Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na obrady XLIX sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                                         Tadeusz Barucki

Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII oraz XLVIII sesji Rady Miasta.
 5. Informacja burmistrza o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, p. poż.  i sanitarnego Miasta Brzeziny za 2017 r.
 10. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury i sportu podległych Miastu Brzeziny (Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Centrum Promocji i Kultury  oraz Centrum Kultury Fizycznej)  za 2017 r.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021,
 3. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Brzeziny,
 4. zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach,
 5. zmiany uchwały Nr XIV/84/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2015 r.
  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik  o określonej pojemności,
 6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny”,
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Burmnistrza Miasta Brzeziny, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

12. Wolne wnioski i sprawy różne.

13. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 16.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry