Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XIV sesję Rady Miasta

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

           Uprzejmie zawiadamiam Panią /Pana,  że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zwołuję  na wniosek Burmistrza Miasta  XIV sesję Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się dn. 15 września 2015 r.(wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  Brzeziny.

Do zawiadomienia załączam  projekty uchwał.

 

         Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie  sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

4.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     4.1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

     4.2) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej  pojemności,

 4.3) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  4.4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  4.5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta  Brzeziny,

  4.6) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  Brzeziny,

  4.7) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Miasta  Brzeziny.

5.  Zakończenie obrad.

 

                                                                     

                                                                               Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny

                                                                                      

                                                                                      Grzegorz  Kędzia

Metadane

Data publikacji : 08.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry