Urząd Miasta Brzeziny

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Brzeziny

Uchwała Nr XLIII/93/09

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 września 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Brzeziny”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Brzeziny” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Bączyński

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/93/09

Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Brzeziny”

 

 

W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Podstawowym celem tego Programu jest oczyszczenie do roku 2032 terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a ponadto sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym (Rada Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki), wojewódzkim (wojewoda, samorząd województwa), lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek opracowania „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Nadzór nad realizacja programu sprawuje właściwy wojewoda.

W celu realizacji tego zadania został opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Brzeziny”.

Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. jego cele i zadania, ramy prawne i polskie regulacje prawne w tym zakresie w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie miasta. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest oraz określa harmonogram realizacji programu.

Celem programu jest:

  • Opracowanie strategii likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,
  • Informacja i edukacja społeczeństwa w zakresie szkodliwości i sposobu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  • Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest ze wszystkich obiektów położonych na terenie miasta,
  • Monitoring realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  • Wspieranie mieszkańców przy likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry