Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/plany-i-programy/gminny-program-opieki/4037,Gminny-program-opieki-nad-zabytkami.html
20.04.2024, 02:43

UCHWAŁA  Nr  XLII/ 6 /06
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 lutego 2006r.


w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Brzeziny”
       


               Na  podstawie  art. 15  ust. 2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62. poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,   Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172. poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128),  art. 87 ust. 3 i 4 ustawy  z  dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-ków i o opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:


§ 1.  Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Brzeziny”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                             Rady Miasta Brzeziny

                                                                                             mgr  Andrzej Kurczewski

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony