Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ŚDS w Brzezinach na lata 2022-2024

Zarządzenie Nr  259 /2021

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 w zw. z art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 221 i art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1057, z 2019r., poz. 2020 oraz z 2021r., poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535), oraz zarządzenia Nr 220/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.Zatwierdzam rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 27 grudnia 2021 r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych w projekcie budżetu Miasta Brzeziny na rok 2022 ( prowizorium budżetowym) na realizację zadania publicznego określono zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach w 2022 roku  w wysokości 704 220 zł  (słownie: siedemset cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100 groszy). W latach następnych wysokość środków finansowych uzależniona będzie od wysokości dotacji na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach związanej z pokryciem bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie art. 51 c ust. 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), a także wysokości dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i liczby takich uczestników.

§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach

 

     Burmistrz Miasta Brzeziny w dniu 28 grudnia 2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta zgłoszona przez podmiot uprawniony na kwotę wnioskowanej dotacji w wysokości: 704 220,00 zł w 2022 r. Oferta została pozytywnie oceniona przez komisję konkursową. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w projekcie budżetu Miasta Brzeziny na rok 2022 ( prowizorium budżetowym) na realizację zadania publicznego określono zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach w 2022 roku  w wysokości 704 220 zł  (słownie: siedemset cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100 groszy). W latach następnych wysokość środków finansowych uzależniona będzie od wysokości dotacji na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach związanej z pokryciem bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie art. 51 c ust. 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2263), a także wysokości dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i liczby takich uczestników.

Informacje na temat zawierania umowy ustalone zostaną pod nr telefonu: 46 874 22 24 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Proszę przygotować zarządzenie, którego załącznikiem będzie przedmiotowe rozstrzygnięcie.

 

 

Lp.

 

 

Nazwa zadania

 

 

Lp.

 

 

Nazwa oferenta

 

 

wYSOKOŚĆ DOTACJI

 

1.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

 

1.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA- TY- MY”, 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

 

704.220,00 zł na rok 2022

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, 28 grudnia 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 28.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry