Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/9629,Zarzadzenie-Nr-1192017-Burmistrza-Miasta-Brzeziny-z-dnia-19-lipca-2017-r.html
19.06.2024, 03:07

Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie zmiany nazwy ulic: Janka Krasickiego, gen. Zygmunta Berlinga, Wincentego Matuszewskiego i Stanisława Kulczyńskiego


Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych na terenie miasta Brzeziny (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 19 maja 2016 r. poz. 2275) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie zmiany nazwy ulic: Janka Krasickiego, gen. Zygmunta Berlinga, Wincentego Matuszewskiego i Stanisława Kulczyńskiego.
§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone z inicjatywy Burmistrza Miasta Brzeziny.
§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, odbywać się będą od 26 lipca 2017 r. do  6 sierpnia 2017 r. i poprzedzone zostaną akcją informacyjną trwającą od 20 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.
§ 4.1 Konsultacje społecznie prowadzone będą w formie:
1) Zbierania ankiet w postaci pisemnej i elektronicznej,
2) Zbierania uwag w postaci ustnej,
3) Protokołowanego otwartego spotkania.
2. Formularz ankiety dostępny będzie do wypełnienia lub pobrania na stronie Urzędu Miasta Brzeziny – www.brzeziny.pl.
3. Ankiety konsultacyjne dostępne także będą w sekretariacie oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Brzeziny, przy ul. Sienkiewicza 16;
4. W ramach konsultacji w dniu 1 sierpnia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, przy ul. Henryka Sienkiewicza 16, III piętro, pokój nr 306, odbędzie się protokołowane otwarte spotkanie z mieszkańcami Brzezin.
§ 5. Burmistrz Miasta Brzeziny powołuje zespół konsultacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji  (w tym za przeprowadzenie badania ankietowego) z mieszkańcami Miasta Brzeziny  w składzie:
1) Radosław Pyka – przewodniczący;
2) Agnieszka Guzek – zastępca przewodniczącego;
3) Mariusz Sikorski – członek;
4) Joanna Murawska – członek;
5) Joanna Mikuta – członek;
6) Marcin Kłopocki – członek;
7) Waldemar Guzicki – członek.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data wytworzenia : 19.07.2017
Data publikacji : 20.07.2017
Obowiązuje od : 19.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony