Urząd Miasta Brzeziny

2024 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia do podpisu sprostowania zawiadomienia,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,10

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2024/2025,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2024/2025,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na  2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r.  w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2058, położonej w obrębie 7 miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przedłużenia kadencji Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania w Urzędzie  Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2024 roku,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do poświadczania odpisu dokumentu z oryginałem,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  12 lutego 2024 r. w sprawie powołania  Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie  Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12  lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. w Radomsku pn. ,,Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w rejonie ul. Wyszyńskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Budowa toru typu ,,pumptruck” i skateparku w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2024,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok do odliczenia podatku VAT za 2023 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT  na rok 2024 dla Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 202/2023 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z  dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2658/2, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu ,,Recyklingowe owady w 3 D – konkurs techniczny” oraz powołania komisji konkursowej,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Budowa toru typu ,,pumptruck” i skateparku w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania w imieniu Burmistrza Miasta Brzeziny woli udzielenia aktu pełnomocnictwa na pierwsze ( I  tura ) oraz ponowne głosowanie ( II tura) w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych w 2024 r,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Miejskiego ,, Maluch” w Brzezinach wraz z Harmonogramem naboru,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji  na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

  

Metadane

Data publikacji : 01.02.2024
Data modyfikacji : 21.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry