Urząd Miasta Brzeziny

Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Brzeziny, dnia 25 listopada 2015 roku

RI.6220.6.10.2015

Poprzedni znak sprawy: SGPN.6220.4.2015.KS

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Miasta Brzeziny

zawiadamia

strony postepowania, że w dniu 25 listopada 2015 r. dokonano następującej czynności w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla  inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”:

-  stosownie do 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przedłożonego  raportu.

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie :

 

- na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogów,

-  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 30.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry