Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na II sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady II sesję Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny  przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta

 

                                                                                                                      Anna Klepczarek

 

 

Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miasta przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 3. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 4. Złożenie ślubowania przez radnego.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz prezesów spółek miejskich.
 10. Sprawozdanie z realizacji w 2023 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2024–2027,
 2. zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny,
 4. przyznania dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont kapitalny lewej oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 5. przyznania dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 6. przyznania dotacji dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 7. zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXXVII/574/2023 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,
 8. uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026” będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach,
 9. ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Brzezinach,
 10. uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny,
 11. planu pracy Rady Miasta Brzeziny w I półroczu 2024r.,
 12. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny  w I półroczu 2024r.,
 13. planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny w I półroczu 2024r.,
 14. planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny w I półroczu 2024r.,
 15. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny w I półroczu 2024r.,
 16. planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny w I półroczu 2024r.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry