Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/8446,Obwieszczenie-dot-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-sro.html
23.05.2024, 05:38

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Centrum Recyklingu znajdującego się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 (RDOŚ Łódź)

Brzeziny, dnia 4 sierpnia 2016 roku

RI.6220.4.4.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa Centrum Recyklingu znajdującego się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35,

stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

z up. Burmistrza
Justyna Nowak
Zastępca Burmistrza


 

Metadane

Data wytworzenia : 04.08.2016
Data publikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony