Urząd Miasta Brzeziny

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BRZEZINY

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT
NA TERENIE MIASTA BRZEZINY

Cele i kierunki polityki Miasta wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§ 1. Rada Miasta Brzeziny określa następujące cele miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta;

2) zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta;

4) edukacja mieszkańców Miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

5) propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, w szczególności   psów i kotów;

6) zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym.

Realizacja założonych celów

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1) uruchomienie i prowadzenie w Urzędzie Miasta punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach realizowane będzie całodobowo  pod nr tel. 509-677-382;

2) odławiania z terenu Miasta zwierząt bezdomnych za pomocą specjalistycznego sprzętu ,który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia oraz umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt pod nazwą „Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA” zlokalizowanemu w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz;

3) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Miasta zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela itp.) utraciły właściciela;

4) zapewnienie opieki lekarsko- weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom i kotom zebranym z terenu Miasta oraz zwierzętom, które utraciły właściciela;

5) poszukiwanie właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Miasta, które realizowane będzie przez Urząd Miasta w Brzezinach (poprzez promocję adopcji zwierząt oraz inne działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. za pomocą ogłoszeń na stronie internetowej miasta www.brzeziny.pl, a także na profilach Miasta na portalach społecznościowych) oraz przez podmiot prowadzący schronisko lub azyl, do którego przekazano zwierzę;

6) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Miasta zwierząt gospodarskich, które w wyniku różnych wypadków losowych nie mogą przebywać w ostatnim miejscu pobytu i umieszczanie ich w gospodarstwie przy ul. Strykowskiej 44,95-060 Brzeziny do chwili rozstrzygnięcia sprawy;

7) zapewnienie całodobowej opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono;

8) opiekę nad wolno żyjącymi kotami obejmującą: -monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie miasta;

- podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących; -dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska przez Miasto i zarejestrowanych społecznych opiekunów kotów, którym będzie wydawana karma zakupiona przez Urząd Miasta. W tym roku mamy 9 opiekunów kotów wolnożyjących.  Opiekun kotów wolnożyjących będzie musiał wskazać miejsce wykładania karmy, które będzie poddawane kontroli. Na każdego kota przypada ta sama ilość karmy. Ilość karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących wynika z ilości środków finansowych otrzymanych w danym roku budżetowym;

9) współpracę z jednostkami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, z Inspekcją Weterynaryjną i samorządem, a także wszystkimi osobami, które podejmują działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt, z organizacjami stojącymi na straży przestrzegania prawa, z samorządami i instytucjami administracji publicznej.

§ 3. Zapobieganie oraz zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez: -zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia treści programowych w dziedzinie zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami, -współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach działalności w tego typu organizacjach.

2) zapewnienie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnym psom i kotom, pozostającym pod tymczasową opieką Miasta, z wyłączeniem zwierząt, które z różnych przyczyn takim zabiegom nie mogą być poddane, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

3) umożliwianie bezpłatnego usypiania w sposób humanitarny „ślepych miotów”;

4) wykonywanie kastracji lub sterylizacji zwierząt właścicielskich oraz wszczepiania im czipów;

5) sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów, po których następuje ich powrót do naturalnego środowiska.

§ 4. Usypianie „ślepych miotów” zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania „ślepych miotów”;

2) Burmistrz Miasta Brzeziny poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 5. Wykonywanie kastracji lub sterylizacji zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

1. Burmistrz Miasta Brzeziny poprzez prowadzenie akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. W tym roku usługi weterynaryjne na rzecz miasta Brzeziny będzie świadczyć GABINET WETERYNARYJNY SABA Paweł Nawrock 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 45

§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, których właścicieli nie ustalono, realizuje na podstawie umowy GABINET WETERYNARYJNY SABA Paweł Nawrocki, 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 45, NIP: 729-251-85-74, REGON: 100036555.

§ 7. 1. Na działania objęte programem w roku 2022 przeznaczono kwotę 140.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych brutto), w tym na:

a) zapewnienie opieki w schronisku, w tym transport i wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeznacza się kwotę 99 200,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt  siedem tysięcy siedemset złotych)

b) sterylizację lub kastrację zwierząt właścicielskich oraz czipowanie przeznacza się kwotę do 35.500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych),

c) usypianie „ślepych miotów” przeznacza się kwotę do 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

d) realizację zadania dotyczącego zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim  przeznacza się kwotę do 800,00 zł (słownie: osiemset 00/100 zł.),

e) dokarmianie wolnożyjących kotów przeznacza się kwotę do 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

f) sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących przeznacza się kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).”

§ 8. Środki finansowe, o których mowa w § 7, wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 18.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry