Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XIII sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na obrady XIII sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się  27 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

 

 

 

 

 

                                                                            Zastępca  Przewodniczącego Rady Miasta

 

                                                                                           Andrzej  Kurczewski

 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie  sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
  4. Przyjęcie protokołów X, XI i XII sesji Rady Miasta.
  5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Odpowiedzi na interpelacje.
  8. Sprawozdania z realizacji planów pracy za I półrocze 2015 r.:

      8.1) Przewodniczącego Rady Miasta ,

      8.2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

      8.3) Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej,

      8.4) Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,

      8.5) Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych,

      8.6) Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

      8.7) Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta  z dyżurów radnych.

9.   Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta  Brzeziny i prezesów 

      spółek miejskich.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

      10.1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 2015 rok,

      10.2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  Brzeziny na lata 2015 –2020,

      10.3) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w  Brzezinach,

 10.4) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których  zlokalizowane są cmentarze,

10.5) ) zmiany Uchwały Nr VII/44/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 kwietnia 2015 r. w  sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

           10.6) zmiany uchwały Nr VII/45/2015 Rady Miasta  Brzeziny z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

           10.7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości, na których zlokalizowane są cmentarze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

           10.8) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,  z wyjątkiem nieruchomości, na których  zlokalizowane są cmentarze oraz  składanej  przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Miasta Brzeziny,

      10.9) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny,                  

            10.10) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta  Brzezin,.

            10.11) zmiany składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta  Brzeziny,.

            10.12) zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

     11.  Wolne wnioski i sprawy różne.

     12.  Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry