Urząd Miasta Brzeziny

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w m. Brzeziny

Brzeziny, dnia 4 maja  2016 r.

RI. 6220.2.7.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016 r. poz. 23 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny, działając na podstawie  art. 9 i 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016 r. poz. 23 ), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w m. Brzeziny, realizowanego w miejscowości Brzeziny przy
ul. Łódzkiej 35 na działce o numerze ewidencyjnym 1224, w obrębie geodezyjnym 0005

 

zawiadamia strony postępowania

 

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem,  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgłoszonych w sprawie, przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pok. Nr 305, w godz. 8.00-16.00.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016 r. poz. 23 ) zawiadamiam, że  z uwagi
na skomplikowany charakter sprawy przedłuża się termin jej  załatwienia do dnia  30 maja  2016 r.

 

 

z up. Burmistrza

Justyna Nowak

Zastępca Burmistrza

Metadane

Data publikacji : 04.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry