Urząd Miasta Brzeziny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Brzeziny

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art.46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BRZEZINY” z uwagi na to, że  realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczający ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzenia zmian do tych dokumentów.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Burmistrz Miasta Brzeziny pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r. zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu dokumentu pn. „GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BRZEZINY”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo znak: WOOŚ.411.169.2017.MGw2 z dnia 25.09.2017 r.) oraz do Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi (pismo znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.520.2017.AM z dnia 13.09.2017 r.)  uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ww. ustawy , a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 ww. ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy. Dokument obejmuje obszar jednej gminy, tj. Miasta Brzeziny. Realizacja zadań zawartych w projekcie dokumentu ma zasięg lokalny i nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wpłynie również negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BRZEZINY zakłada realizację zadań i inwestycji, których celem jest poprawa aktywności społecznej oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego wraz z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „GMINNEGO  PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BRZEZINY” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Metadane

Data publikacji : 10.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry