Urząd Miasta Brzeziny

Klauzula informacyjna dla wnioskujących w trybie dostępu do informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla wnioskujących w trybie dostępu do informacji publicznej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, jak niżej:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Brzeziny z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
  2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Burmistrz Miasta  Brzeziny wyznaczył w jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 22 24, faks 46 874 27 53, e-mail: iodo@brzeziny.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  4. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 2011r.(Dz.U.2011.27.140)  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, jednak konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.
  10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metadane

Data publikacji : 21.06.2018
Data modyfikacji : 21.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry