Urząd Miasta Brzeziny

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Burmistrz Miasta Brzeziny                                                                                                                                                                                           Brzeziny, dnia 7 października 2015r.

       ul. Sienkiewicza 16

         95-060 Brzeziny

 

RI.6721.11.2014

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z  art. 54 ust. 2 i 3 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/252/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej www.bip.brzeziny.pl projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 października 2015 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 199, z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r.

Uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Brzeziny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: brzeziny@brzeziny.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Brzeziny.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

/-/ Marcin Pluta

Metadane

Data publikacji : 07.10.2015
Data modyfikacji : 07.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry