Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady XLVIII sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

 

                                                                                                 Grzegorz Maślanko

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich.
 8. Informacja nt. prowizorium budżetowego Miasta Brzeziny na 2022 r.:

 

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038,
 2. Budżet Miasta Brzeziny na 2022 rok.
 1. Informacja o zaawansowaniu prac dotyczących budowy domów mieszkalnych na terenie miasta Brzeziny przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „Łódzkie”.
 2. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2021/2022.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024,
 2. zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022,
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
 5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
 6. przyjęcia zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny,
 7. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
 8. przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2022 – 2024,
 9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny,
 10. odwołania ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny,
 11. odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny,
 12. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny,
 13. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 19.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry