Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Określenie stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny

ZARZĄDZENIE  Nr  180/2022
BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY
z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 7 ust. 1
i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 z późn .zm.) oraz załącznika do uchwały nr XLVI/349/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brzeziny na lata 2021 - 2025 (Dz. Urz. Woj. Łódz.  poz. 5371) zarządzam, co następuje:

§ 1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku ustalam wysokość stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych  stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny w kwocie 5,10 złotych  miesięcznie. Stawka bazowa czynszu określa wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych wyposażonych w  instalację wodno - kanalizacyjną.

§ 2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku ustalam wysokość stawki czynszu  za 1 m2  powierzchni użytkowej w lokalach socjalnych w kwocie 1,53 złotych miesięcznie.

§ 3. Do stawki bazowej czynszu, określonej w § 1 mają zastosowanie czynniki obniżające i podwyższające, o których mowa w załączniku do uchwały nr XLVI/349/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brzeziny na lata 2021 – 2025.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 256/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Miasta Brzeziny.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Metadane

Data publikacji : 22.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry