Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny

ZARZĄDZENIE  Nr  256/2021

BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY

z dnia 23 grudnia 2021 roku

 

w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach

stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834 t.j.), art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 i z 2021 r., poz. 11 i poz.1243 t.j.) oraz załącznika do uchwały nr XLVI/349/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brzeziny na lata 2021 - 2025 (Dz. Urz. Woj. Łódz.  poz. 5371)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku ustalam wysokość stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych  stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny w kwocie 4,70 złotych  miesięcznie. Stawka bazowa czynszu określa wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych wyposażonych w  instalację wodno - kanalizacyjną.

 

§ 2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku ustalam wysokość stawki czynszu  za
1 m2  powierzchni użytkowej w lokalach socjalnych w kwocie 1,40 złotych miesięcznie.

 

§ 3. Do stawki bazowej czynszu, określonej w § 1 mają zastosowanie czynniki obniżające
i podwyższające, o których mowa w załączniku do uchwały nr XLVI/349/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brzeziny na lata 2021 – 2025.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny.

 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Brzeziny.

 

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Miasta Brzeziny.

 

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Metadane

Data publikacji : 29.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry