Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/majatek-miasta/zbycie-mienia/14432,Ogloszenie-o-trzecim-przetargu-ustnym-ograniczonym.html
18.07.2024, 10:58

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r. , poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2021 r

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Korczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2350/1 o pow. 1364 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00008926/6.

Cena wywoławcza – 25.258,00 zł, wadium – 2.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,
 w terminie do 20 kwietnia 2021 r. włącznie.  

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony 24 listopada 2020 r., jednak zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Drugi przetarg był przeprowadzony 2 marca 2021 r., jednak również zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem:

2-1 Z i 2-2 Z – Tereny zieleni nieurządzonej

2-1 KPR – ciąg pieszo-rowerowy.

Z uwagi na zapis w planie zakazujący lokalizacji budynków i realizacji ogrodzeń
w powyższych terenach zasadnym jest sprzedaż działki na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości  poprzez powiększenie nieruchomości sąsiedniej i wykorzystanie sprzedawanej nieruchomości na urządzenie terenu zielonego.

W przetargu na sprzedaż działki nr 2350/1 mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 2349/24, 2350/2, 2351/5 i 3751, którzy zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu oraz przedłożą dokument potwierdzający tytuł własności do sąsiedniej nieruchomości w terminie do 20 kwietnia 2021 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 111 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874 26 67 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 17.03.2021
Data modyfikacji : 06.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony