Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/15369,OBWIESZCZENIE-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-zmiany-miejscowego-pla.html
22.06.2024, 05:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Brzeziny, 25 listopada 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego;
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo‑wschodniej granicy miasta;
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz:

 • Uchwały nr XXV/161/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego, zmienionej uchwałą nr XLI/277/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r.,
 • Uchwały nr XXV/162/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo wschodniej granicy miasta, zmienionej uchwałami nr XLI/278/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz nr XLIV/309/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r.,
 • Uchwały nr XXV/163/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej, zmienionej uchwałami nr XLI/279/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz nr XLV/333/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 3 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95‑060 Brzeziny w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1600.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 4 stycznia 2022 r.:

 • o godz. 1300 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego,
 • o godz. 1400 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo‑wschodniej granicy miasta,
 • o godz. 1500 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej,

Link do dyskusji dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia w dniu 4 stycznia 2022 r. do godz. 900. Podczas dyskusji możliwe będzie zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brzeziny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2022 r.

 

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Miasta Brzeziny. Uwagi mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Projekty zmian miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą również dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny http://bip.brzeziny.pl/.

 

 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

/-/ Ilona Skipor

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO) oraz art. 17a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w uwagach jest Burmistrz Miasta Brzeziny z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 16, 95‑060 Brzeziny.
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Burmistrz Miasta Brzeziny wyznaczył w jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Sienkiewicza 16, 95‑060 Brzeziny, tel. 46 874 35 07, e‑mail: iodo@brzeziny.pl.
 3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Brzeziny przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Miasto Brzeziny, w tym: biuru projektowemu przygotowującemu projekt planu miejscowego.
 1. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 2. Podane w uwagach dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
 1. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Burmistrz Miasta Brzeziny informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku
  z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane
  te pozyskano.

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2021
Data modyfikacji : 23.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony