Urząd Miasta Brzeziny

Przetargi poniżej progów unijnych

Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Miasto Brzeziny

Miasto Brzeziny

Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
tel.468747741
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RI.271.12.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.04.2022 17:00
 • Termin składania ofert
  20.05.2022 10:30
 • Termin otwarcia ofert
  20.05.2022 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączony do niej Program Funkcjonalno-Użytkowy) zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.
 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej  w Brzezinach przy ul. Hetmana z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia.

Założenia: standard energetyczny budynku — pasywny o zużyciu energii użytkowej na cele grzewcze i wentylacji maks. 11kWh/m2rok; budynek będzie zachowywać szczelność powietrzną powłoki budynku na poziomie nie wyższym niż 0,3 h-l; budynek będzie posiadał system opomiarowania, sterowania i demonstracji zużycia energii. Bilans energetyczny
będzie prezentowany w holu głównym budynku oraz na stronie internetowej poświęconej prezentacji budynku jako modelowej inwestycji pasywnej hali sportowej; chłodzenie budynku oparte o naturalną wentylację wyporową w głównej hali opartą na systemie otworów okiennych z siłownikami — efekt działania systemu przewietrzania będzie przeanalizowany w oparciu o porównawcze dane pomiarowe z systemu opomiarowania.

Powierzchnia zabudowy budynku hali: 2058,5m²

Kubatura: 16 019,90 m³

Ilość kondygnacji nadziemnych: 3

Ilość kondygnacji podziemnych: 0.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3  miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca  wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000,00  zł (dziesięć milionów) złotych.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: co najmniej dwie inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy budynku o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową, w tym co najmniej dla  jednego budynku uzyskali certyfikat potwierdzający uzyskanie parametrów budynku pasywnego tj.  zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych 15kWh/(m2rok) oraz próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1, o wartości co najmniej 7 000 000,00 (siedem milionów) zł brutto dla każdej z inwestycji

 

Warunek 2 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku pasywnego o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową o wartości co najmniej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto

Uwagi:

 1. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
 2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Warunek 3 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118  ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • konstrukcyjno - budowlanej.

Wymagania dotyczące kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

 • posiada min. 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
 • nabył doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej zakresem budowę co najmniej jednego budynku o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową,
 • nabył doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej zakresem budowę co najmniej jednego budynku pasywnego, dla którego uzyskano certyfikat potwierdzający osiągnięcie parametrów budynku pasywnego
  tj.  zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych
  15kWh/(m2rok) oraz próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1

 

 

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (wzór umowy).

Branże CPV

 • 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
 • 42530000-0 - Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze
 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy
 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
 • 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
 • 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 • 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 • 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 • 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
 • 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 • 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
 • 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
 • 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 • 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 • 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • 45410000-4 - Tynkowanie
 • 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
 • 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
 • 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
 • 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 • 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.05.2022 12:43:47
 • Katarzyna Korbień

 • Zmiana treści SWZ
 • 12.05.2022 12:46:39
 • Katarzyna Korbień

 • Z
 • 07.07.2022 15:05:24
 • Katarzyna Korbień

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry