Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na LIX sesję Rady Miasta

 Z A P R O S Z E N I E

 

 

 

           Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na obrady LIX sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się  30 października 2014 r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny

 

                                                                                  Zbigniew  Bączyński

 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie  sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

4. Przyjęcie protokołów LVII i LVIII sesji Rady Miasta.

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Informacja nt. przygotowania miasta do sezonu zimowego 2014/2015.

10. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich

składania.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały:

            11.1) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok,

            11.2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny   na lata 2014-2010,

            11.3) w sprawie  uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  Brzeziny,

            11.4) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  na terenie Miasta Brzeziny,

            11.5) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Brzeziny   w zakresie gospodarki komunalnej,

            11.6) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny   dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych   na terenie Miasta Brzeziny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

12. Podsumowanie prac władz samorządowych w VI kadencji (2010-2014).

13. Wolne wnioski i sprawy różne.

14. Zakończenie sesji.                                                                 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2014
Data modyfikacji : 23.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry