Urząd Miasta Brzeziny

Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Przebudowa rynku miejskiego, pod nazwą – RYNEK OD NOVA”

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych na terenie miasta Brzeziny (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 19 maja 2016 r. poz. 2275) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Przebudowa rynku miejskiego, pod nazwą – RYNEK OD NOVA” wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
    „§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, odbywać się będą od 10 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. i poprzedzone zostaną akcją informacyjną trwającą od 7 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.”.

  1. w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) Joanna Murawska – członek;” .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data wytworzenia : 16.06.2017
Data publikacji : 16.06.2017
Obowiązuje od : 16.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry