Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XV sesję Rady Miasta

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

           Uprzejmie  zawiadamiam Panią / Pana,  że  na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zwołuję XV sesję Rady Miasta  Brzeziny, która  odbędzie się  24 września 2015 r. o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

                                                                                 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                                             Grzegorz  Kędzia                                                                                          

 

 

Proponowany porządek obrad Rady Miasta  obejmuje:

     

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
  3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

 

      Część uroczysta sesji:

      Uhonorowanie

- zawodniczek Klubu Hokej Start Brzeziny za sukcesy sportowe w roku  2014/2015,

- zawodników brydża sportowego za osiągnięcia w roku 2014/2015.

 

Część merytoryczna sesji: 

4. Przyjęcie protokołów XI, XII, XIII sesji Rady Miasta.

5. Informacja Burmistrza Miasta  z prac między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta  Brzeziny oraz spółek Miasta  Brzeziny i Spółdzielni Socjalnej.

9. Informacja o realizacji budżetu Miasta  Brzeziny za I półrocze 2015 r.

10. Informacja o wynikach egzaminów i sprawdzianów szkolnych.

11. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Brzezinach na kadencję 2016 – 2019 oraz podjęcie uchwały o wyborze.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

      12.1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 2015r.,

      12.2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  Brzeziny na lata 2015-2020,

      12.3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

      12.4) wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w   Brzezinach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

      12.5) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2016 będących w posiadaniu  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach,

      12.6)  zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla   uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny,

          12.7) wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Wieloletniego „Senior  – WIGOR” na lata 2015-2020 i jego realizację przez Centrum Kultury Fizycznej   w Brzezinach,

            12.8) udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlany  przy zabytku   wpisanym do rejestru zabytków / dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.W. Anny 1/

            12.9) udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków /dotyczy Kościoła  p.w.  Świętego Ducha/.

13. Wolne wnioski i sprawy różne.

14. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 22.09.2015
Data modyfikacji : 22.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry