Urząd Miasta Brzeziny

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Brzeziny

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2017 r.


Na podstawie art.. 6 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777. zm. Dz. U. z 2016 poz. 1020 i 1250) ogłaszam, co następuje:

        
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Brzeziny. Konsultacje prowadzone będą od dnia 5 maja do dnia 6 czerwca w formie: zebrania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: brzeziny@brzeziny.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
Projekt uchwały wraz z załącznikami: diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane
o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.  Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
  • użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  • mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a);
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w planowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji miasta Brzeziny;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w ww. obszarze działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;

podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Metadane

Data wytworzenia : 28.04.2017
Data publikacji : 28.04.2017
Obowiązuje od : 28.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry