Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na obrady XC sesji Rady Miasta Brzeziny

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady XC sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 29 lutego 2024r (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

 

                                                                                                  Grzegorz Maślanko

 

 

Proponowany porządek obrad XC sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz prezesów spółek miejskich.
 8. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury i sportu podległych Miastu Brzeziny (Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury oraz Centrum Kultury Fizycznej) za 2023 r.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ppoż. Miasta Brzeziny za 2023 r.
 10. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. wyników kontroli realizacji zadań  i wydatkowania środków przez Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2024–2027,
 2. zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,
 3. uchylenia Uchwały Nr XX/138/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XVII/111/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Spółce z o. o. w Brzezinach zadań własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej,
 4. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 283/1, 283/3, 283/5, 284/2 i 284/4, położonej  w Brzezinach przy ul. Strykowskiej,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2792/6,
 6. zmiany uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry