Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie Nr 33/2015
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 05 marca 2015 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2014 r. poz. 715) uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 Nr 58 poz. 508) zmienionej uchwałą Nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 Nr 94 poz. 780) oraz Zarządzenia Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2015 r. – w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

zarządza, co następuje:

  1. Z budżetu Miasta Brzeziny udziela się dotacji celowej na finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny w roku 2015 podmiotom wymienionym w rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2015 r. zadania publicznego dotyczącego finansowego wspierania sportu na terenie Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2015 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia.
  2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 zarządzenia zabezpieczono w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2015 w rozdziale:
    1. 92605 – Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.
  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2015
Data publikacji : 06.03.2015
Data modyfikacji : 22.01.2016
Obowiązuje od : 05.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry