Urząd Miasta Brzeziny

komórka objeta kontrolą: Wydział Inwestycji i Infrastruktury

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2009 r.

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta Brzeziny.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 12 lutego do 11 marca 2010 r.

 

Temat kontroli :

1)Kontrola prawidłowości stosowania i przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych obejmująca następujące postępowania o udzielenie zamówienia :

a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w latach 2009 – 2012 nad realizacją robót budowlanych pn: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej;

b) Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową  sieci kanalizacji deszczowej;

c) Prowadzenie badań sondażowych w związku z realizacją inwestycji pn: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej;

d) Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w ul. Słowackiego w związku z realizacją inwestycji pn: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

 

Protokół kontroli :

Numer: 3/2010

Data podpisania: 11.03.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli (problemowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie Nr KZ.0913-1D/2010.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry