Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/porzadek-planowanej-ses/13133,Zaproszenie-na-XXIV-sesje-Rady-Miasta.html
2022-08-13, 18:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady XXIV sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 27 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                    Grzegorz Maślanko

 

                                                                                     

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, ppoż. i sanitarnego Miasta Brzeziny za 2019r.
 10. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury i sportu podległych Miastu Brzeziny (Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury  oraz Centrum Kultury Fizycznej) za 2019r.
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. wyników kontroli dochodów z podatków  od nieruchomości za 2019r.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020–2023,
 • zmieniająca Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Miasto Brzeziny,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
 • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2020,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny,
 • przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2020 roku powierzonego przez Radę Powiatu  w Brzezinach zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.

   13. Wolne wnioski i sprawy różne.

   14. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 21.02.2020
Data modyfikacji : 21.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony