Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawia art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203 ze zm. ) ogłasza:

 

1)podstawową kwotę dotacji na 2019 rok dla przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Brzeziny ustaloną na podstawie planu finansowego przedszkoli na rok 2019 wynikającego  z uchwalonego budżetu Miasta Brzeziny  

 

średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach publicznych                         –  7.882,95 zł

miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach publicznych                             –    656,91 zł

miesięczna wysokość dotacji udzielanej niepublicznemu przedszkolu na 1 ucznia   –    492,68 zł

 

2) statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

w przedszkolach (łącznie) ustaloną na podstawie SIO 30.09.2018                                 - 370,00

w tym:

a) uczniów w przedszkolach pomniejszaną o liczbę dzieci niepełnosprawnych                - 367,00

b)dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego              -     3,00

c)dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju                                                              -    0,00

d) wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych                           -    0,00

 

 


Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawia art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203 ze zm. ) ogłasza:

 

1)aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok dla przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Brzeziny:

a)zaktualizowana kwota dotacji na 1 ucznia obowiązująca od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji w przedszkolach:

publicznych (100%)                                                                                               641,73 zł miesięcznie

niepublicznych (75%)                                                                                            481,30 zł miesięcznie

 

- podstawowa kwota dotacji  obowiązująca od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji

kwota: roczna 7.882,95 zł, miesięczna 656,91 zł

- dotacja na 1 ucznia w przedszkolach publicznych wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji obliczona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy

kwota: roczna 7.761,48 zł miesięczna 646,79 zł

7761,48 zł (wysokość dotacji na 1 ucznia w przedszkolach publicznych wg stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji )

– 2627,64 zł (suma części dotacji przekazanych na 1 ucznia  od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji)

= 5.133,84 zł

: 8 miesięcy (okres obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji: maj- grudzień 2019r.) = 641,73zł

 

 

b)zaktualizowana kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju                                                                                                                    365,28  zł miesięcznie

4.328,29 zł ( roczna kwota dotacji przewidziana na 1 ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Brzeziny wg wagi P 62 na rok 2019)

– 1.406,04 zł (suma części dotacji przekazanych za okres styczeń – kwiecień 2019r. na 1 ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju przewidziana w części  oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Brzeziny na 1 ucznia wg wagi P 57 na rok 2018) = 2.922,25 zł

: 8 miesięcy (maj- grudzień 2019r.)  = 365,28 zł

 

c)zaktualizowana kwota dotacji na jedno dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolnych (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy     4.131,17 zł miesięcznie

48.950,89 zł (roczna kwota dotacji przewidziana na 1 ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Brzeziny wg wagi P 60 na rok 2019)

– 15.901,56 zł (suma części dotacji przekazanych za okres styczeń – kwiecień 2019r. na 1 ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, przewidziana w części  oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Brzeziny wg wagi P 55 na rok 2018) = 33.049,33 zł

: 8 miesięcy (maj- grudzień 2019r.) = 4.131,17 zł

 

2) statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

w przedszkolach (łącznie) ustaloną na podstawie SIO 30.09.2018                                 - 370,00

w tym:

a) uczniów w przedszkolach pomniejszaną o liczbę dzieci niepełnosprawnych                - 367,00

b)dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego              -    3,00

c)dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju                                                       -    0,00

d) wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych                    -    0,00

 

Brzeziny, 30.04.2019r.

 

Metadane

Data publikacji : 18.01.2019
Data modyfikacji : 23.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry