Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo‑wschodniej granicy miasta,
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich,
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego,
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz:

 • Uchwały nr XXV/161/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego, zmienionej uchwałą nr XLI/277/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r.,
 • Uchwały nr XXV/162/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo‑wschodniej granicy miasta, zmienionej uchwałami nr XLI/278/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz nr XLIV/309/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r.,
 • Uchwały nr XXV/164/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego, zmienionej uchwałami nr XLI/280/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz nr L/366/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca  2018 r.,
 • Uchwały nr XLI/281/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego,
 • Uchwały nr XLIV/310/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich, zmienionej uchwałą nr L/367/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2018 r.,
 • Uchwały nr XLIV/311/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego,
 • Uchwały nr XLIV/312/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 10 lipca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95‑060 Brzeziny w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1600.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95‑060 Brzeziny:

 • o godz. 1000 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego,
 • o godz. 1100 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo‑wschodniej granicy miasta,
 • o godz. 1200 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego,
 • o godz. 1300 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego,
 • o godz. 1330 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich,
 • o godz. 1400 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego,
 • o godz. 1430 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) uczestnicy dyskusji publicznej, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osoby.  Maseczki i rękawiczki będą zapewnione przez organizatora dyskusji.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brzeziny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2020 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Miasta Brzeziny. Uwagi mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Projekty zmian miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą również dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny http://bip.brzeziny.pl/.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

/-/ Ilona Skipor

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 17a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w uwagach jest Burmistrz Miasta  Brzeziny z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 16,   95-060 Brzeziny.
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Burmistrz Miasta  Brzeziny wyznaczył w jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 22 24, e-mail: iodo@brzeziny.pl.
 3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:
  1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
  2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Brzeziny przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Miasto Brzeziny, w tym: biuru projektowemu przygotowującemu projekt planu miejscowego.
 5. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 6. Podane w uwagach dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
  3) do żądania usunięcia danych osobowych;
  4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
 8. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metadane

Data publikacji : 02.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry