Urząd Miasta Brzeziny

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Centrum Recyklingu znajdującego się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35

Brzeziny, dnia 4 sierpnia 2016 roku

RI.6220.4.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016 r. poz. 23 ) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 1 sierpnia 2016 roku na wniosek Pana Piotra Furtaka zam. ul. Łabędzia 1, 58-260 Bielawa, pełnomocnika inwestora - Miasto Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa Centrum Recyklingu znajdującego się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

Teren przeznaczony pod przedmiotowe zamierzenie zlokalizowany jest w miejscowości Brzeziny na działkach o numerach ewidencyjnych 1224 i 1220/3 obr. 5.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1, art. 73 i art. 79 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

z up. Burmistrza
Justyna Nowak
Zastępca Burmistrza

Metadane

Data wytworzenia : 04.08.2016
Data publikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony

do góry