie działki niezabudowanej w Brzezinach przy ul . Łódzkiej 37 oznaczonej Nr 1219 o pow. 9376m2

 

29.12.1995

XVIII/75/1995

Reorganizacji ZGK i M w Brzezinach

 

29.12.1995

XVIII/76/1995

Utworzenia  zakładów budżetowych i Zarządu Budynków Komunalnych , Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz spółki gminy z o o  pn. Zakład Usług Komunalnych 

 

29.12.1995

XVIII/77/1995

Zmian w budżecie gminy m. Brzeziny na 1995r

 

29.12.1995

XVIII/78/1995

Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza , Zastępcy Burmistrza i Członka Zarządu

 

29.12.1995

XVIII/79/1995

Uchwalenia Statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu  Placówek Oświatowych 

 

29.12.1995

XVIII/80/1995

Powołania Doraźnej Komisji Statutowej

 

29.12.1995

XVIII/81/1995

Przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

29.12.1995

XVIII/82/1995

Zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich

 

29.12.1995

XVIII/83/1995

Wyrażenia zgody na zezwolenie POKOCOM kabelserwice sp. Z o o na wykonanie i zamontowanie sieci telewizji kablowej na nieruchomości gminy i jej eksploatacji .

 

 

1994

 

25.02 1994

I/1/1994

W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego ( Sienkiewicza 8 )

 

25.02.1994

I/2/1994

Zatwierdzenia planu pracy RM w Brzezinach na pierwsze półrocze 1994 r

 

25.02.1994

I/3/1994

Zatwierdzenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

25.02.1994

I/4/1994

W sprawie realizacji ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

 

25.02.1994

I/5/1994

Określenia wysokości podatku od nieruchomości

 

25.02.1994

I/6/1994

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów terminów płatności i sposobów jego poboru

 

25.02.1994

I/7/1994

Opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych

 

25.02.1994

I/8/1994

Zmieniająca uchwałę Nr 14/92 z dnia 30.03.94 w sprawie sprzedaży lokali komunalnych

 

25.02.1994

I/9/1994

Zmieniająca uchwałę Nr 39/93 z dnia 28.06 93r w sprawie sprzedaży wolnych lokali komunalnych

 

25.02.1994

I/10 /1994

Opłat za pobyt w Przedszkolach Nr 1, 2, 3 w Brzezinach

 

25.02.1994

I/11/1994

 

Określenia formy prowadzenia działalności przedszkoli

 

25.02.1994

I/12/1994

Wprowadzająca zmianę do uchwał RM w Brzezinach Nr 45/93 z dnia 28 czerwca 93r , Nr 53/93 z dnia 30 września 93r, Nr 58/93 z dnia 26 listopada 1993r  w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny

 

25.02.1994

I/13/1994

Zmian w statucie gminy miasta Brzeziny stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/92 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 14 lutego 1992r w spawie uchwalenia statutu gminy m. Brzeziny ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 29/93 z dnia 9 lutego 1993r.

 

25.02.1994

I/14/1994

Ustanowienia wieczystego użytkowania gruntów w Brzezinach przy ul. Południowej

 

25.02.1994

I/15/1994

Sprzedaży działki Nr 2752/3

 

25.02.1994

I/16/1994

Nieodpłatności nabycia    budowlanych od                             Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Brzezinach. 

 

25.03.1994

II/17/1994

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

 

25.03.1994

II/18/1994

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

 

25. 03.1994

II/19/1994

Uchwalenia budżetu gminy m. Brzeziny na 1994r.

 

25.03.1994

II/20/1994

Opłat za wodę i ścieki

 

25.03.1994

II/21/1994

Wydzierżawienia na czas nie określony nieruchomości przy ul. Kilińskiego 11/13 w Brzezinach

 

25.03.1994

II/22/1994

Wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 16 w Brzezinach

 

25.03.1994

II/23/1994

Zawarcia porozumienia Komunalnego z gminami Brzezinach, Rogów, Jeżów, Dmosin, oraz Komendę Hufca ZHP Brzeziny

 

25.03.1994

II/24/1994

Wystąpienia Wojewody Skierniewickiego z wnioskiem o przekazanie Gminie miasta Brzeziny zabudowanej nieruchomości SP położonej w Brzezinach przy Placu Jedności Narodowej Nr 3 

 

26. 05.1994

III/25/1994

Zmian w budżecie gminy miasta Brzeziny na 1994r.

 

26.05.1994

III/26/1994

Zaciągnięcia kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Skierniewicach.

 

26.05.1994

III/27/1994

Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW 9352 pod zabezpieczenie kredytu długoterminowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Skierniewicach.

 

26.05.1994

III/28/1994

Utworzenia zakładu budżetowego gminy: Miejska Biblioteka Publiczna.

 

26.05.1994

III/29/1994

Utworzenia zakładu budżetowego: Muzeum Regionalne w Brzezinach

 

26.05.1994

III/30/1994

Nabycia praw od Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej w Łowiczu.

 

 

1994r. / II kadencja/

 

30.06.1994

I/1/1994

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

30.06.1994

I/2/1994

Wyboru W-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

30.06.1994

I/3/1994

Wyboru Burmistrza Miasta

 

30.06.1994

I/4/1994

Zmian w statucie Gminy miasta Brzeziny stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/92 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 14 lutego 1992r w sprawie uchwalenia statutu Gminy miasta Brzeziny ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 2/93  z dnia 09 lutego 1993r oraz uchwały Nr 13/93 z dnia 25 lutego 1994r.

 

30.06.1994

I/5/1994

Wyboru zastępców Burmistrza Miasta.

 

30.06.1994

I/6/1994

Wyboru członków Zarządu

 

30.06.1994

I/06/1994

Wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego

 

30.06.1994

I/8/1994

Powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzezinach

 

30.06.1994

I/9/1994

Powołania stałej Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miejskiej w Brzezinach

 

30.06.1994

I/10/1994

Powołania stałej Komisji  Spraw Społecznych i Obywatelskich RM w Brzezinach

 

30.06.1994

I/11/1994

Powołania stałej Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych

 

2.09.1994

II/12/1994

Wprowadzająca zmianę do uchwały Nr 26 z dnia 26 Maja 1994r w sprawie zaciągnięcia kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

2.09.1994

II/13/1994

Wprowadzająca zmianę do uchwały Nr 59 z dnia 26 listopada 1993r w sprawie zaciągnięcia kredytu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej.

 

2.09.1994

II/14/1994

Powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie opinii o kandydatach na ławników.

 

2.09.1994

II/15/1994

Zmian w budżecie gminy miasta Brzeziny na 1994r

 

2.09.1994

II/16/1994

Planu pracy Rady Miejskiej w Brzezinach na II półrocze 1994r

 

2.09.1994

II/17/1994

Ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych ponoszonych przez radnych RM w Brzezinach

 

2.09.1994

II/18/1994

O zmianie uchwały Nr 5/92 RM w Brzezinach z dnia 14 lutego 1992r ze zmianą wprowadzaną uchwałą Nr 52/92 z dnia 29 grudnia 1992r w sprawia ustalenia diet dla Radnych, Przewodniczącego, V-ce Przewodniczących Rady oraz Społecznych Członków Zarządu Miasta

 

2.09.1994

II/19/1994

Zmian w statucie Gminy Miasto Brzeziny stanowiącym załącznik do uchwały Nr 4/92 RM w Brzezinach z dnia 14 lutego 1992 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Brzeziny ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 2/93 z dnia 9 lutego 1993r, Nr 13/94 z dnia 25 lutego 1994 i Nr 4/94 z dnia 30 czerwca 1994r

 

2.09.1994

II/20/1994

Zmianie uchwały RM w Brzezinach Nr 8/92 z dnia 14 lutego 1992, Nr 45/93 z dnia 28 czerwca 1993, Nr 53/93 z dnia 30 września 1993, Nr 58/93 z dnia 26 listopada 1993, Nr 12/94 z dnia 25 lutego 1994 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  w Brzezinach