Urząd Miasta Brzeziny

 

UCHWAŁA  NR L/266/2014

RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 30 kwietnia 2014

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brzeziny na lata 2014-2018

     

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.379) oraz art. 21 ust. 1    pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.  poz. 150) Rada Miasta Brzeziny uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brzeziny na lata 2014-2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                  Rady Miasta Brzeziny

 

 

                                                                                  Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.01.2007
Data modyfikacji : 27.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry