Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny w rejonie ul. Waryńskiego,  oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr:

- 216/11 o pow. 1,0808 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046202/3,

Cena wywoławcza – 580.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

 

- 216/12 o pow. 0,8524 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046196/7,

Cena wywoławcza – 457.500,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

 

- 216/13 o pow. 0,5463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046195/0,

Cena wywoławcza – 328.200,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

 

- 216/14 o pow. 0,5463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046199/8,

Cena wywoławcza – 328.200,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 22 listopada 2023  r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.45, 10.30 i  11.15
w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,  w terminie do  15 listopada 2023 r. włącznie.  W przypadku zamiaru wzięcia udziału w kilku przetargach wadium należy wpłacić na każdą działkę oddzielnie.

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Pierwsze przetargi były przeprowadzone 24 maja 2023 r., jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.  Drugie przetargi były przeprowadzone 23 sierpnia 2023 r., również zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2021 r. , poz. 2354 ze zm.).

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1604).

Dla nieruchomości była wydana Decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Łodzi z 22 lutego 2018 r. w sprawie trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych o pow. 1,8703 ha.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) powyższe działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: 1-1 Pu o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy i magazyny i uzupełniającym: zabudowa usługowa. Dla terenu dopuszcza się urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-26-67 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                                                                                                     Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 08.09.2023
Data modyfikacji : 01.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry