Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)
w związku z Zarządzeniem Nr 215/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z 16 listopada 2020 r.
i Zarządzeniem Nr 50/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 7 miasta Brzeziny przy ul. Polnej,  oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr:

1. 2066/12 o pow. 709 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00044184/6

Cena wywoławcza – 32.200,00 zł, wadium – 2.000,00 zł

 

2. udział 1/8 części w działce nr 2066/16 o pow. 949 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00042344/2, stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 2066/12

Cena wywoławcza – 5.390,00 zł, wadium – 1.000,00 zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 27 kwietnia 2021 r. odpowiednio o godz. 9.00 i 9.15 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,  w terminie do 20 kwietnia 2021 r. włącznie. 

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony 2 marca 2021 r., jednak zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 2278 ze zm.).

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium należy wpłacić na każda działkę oddzielnie.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny ww. działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: 62 MNu o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej i usług nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi drogami ( ulicami) wewnętrznymi, dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-26-67 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 17.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry