Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie Nr 32/2015
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 05 marca 2015 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146), uchwały Nr II/14/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz Zarządzenia Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2015 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

zarządza, co następuje:

 1. Z budżetu Miasta Brzeziny udziela się dotacji celowej na realizację zadań publicznych wybranych w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2015 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji podmiotom wymienionym w rozstrzygnięciu otwartego konkursu z dnia 5 marca 2015 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 zarządzenia zabezpieczono w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2015 w działach i rozdziałach:
  1. 851 85154 – Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
  2. 852 85295 – Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej.
  3. 853 85295 – Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej.
  4. 921 92195 – Dotacja na upowszechnianie kultury.
 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.
 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2015
Data publikacji : 06.03.2015
Data modyfikacji : 22.01.2016
Obowiązuje od : 05.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry